Catalog entry rKTs-T24 (Tanjur)

གནས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ལ་བསྟོད་པ

gnas chen po brgyad kyi mchod rten la bstod pa

aṣṭamahāsthānacaityastotra

Praise of the Stūpas of the Eight Great Sites


gnas chen po brgyad kyi mchod rten la bstod pa


AT0025

གནས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ལ་བསྟོད་པ
gnas chen po brgyad kyi mchod rten la bstod pa
ཨཥྚ་མ་ཧཱ་སྠཱ་ན་ཙཻ་ཏྱ་སྟོ་ཏྲ
aSh+Ta ma hA s+thA na tsai tya sto tra
Location:
Set: MW1PD95844

bstod tshogs, ka, 249-251


Colophon:
གནས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ལ་བསྟོད་པ། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ
gnas chen po brgyad kyi mchod rten la bstod pa/ slob dpon chen po klu sgrub kyi zhal snga nas mdzad pa rdzogs soAT0026

གནས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ལ་བསྟོད་པ
gnas chen po brgyad kyi mchod rten la bstod pa
ཨཥྚ་མ་ཧཱ་སྠཱ་ན་ཙཻ་ཏྱ་སྟོ་ཏྲ
aSh+Ta ma hA s+thA na tsai tya sto tra
Location:
Set: MW1PD95844

bstod tshogs, ka, 252-254


Colophon:
གནས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ལ་བསྟོད་པ། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ
gnas chen po brgyad kyi mchod rten la bstod pa/ slob dpon chen po klu sgrub kyi zhal snga nas mdzad pa rdzogs so

D1133

གནས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ལ་བསྟོད་པ
gnas chen po brgyad kyi mchod rten la bstod pa
ཨཥྚ་མ་ཧཱ་སྠཱ་ན་ཙིནཏྱ་སྟོ་ཏྲ
aSh+Ta ma hA s+thA na tsintya sto tra
e-texts:

Location:
Set: MW23703

bstod tshogs, ka, 81b3-82a3
Set: MW2KG209989

bstod tshogs, ka, 81b3-82a3
Set: MW2KG5013

bstod tshogs, ka, 81b3-82a3

Colophon:
གནས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ལ་བསྟོད་པ། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།
gnas chen po brgyad kyi mchod rten la bstod pa/ slob dpon chen po 'phags pa klu sgrub kyis mdzad pa rdzogs so//

GT24

གནས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ལ་བསྟོད་པ
gnas chen po brgyad kyi mchod rten la bstod pa
ཨཥྚ་མ་ཧཱ་སྠ་ན་ཙཻ་ཏ་སྟོ་ཏྲ
aSh+Ta ma hA s+tha na tsai ta sto tra
Location:
Set: MW23702

bstod tshogs, ka, 116b2-117a4

Colophon:
གནས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ལ་བསྟོད་པ། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ
gnas chen po brgyad kyi mchod rten la bstod pa/ slob dpon chen po klu sgrub kyi zhal snga nas mdzad pa rdzogs so

N813

གནས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ལ་བསྟོད་པ
gnas chen po brgyad kyi mchod rten la bstod pa
ཨཥྚ་མ་ཧཱ་སྠ་ན་ཙཻ་ཏ་སྟོ་ཏྲ
aSh+Ta ma hA s+tha na tsai ta sto tra
Location:
Set: MW22704

bstod tshogs, ka, 90a3-90b5
Set: MW2KG5015

bstod tshogs, ka, 90a3-90b5
Set: MW3CN3357

Set: MW4PD907


Colophon:
གནས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ལ་བསྟོད་པ། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ
gnas chen po brgyad kyi mchod rten la bstod pa/ slob dpon chen po klu sgrub kyi zhal snga nas mdzad pa rdzogs so

Q2024

གནས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ལ་བསྟོད་པ
gnas chen po brgyad kyi mchod rten la bstod pa
ཨཥྚ་མ་ཧཱ་སྠ་ན་ཙཻ་ཏ་སྟོ་ཏྲ
aSh+Ta ma hA s+tha na tsai ta sto tra
Location:
Set: MW1KG13126

bstod tshogs, ka, 94a5-94b7

Colophon:
གནས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ལ་བསྟོད་པ། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ
gnas chen po brgyad kyi mchod rten la bstod pa/_slob dpon chen po 'phags pa klu sgrub kyis mdzad pa rdzogs so