Catalog entry rKTs-K232 (Kanjur)

འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ

'phags pa sprin chen po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo

ārya-mahāmegha-nāma-mahāyānasūtra

The Great Cloud Sūtra


'phags pa sprin chen po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo (A Bd Cz D Dk Gt He J Ng Np)
'phags pa sprin chen po zhes bya ba thag pa chen po'i mdo (C Dd F H L N Pj Pz Q R S U V Z)
'phags pa sprin chen zhes bya ba theg pa chen po'i mdo (Ty)
'phags pa sprin chen po zhes bya ba'i mdo
sprin chen


A250

འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa sprin chen po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo

Textual Structure:

dang po/ lha thams cad 'dus pa zhes bya ba ste phung po'i le'u (314)
gnyis pa/ ting nge 'dzin gyi le'u (384)
gsum pa/ gzungs kyi gleng gzhi'i le'u (425)
bzhi pa/ ldem po ngag gi gleng gzhi'i khe'u (428)
lnga pa/ srid par skye ba'i gleng gzhi'i le'u (430)
drug pa/ 'khor ba nyon mongs pa'i zhing gi las kyi sa 'thob pa'i gleng gzhi'i le'u (431)
bdun pa/ ye shes la mongs pa gzud pa'i gleng gzhi'i le'u (432)
brgyad pa/ ye shes zab mo brtan pa 'thob pa la 'jug pa'i rnam pa'i gleng gzhi'i le'u (433)
dgu pa / rnam par thar pa'i bsod nams kyi mdzod kyi gleng gzhi'i le'u (433)
bcu pa/ bsod nams kyi rnam pa yongs su brdzod pa'i gleng gzhi'i le'u (434)
bcu gtsig pa/ sprin chen po'i tshogs nam mkha' las 'byung ba'i gleng gzhi'i le'u (435)
bcu gnyis pa/ glog gi 'od kyi gleng gzhi'i le'u (436)
bcu gsum pa/ sprin chen po'i glog 'gyu ba dang ldan zhing mun pa 'joms pa'i gleng gzhi'i le'u (437)
bcu bzhi pa/ sprin chen po'i glog gi sgyu 'phrul gyi gleng gzhi'i khe'u (438)
bcwa lnga pa/ cho 'phrul chen po'i gleng gzhi'i le'u (439)
bcu drug pa/ chos kyi thog tog gi 'bel ba'i gtam gyi gleng gzhi'i le'u (440)
bcu bdun pa/ ye shes rdo rje'i rnam pa la 'jug pa'i gleng gzhi'i le'u (441)
bcwa brgyad pa/ longs sbyod mi zad pa'i rnam pa la 'jug pa rnam par 'phrul pa'i rgyal po'i chos kyi sgo'i gleng gzhi'i le'u (442)
bcu dgu pa/ yang dag pa'i lam gyi rnam pa mngon par mtshon pa la 'jug pa'i chos kyi sgo'i gleng gzhi'i le'u (443)
nyi shu pa/ phra zhing zab pa'i gleng gzhi'i rnam pa la 'jug pa'i le'u (444)
nyi shu gcig pa/ seng ge rnam par rtse ba la dmigs pa'i gleng gzhi'i khe'u/ (444)
nyi shu gnyis pa/ mtshams sbyar ba tshogs pa'i rnam pa 'jig rten dang 'thun par 'jug par bya ba la 'jug pa'i mdo'i gleng gzhi'i le'u (446)
nyi shu gsum pa/ mngon par rtse ba rin po che'i mdzod la 'jug pa'i gleng gzhi'i le'u (447)
nyi shu bzhi pa/ nam mkha' lding gi rtsal chen po'i stobs la 'jug pa'i gleng gzhi'i le'u (448)
nyi shu lnga pa/ sgra chen po'i dus rnam par bsgrags pa brkod pa'i rgyal po'i gleng gzhi'i le'u (44-)
nyi shu drug pa/ mi 'jigs pa chen po'i stobs kyi rnam par 'phrul pa la 'jug pa'i gleng gzhi'i le'u (450)
nyi shu bdun pa/ gnas kyi rnam pa dang bcas pa yangs pa'i chos kyi sgo'i gleng gzhi'i khe'u (451)
nyi shu brgyad pa/ lhag pa'i bsam pa'i cho ga la 'jug pa'i gleng gzhi'i le'u (452)
nyi shu dgu pa/ dmag chen po dpa' ba'i rgyal po stobs bkod pa'i gleng gzhi'i le'u (452)
sum cu pa/ bzang po'i rnam pa'i rnam par 'phrul pa'i rgyal po la 'jug pa zhes bya ba'i chos kyi sgo'i gleng gzhi'i le'u (453)
sum cu gcig pa/ rtse ba dang bcas pa yang dag par sbas pa ston pa'i dpung bskyed pa la 'jug pa'i gleng gzhi'i le'u (454)
sum cu gnyis pa/ ye shes rtsom pa'i cho ga la zhugs pa'i gleng gzhi'i le'u (456)
sum cu gsum pa/ ye shes kyi nor bsgrims te bsgrub pa'i mdzod kyi gleng gzhi'i khe'u (456)
sum cu bzhi pa/ yang dag pa'i mchod sbyin la phan pa'i cho ga brkod pa'i gleng gzhi'i le'u (457)
sum cu lnga pa/ sangs rgyas kyi zhing gi yang dag pa'i sa bon rab tu skyed pa'i gleng gzhi'i le'u (458)
sum cu drug pa/ de kho na'i snying po'i tshul gyis mngon par rtse ba la dga' ba'i rgyal po'i rnam par 'phrul pa la 'jug pa'i gleng gzhi'i le'u (459)
sum cu bdun pa/ dam pa'i chos kyi dkyil 'khor gyi phung po'i le'u (460)

