Catalog entry rKTs-T32 (Tanjur)

གཅིག་ལས་འཕྲོས་པའི་བསྟོད་པ

gcig las 'phros pa'i bstod pa

ekattarikastava

Praise of All Things Stemming from the One


gcig las 'phros pa'i bstod pa


AT0033

གཅིག་ལས་འཕྲོས་པའི་བསྟོད་པ
gcig las 'phros pa'i bstod pa
ཨེ་ཀོཏྟ་རི་ཀ་སྟ་བ
e kot+ta ri ka sta ba
Location:
Set: MW1PD95844

bstod tshogs, ka, 314-316


Colophon:
གཅིག་ལས་འཕྲོས་པའི་བསྟོད་པ།། སློབ་དཔོན་མ་ཏེ་ཙི་ཏྲས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དྷརྨ་ཤྲཱི་བདྡྲ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་པ
gcig las 'phros pa'i bstod pa// slob dpon ma te tsi tras mdzad pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po d+harma shrI bad+d+ra dang / lo tsA ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing zhus pa

D1141

གཅིག་ལས་འཕྲོས་པའི་བསྟོད་པ
gcig las 'phros pa'i bstod pa
ཨེ་ཀོཏྟ་ཏི་ཀ་སྟ་བ
e kot+ta ti ka sta ba
e-texts:

Location:
Set: MW23703

bstod tshogs, ka, 102a3-102b3
Set: MW2KG209989

bstod tshogs, ka, 102a3-102b3
Set: MW2KG5013

bstod tshogs, ka, 102a3-102b3

Colophon:
གཅིག་ལས་འཕྲོས་པའི་བསྟོད་པ་སློབ་དཔོན་མ་ཏི་ཚི་ཏས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།
gcig las 'phros pa'i bstod pa slob dpon ma ti tshi tas mdzad pa rdzogs so//

GT32

གཅིག་ལས་འཕྲོས་པའི་བསྟོད་པ
gcig las 'phros pa'i bstod pa
ཨེ་ཀོཏྟ་རི་ཀ་སྟོ་ཏྲྂ
e kot+ta ri ka sto traM
Location:
Set: MW23702

bstod tshogs, ka, 146a1-146b3

Colophon:
གཅིག་ལས་འཕྲོས་པའི་བསྟོད་པ།།སློབ་དཔོན་མ་ཏེ་ཙི་ཏྲས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དྷརྨ་ཤྲཱི་བདྡྲ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་པ
gcig las 'phros pa'i bstod pa//slob dpon ma te tsi tras mdzad pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po d+harma shrI bad+d+ra dang / lo tsA ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing zhus pa

N821

གཅིག་ལས་འཕྲོས་པའི་བསྟོད་པ
gcig las 'phros pa'i bstod pa
ཨེ་ཀོཏྟ་རི་ཀ་སྟོ་ཏྲྂ
e kot+ta ri ka sto traM
Location:
Set: MW22704

bstod tshogs, ka, 113a4-113b6
Set: MW2KG5015

bstod tshogs, ka, 113a4-113b6
Set: MW3CN3357

Set: MW4PD907


Colophon:
གཅིག་ལས་འཕྲོས་པའི་བསྟོད་པ།།སློབ་དཔོན་མ་ཏེ་ཙི་ཏྲས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དྷརྨ་ཤྲཱི་བདྡྲ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་པ
gcig las 'phros pa'i bstod pa//slob dpon ma te tsi tras mdzad pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po d+harma shrI bad+d+ra dang / lo tsA ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing zhus pa

Q2032

གཅིག་ལས་འཕྲོས་པའི་བསྟོད་པ
gcig las 'phros pa'i bstod pa
ཨེ་ཀོཏྟ་རི་ཀ་སྟོ་ཏྲྂ
e kot+ta ri ka sto traM
Location:
Set: MW1KG13126

bstod tshogs, ka, 119b1-120a4

Colophon:
གཅིག་ལས་འཕྲོས་པའི་བསྟོད་པ།།སློབ་དཔོན་མ་ཏི་ཙི་ཏྲས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དྷརྨ་ཤྲཱི་བདྡྲ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་པ
gcig las 'phros pa'i bstod pa//slob dpon ma ti tsi tras mdzad pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po d+harma shrI bad+d+ra dang /_lo tsA ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing zhus pa

Translators and revisors:
rin chen bzang po/(ratnabhadra) (Tr.)