Catalog entry rKTs-T28 (Tanjur)

དམྱལ་བ་ནས་འདོན་པ

dmyal ba nas 'don pa

narakoddhāra

Praise of the One who Extricates Beings from the Hells


dmyal ba nas 'don pa zhes bya ba
dmyal ba nas 'don pa


AT0029

དམྱལ་བ་ནས་འདོན་པ
dmyal ba nas 'don pa
ན་རག་ཨུདྡྷ་རི་ནཱ་མ
na rag ud+d+ha ri nA ma
Location:
Set: MW1PD95844

bstod tshogs, ka, 261-263


Colophon:
དམྱལ་བ་ནས་འདོན་པ་ཞེས་བྱ་བ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའོ། །དཔལ་ར་ས་ར་མོ་ཆེའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གྲོང་ཁྱེར་དཔེ་མེད་པཎྜི་ཏ་ཏི་ལ་ཀ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་པ་ཚབ་ཉི་མ་གྲགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
dmyal ba nas 'don pa zhes bya ba slob dpon chen po klu sgrub kyis mdzad pa'o/ /dpal ra sa ra mo che'i gtsug lag khang du grong khyer dpe med paN+Di ta ti la ka dang / bod kyi lo tsA ba chen po shAkya'i dge slong pa tshab nyi ma grags kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

D1137

དམྱལ་བ་ནས་འདོན་པ་ཞེས་བྱ་བ
dmyal ba nas 'don pa zhes bya ba
ན་ར་ག་ཨུདྡྷ་རི་ནཱ་མ
na ra ga ud+d+ha ri nA ma
e-texts:

Location:
Set: MW23703

bstod tshogs, ka, 83b5-84a7
complete text
Set: MW2KG209989

bstod tshogs, ka, 83b5-84a7
Set: MW2KG5013

bstod tshogs, ka, 83b5-84a7

Colophon:
དམྱལ་བ་ནས་འདོན་པ་ཞེས་བྱ་བ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།
dmyal ba nas 'don pa zhes bya ba slob dpon chen po klu sgrub kyis mdzad pa rdzogs so//

GT28

དམྱལ་བ་ནས་འདོན་པ་ཞེས་བྱ་བ
dmyal ba nas 'don pa zhes bya ba
ན་རོ་གོདྡྷི་ནཱ་མ
na ro god+d+hi nA ma
Location:
Set: MW23702

bstod tshogs, ka, 120a1-120b6

Colophon:
དམྱལ་བ་ནས་འདོན་པ་ཞེས་བྱ་བ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའོ། །དཔལ་ར་ས་ར་མོ་ཆེའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གྲོང་ཁྱེར་དཔེ་མེད་པཎྜི་ཏ་ཏི་ལ་ཀ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་པ་ཚབ་ཉི་མ་གྲགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
dmyal ba nas 'don pa zhes bya ba slob dpon chen po klu sgrub kyis mdzad pa'o/ /dpal ra sa ra mo che'i gtsug lag khang du grong khyer dpe med paN+Di ta ti la ka dang / bod kyi lo tsA ba chen po shAkya'i dge slong pa tshab nyi ma grags kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

N817

དམྱལ་བ་ནས་འདོན་པ་ཞེས་བྱ་བ
dmyal ba nas 'don pa zhes bya ba
ན་ར་གོདྡྷ་རི་ནཱ་མ
na ra god+d+ha ri nA ma
Location:
Set: MW22704

bstod tshogs, ka, 92b4-93b1
complete text
Set: MW2KG5015

bstod tshogs, ka, 92b4-93b1
complete text
Set: MW3CN3357

Set: MW4PD907


Colophon:
དམྱལ་བ་ནས་འདོན་པ་ཞེས་བྱ་བ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའོ། །དཔལ་ར་ས་ར་མོ་ཆེའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གྲོང་ཁྱེར་དཔེ་མེད་པཎྜི་ཏ་ཏི་ལ་ཀ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་པ་ཚབ་ཉི་མ་གྲགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
dmyal ba nas 'don pa zhes bya ba slob dpon chen po klu sgrub kyis mdzad pa'o/ /dpal ra sa ra mo che'i gtsug lag khang du grong khyer dpe med paN+Di ta ti la ka dang / bod kyi lo tsA ba chen po shAkya'i dge slong pa tshab nyi ma grags kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Q2028

དམྱལ་བ་ནས་འདོན་པ་ཞེས་བྱ་བ
dmyal ba nas 'don pa zhes bya ba
ན་ར་གོདྡྷི་ར་ནཱ་མ
na ra god+d+hi ra nA ma
Location:
Set: MW1KG13126

bstod tshogs, ka, 97a1-97b7
complete text

Colophon:
དམྱལ་བ་ནས་འདོན་པ་ཞེས་བྱ་བ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའོ། །འདིས་ཀྱང་འགྲོ་བ་དུ་མ་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །དཔལ་ར་ས་ར་མོ་ཆེའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གྲོང་ཁྱེར་དཔེ་མེད་ཀྱི་པཎྜི་ཏ་ཏི་ལ་ཀ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་པ་ཚབ་ཉི་མ་གྲགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
dmyal ba nas 'don pa zhes bya ba slob dpon chen po klu sgrub kyis mdzad pa'o/_/'dis kyang 'gro ba du ma la phan pa rgya chen po 'byung bar gyur cig_/dpal ra sa ra mo che'i gtsug lag khang du grong khyer dpe med kyi paN+Di ta ti la ka dang /_bod kyi lo tsA ba chen po shAkya'i dge slong pa tshab nyi ma grags kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o