Location:
Set: MW1PD96682

mdo sde, wa, 314-568


Colophon:
འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེནྡྲ་བོ་དྷི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa sprin chen po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po su ren+d+ra bo d+hi dang / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de ye shes sdes zhus te gtan la phab pa

B240

འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa sprin chen po zhes bya ba thag pa chen po'i mdo
Location:
Set: MW1BL2

mdo sde, wa, ?-313b5


Bd3.2

འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa sprin chen po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
Location:
Set: MW8LS15931

3, 1b1-158a5

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེན་དྲ་བོ་དཧི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནདེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa sprin chen po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po su ren dra bo dhi dang / zhu chen gyi lo tsA ba bande ye shes sdes zhus te gtan la phab pa

C871

འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa sprin chen po zhes bya ba thag pa chen po'i mdo
Location:
Set: MW1PD96685

mdo sde, wa, 141a4-266b2


Cz079-001

འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa sprin chen po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
Location:
Set: MWEAP570-4-1

mdo ta, 1b1-158a1

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མོ་རྫོགས་སོ།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷེ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཚ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa sprin chen po zhes bya ba theg pa chen po'i mo rdzogs so// // rgya gar gyi mkhan po su ren dra bo d+he dang/ zhu chen gyi lo tsha ba ban d+he ye shes sdes zhus te gtan la phab pa

D232

འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa sprin chen po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
e-texts:


Textual Structure:

lha thams cad 'dus pa zhes bya ba ste phung po dang po'i le'u (141b6)
ting nge 'dzin gyi le'u zhes bya ste gnyis pa (58a5)
gzungs kyi gleng gzhi'i le'u zhes bya ste gsum pa (159b1)
lde ma po ngag gi gleng gzhi'i le'u zhes bya ste bzhi pa (160a4)
srid par skye ba'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste lnga pa (160b2)
'khor ba nyon mongs pa'i zhing gi las kyis 'thob pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste drug pa (160b7)
ye shes la rmongs pa gzud pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste bdun pa (161a5)
ye shes zab mo brtan pa 'thob pa la 'jug pa'i rnam pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste brgyad pa (161b2)
rnam par thar pa'i bsod nams kyi mdzod kyi gleng gzhi'i le'u zhes bya ste dgu pa (161b7)
bsod nams kyi rnam pa yongs su brjod pa'i gled gzhi'i le'u zhes bya ste bcu pa (162a5)
sprin chen po'i tshogs rnam mkha' las 'byung pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste bcu gcig pa (162b3)
glog gi 'od kyi gleng gzhi'i le'u zhes bya ste bcu gnyis pa (163a1)
sprin chen po'i glog 'gyu ba dang lngan zhing mun pa 'joms pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste bcu gsum pa (163b1)
sprin chen po'i glog gi sgyu 'phrul gyi gleng gzhi'i le'u zhes bya ste bcu bzhi pa (163b5)
cho 'phrul chen po'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste bcu lnga pa (164a2)
chos kyi thog tog gi 'bal pa'i gtam gyi gleng gzhi'i le'u zhes bya ste bcu drug pa (164a7)
ye shes rdo rje'i rnam pa la 'jug pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste bcu bdun pa (164b5)
longs spyod mi zad pa'i rnam pa la 'jug pa rnam par 'phrul ba'i rgyal po'i chos kyi sgo'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste bcu brgyad pa (165a2)
yang dag pa'i lam gyi rnam pa mngon par mtshon pa la 'jug pa'i chos kyi sgo'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste bcu dgu pa (165b1)
phra zhing zab pa'i gleng gzhi'i rnam pa la 'jug pa'i le'u zhes bya ste nyi shu pa (165b6)
seng ge rnam par rtse ba la dmigs pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste nyi shu gcig pa (166a4)
mtshams sbyar ba tshogs pa'i rnam pa 'jig rten dang 'thug par 'jig par bya ba la 'jug pa'i mdo'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste nyi shu gnyis pa (166b3)
mngon par rtse ba rin po che'i mdzad la 'jug pa'i gleng zhi'i le'u zhes bya ste nyi shu gsum pa (167a2)
rnam mkha' lding gi rtsal chen po'i stobs la 'jug pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste nyi shu bzhi pa (167a7)
sgra chen po'i dus rnam par bsgrags pa bkod pa'i rgyal po'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste nyi shu lnga pa (167b5)
mi 'jigs pa chen po'i stobs kyi rnam par 'phrul ba la 'jug pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste nyi shu drug pa (168a4)
gnas kyi rnam pa dang bcas pa yangs pa'i chos kyi sgo'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste nyi shu bdun pa (168b1)
lhag pa'i bsam pa'i cho ga la 'jug pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste nyi shu brgyad pa (168b6)
dmag chen po dba' ba'i rgyal po stobs bkod pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste nyi shu dgu pa (169a4)
bzang po'i rnam pa'i rnam par 'phrul pa'i rgyal po la 'jug zhes bya ba'i chos kyi sgo'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste sum cu pa (169b2)
rtse ba dang bcas pa yang dag par sbas pa ston pa'i dbung bskyed pa la 'jug pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste sum cu gcig p (170a1)
ye shes rtsoms pa'i cho ga la zhugs pa'i rnam pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste sum cu gnyis pa (170a6)
ye shes kyi nor ba sgri mas te bsgrub pa'i mdzod kyi gleng gzhi'i le'u zhes bya ste sum cu gsum pa (170b4)
yang dag pa'i mchod sbyin la phan pa'i cho ga bkod pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste sum cu bzhi pa (171a2)
sangs rgyas kyi zhing gi yang dag pa'i sa bon rab tu skyed pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste sum cu lnga pa (171a7)
de kho na'i snying po'i tshul gyis mngon par tse ba la dga' ba'i rgyal po'i rnam par 'phrul ba la 'jug pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste sum cu drug pa (171b6)
dam pa'i chos kyi dkyil 'khor gyi phung po'i le'u zhes bya ste sum cu bdun pa (184a6)

