Catalog entry rKTs-T26 (Tanjur)

མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཚུལ་ལ་བསྟོད་པ

mdzad pa bcu gnyis kyi tshul la bstod pa

dvādaśakāra-nāma-nayastotra

Praise as a Guide to the Twelve Deeds


mdzad pa bcu gnyis kyi tshul la bstod pa zhes bya ba
mdzad pa bcu gnyis kyi tshul la bstod pa


AT0027

མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཚུལ་ལ་བསྟོད་པ
mdzad pa bcu gnyis kyi tshul la bstod pa
དྭཱི་ད་ཤ་ཀཱ་ར་ནཱ་མ་ན་ཡ་སྟོ་ཏྲ
d+wI da sha kA ra nA ma na ya sto tra
Location:
Set: MW1PD95844

bstod tshogs, ka, 255-257


Colophon:
མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཚུལ་ལ་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་གྱི་མཛད་པ་རྫོགས་སོ
mdzad pa bcu gnyis kyi tshul la bstod pa zhes bya ba slob dpon klu sgrub gyi mdzad pa rdzogs so

D1135

མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཚུལ་ལ་བསྟོད་པ
mdzad pa bcu gnyis kyi tshul la bstod pa
དྭཱི་ད་ཤ་ཀཱ་ར་ནཱ་མ་ཡ་སྟོ་ཏྲ
d+vI da sha kA ra nA ma ya sto tra
e-texts:

Location:
Set: MW23703

bstod tshogs, ka, 82b3-83a6
Set: MW2KG209989

bstod tshogs, ka, 82b3-83a6
Set: MW2KG5013

bstod tshogs, ka, 82b3-83a6

Colophon:
མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཚུལ་ལ་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།
mdzad pa bcu gnyis kyi tshul la bstod pa zhes bya ba slob dpon chen po 'phags pa klu sgrub kyis mdzad pa rdzogs so//

GT26

མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཚུལ་ལ་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ
mdzad pa bcu gnyis kyi tshul la bstod pa zhes bya ba
དྭཱི་ད་ཤ་ཀཱ་ར་ནཱ་མ་ན་ཡཱ་སྟོ་ཏྲྂ
d+wI da sha kA ra nA ma na yA sto traM
Location:
Set: MW23702

bstod tshogs, ka, 118b1-119a6

Colophon:
མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཚུལ་ལ་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་གྱི་མཛད་པ་རྫོགས་སོ
mdzad pa bcu gnyis kyi tshul la bstod pa zhes bya ba slob dpon klu sgrub gyi mdzad pa rdzogs so

N815

མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཚུལ་ལ་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ
mdzad pa bcu gnyis kyi tshul la bstod pa zhes bya ba
དྭཱིད་ཤ་ཀཱ་ར་ནཱ་མ་ན་ཡཱ་སྟོ་ཏྲྂ
d+wId sha kA ra nA ma na yA sto traM
Location:
Set: MW22704

bstod tshogs, ka, 91a6-92a4
Set: MW2KG5015

bstod tshogs, ka, 91a6-92a4
Set: MW3CN3357

Set: MW4PD907


Colophon:
མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཚུལ་ལ་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་གྱི་མཛད་པ་རྫོགས་སོ
mdzad pa bcu gnyis kyi tshul la bstod pa zhes bya ba slob dpon klu sgrub gyi mdzad pa rdzogs so

Q2026

མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཚུལ་ལ་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ
mdzad pa bcu gnyis kyi tshul la bstod pa zhes bya ba
དྭཱི་ད་ཤ་ཀཱ་ར་ནཱ་མ་ན་ཡ་སྟོ་ཏྲྂ
d+wI da sha kA ra nA ma na ya sto traM
Location:
Set: MW1KG13126

bstod tshogs, ka, 95b1-96a7

Colophon:
མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཚུལ་ལ་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ
mdzad pa bcu gnyis kyi tshul la bstod pa zhes bya ba slob dpon klu sgrub kyis mdzad pa rdzogs so