Catalog entry rKTs-T3 (Tanjur)

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་བསྟོད་པ

thams cad mkhyen pa dbang phyug chen po'i bstod pa

sarvajñāmaheśvarastotra

Praise of the Omniscient Maheśvara


thams cad mkhyen pa dbang phyug chen po'i bstod pa zhes bya ba
thams cad mkhyen pa dbang phyug chen po'i bstod pa


AT0003

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་བསྟོད་པ
thams cad mkhyen pa dbang phyug chen po'i bstod pa
སརྦ་ཛྙེ་མ་ཧཱ་ཤྭ་ར་སྟོ་ཏྲྂ་ནཱ་མ
sarba dz+nye ma hA sh+wa ra sto traM nA ma
Location:
Set: MW1PD95844

bstod tshogs, ka, 112-116


Colophon:
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པ་བྲམ་ཟེའི་དགེ་བསྙེན་མཐོ་བཙུན་གྲུབ་རྗེས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛ་རནྡ་ན་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་བའོ
thams cad mkhyen pa dbang phyug chen po zhes bya ba'i bstod pa bram ze'i dge bsnyen mtho btsun grub rjes mdzad pa rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dza ran+da na dang / zhu chen gyi lo tsA ba rin chen bzang pos bsgyur ba'o

D1111

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ
thams cad mkhyen pa dbang phyug chen po'i bstod pa zhes bya ba
སརྦ་ཛྙེ་མ་ཧཱ་ཤྭ་ར་སྟོ་ཏྲྂ་ནཱ་མ
sarba dz+nye ma hA sh+va ra sto traM nA ma
e-texts:

Location:
Set: MW23703

bstod tshogs, ka, 42b5-43b3
Set: MW2KG209989

bstod tshogs, ka, 42b5-43b3
Set: MW2KG5013

bstod tshogs, ka, 42b5-43b3

Colophon:
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པ་བྲམ་ཟེའི་དགེ་བསྙེན་མཐོ་བཚུན་གྲུབ་རྗེས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛཱ་རན་ད་ན་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཚཱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་བའོ།། །།
thams cad mkhyen pa dbang phyug chen po zhes bya ba'i bstod pa bram ze'i dge bsnyen mtho btshun grub rjes mdzad pa rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po dzA ran da na dang/ zhu chen gyi lo tshA ba rin chen bzang pos bsgyur ba'o// //

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po dzA ran da na (Tr.)
zhu chen gyi lo tsA ba dge slong rin chen bzang po (Tr.)

GT3

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ
thams cad mkhyen pa dbang phyug chen po'i bstod pa zhes bya ba
སརྦ་ཛྙེ་མ་ཧཱ་ཤྭ་ར་སྟོ་ཏྲ་ན་མ
sarba dz+nye ma hA sh+wa ra sto tra na ma
Location:
Set: MW23702

bstod tshogs, ka, 58b4-59b5

Colophon:
ཐམ་ཅད་མཁྱེན་པ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པ་བྲམ་ཟེའི་དགེ་བསྙེན་མཐོ་བཙུན་གྲུབ་རྗེས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛ་རནྡ་ན་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་བའོ
tham cad mkhyen pa dbang phyug chen po zhes bya ba'i bstod pa bram ze'i dge bsnyen mtho btsun grub rjes mdzad pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po dza ran+da na dang / zhu chen gyi lo tsA ba rin chen bzang pos bsgyur ba'o

N792

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ
thams cad mkhyen pa dbang phyug chen po'i bstod pa zhes bya ba
སརྦ་ཛྙེ་མ་ཧཱ་ཤྭ་ར་སྟོ་ཏྲ་ན་མ
sarba dz+nye ma hA sh+wa ra sto tra na ma
Location:
Set: MW22704

bstod tshogs, ka, 46a3-47a2
Set: MW2KG5015

bstod tshogs, ka, 46a3-47a2
Set: MW3CN3357

Set: MW4PD907


Colophon:
ཐམ་ཅད་མཁྱེན་པ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པ་བྲམ་ཟེའི་དགེ་བསྙེན་མཐོ་བཙུན་གྲུབ་རྗེས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛ་རནྡ་ན་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་བའོ
tham cad mkhyen pa dbang phyug chen po zhes bya ba'i bstod pa bram ze'i dge bsnyen mtho btsun grub rjes mdzad pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po dza ran+da na dang / zhu chen gyi lo tsA ba rin chen bzang pos bsgyur ba'o

Q2003

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ
thams cad mkhyen pa dbang phyug chen po'i bstod pa zhes bya ba
སརྦ་ཛྙེ་མ་ཧཱ་ཤྭ་ར་སྟོཏྲ་ན་མ
sarba dz+nye ma hA sh+wa ra stotra na ma
Location:
Set: MW1KG13126

bstod tshogs, ka, 48a8-49a8

Colophon:
ཐམ་ཅད་མཁྱེན་པ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པ་བྲམ་ཟེའི་དགེ་བསྙེན་མཐོ་བཙུན་གྲུབ་རྗེས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛ་རནྡ་ན་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་བའོ
tham cad mkhyen pa dbang phyug chen po zhes bya ba'i bstod pa bram ze'i dge bsnyen mtho btsun grub rjes mdzad pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po dza ran+da na dang / zhu chen gyi lo tsA ba rin chen bzang pos bsgyur ba'o

Translators and revisors:
rin chen bzang po/(ratnabhadra) (Tr.)

NLM92.009

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་བསྟོད་པ།
thams cad mkhyen pa dbang phyug chen po'i bstod pa/

Images:

Location:M0058005-009 (6b1-9a6) [Xylograph 21.5x9cm]


NLM2056.010

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་བསྟོད་པ།
thams cad mkhyen pa dbang phyug chen po'i bstod pa/

Images:

Location:M0059974-010 (6b1-9a6) [Xylograph 22x8.5cm]