1. (113a1-121b1)
2. (121b2-131a4)
3. (131a4-141b6)
4. (141b6-158a5)
5. (158a6-166b3)
6. (166b3-175a5)
7. (175a5-184a5)
8. (184a6-194b2)
9. (194b3-204a2)
10. (204a2-214b6)

Location:
Set: MW22084

mdo sde, wa, 113a1-214b7
Set: MW4CZ5369

mdo sde, wa, 113a1-214b7
Set: MW30532

mdo sde, wa, 113a1-214b7
Set: MW3CN20612

mdo sde, wa, 113a1-214b7

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa sprin chen po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po su ren dra bo d+hi dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sdes zhus te gtan la phab pa

Dd046-002

འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa sprin chen po zhes bya ba thag pa chen po'i mdo
Location:
Set: MWEAP570-5-1

mdo wa, 151b1-285b6

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེནྡྲ་བོ་དྷི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa sprin chen po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po su ren+d+ra bo d+hi dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes zhus te gtan la phab pa

Dk031-001

འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa sprin chen po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
Location:
Set: MWEAP570-1-1

mdo ta, 1b1-186b7

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མོ་རྫོགས་སོ།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷེ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཚ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa sprin chen po zhes bya ba theg pa chen po'i mo rdzogs so// // rgya gar gyi mkhan po su ren dra bo d+he dang/ zhu chen gyi lo tsha ba ban d+he ye shes sdes zhus te gtan la phab pa

F215

འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa sprin chen po zhes bya ba thag pa chen po'i mdo
Location:
Set: MW1KG13607

mdo sde, wa, 1b1-152a6
Set: MW2KG210295


Colophon:
འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རEན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོཙྪ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། ཞང་བཙུན་དྲི་མེད་དང། ཞང་བཙུན་བློ་གྲོས་དབང་ཕྱུག་གིས་ཞུས
'phags pa sprin chen po zhes bya ba thag pa chen po'i mdo rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po su rEn dra bo d+hi dang/ zhu chen gyi lots+tsha ba ban d+he ye shes sdes zhus te gtan la phab pa/ zhang btsun dri med dang/ zhang btsun blo gros dbang phyug gis zhus

Gt025-001

འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa sprin chen po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
Location:
Set: MWEAP039-1-1

mdo ta, 1b1-149a6

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མོ་རྫོགས་སོ།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷེ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཚ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa sprin chen po zhes bya ba theg pa chen po'i mo rdzogs so// // rgya gar gyi mkhan po su ren dra bo d+he dang/ zhu chen gyi lo tsha ba ban d+he ye shes sdes zhus te gtan la phab pa

H233

འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa sprin chen po zhes bya ba thag pa chen po'i mdo
e-texts:


Textual Structure:

lha thams cad 'dus pa zhes bya ste phung po dang po'i le'u (222a7)
ting nge 'dzin gyi le'u zhes bya ste gnyis pa (248a2)
gzungs kyi gleng gzhi'i le'u zhes bya ste gsum pa (249b7)
ldem po ngag gi gleng gzhi'i le'u zhes bya ste bzhi pa (251a2)
srid par skye ba'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste lnga pa (251b5)
'khor ba nyon mongs pa'i zhing gi las kyis 'thob pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste drug pa (252a5)
ye shes la rmongs pa gzung ba'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste bdun pa (252b6)
ye shes zab mo brtan pa 'thab pa la 'jug pa'i rnam pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste brgyad pa (253a6)
rnam par thar pa'i bsod nams kyi mdzod kyi gleng gzhi'i le'u bzhes bya ste dgu pa (253b6)
bsod nams kyi rnam pa yongs su brjod pa'i gleng bzhi'i le'u zhes bya ste bcu pa (254b1)
sprin chen po'i tshogs nam mkha' las 'byung ba'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste bcu gcig pa (255a2)
glog gi 'od kyi gleng gzhi'i le'u zhes bya ste bcu gnyis pa (255b3)
sprin chen po'i glog 'gyur ba dang ldan zhing mun pa 'joms pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste bcu gsum pa (256a5)
sprin chen po'i glog gi sgyu 'phrul gyi gleng gzhi'i le'u zhes bya ste bcu bzhi pa (256b5)
cho 'phrul chen po'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste bco lnga pa (257a5)
hos kyi thog tog gi 'bel ba'i gtam gyi gleng gzhi'i le'u zhes bya ste bcu drug pa (257b5)
ye shes rdo rje'i rnam pa la 'jug pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste bcu bdun pa (258a5)
longs spyod mi zad pa'i rnam pa la 'jug pa rnam par 'phrul ba'i rgyal po'i chos kyi sgo'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste bco brgyad pa (258b6)
yang dag pa'i lam gyi rnam pa mngon par mtshon pa la 'jug pa'i chos kyi sgo'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste bcu dgu pa (259a6)
phra zhing zab pa'i gleng gzhi'i rnam pa la 'jug pa'i le'u zhes bya ste nyi shu pa (259b7)
seng+ge rnam par rtse ba la dmigs pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste nyi shu gcig pa (260b2)
mtshams sbyar ba tshogs pa'i rnam pa 'jig rten dang mthun par 'jug par bya ba la 'jug pa'i mdo'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste nyi shu gnyis pa (261a4)
mngon par rtse ba rin po che'i mdzod la 'jug pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste nyi shu gsum pa (261b6)
nam mkha' lding gi rtsal chen po'i stobs la 'jug pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste nyi shu bzhi pa (262b1)
sgra chen po'i dus rnam par bsgrags pa bkod pa'i rgyal po'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste nyi shu lnga pa (263a2)
mi 'jigs pa chen po'i stobs kyi rnam par 'phrul ba la 'jug pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste nyi shu drug pa (263b3)
gnas kyi rnam pa dang bcas pa yangs pa'i tshod kyi sgo'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste nyi shu bdun pa (264a3)
lhag pa'i bsam pa'i cho ga la 'jug pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste nyi shu brgyad pa (264b4)
dmag chen po dpa' ba'i rgyal po stobs bkod pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste nyi shu dgu pa (265a5)
bzang po'i rnam pa'i rnam par 'phrul pa'i rgyal po la 'jug pa zhes bya ba'i chos kyi sgo'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste sum cu pa (265b6)
rtse ba dang bcas pa yang dag par sbas pa ston pa'i dpung bskyed pa la 'jug pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste sum cu gcig pa (266b2)
ye shes rtsom pa'i cho ga la zhugs pa'i rnam pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste sum cu gnyis pa (267a2)
ye shes kyi nor bsgrims ste sgrub pa'i mdzod kyi gleng gzhi'i le'u zhes bya ste sum cu gsum pa (267b4)
yang dag pa'i mchod sbyin la phan pa'i cho ga bkod pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste sum cu bzhi pa (268a4)
sangs rgyas kyi zhing gi yang dag pa'i sa bon rab tu skyed pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste sum cu lnga pa (268b5)
de kho na'i snying po'i tshul gyis mngon par rtse ba la dga' ba'i rgyal po'i rnam par 'phrul pa la 'jug pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste sum cu drug pa (269a7)
dam pa'i chos kyi dkyil 'khor gyi phung po'i le'u zhes bya ste sum cu bdun pa (292a3)

1. (180a7-193a6)
2. (193a6-207a7)
3. (207a7-222a7)
4. (222a7-248a3)
5. (248a3-261a5)
6. (261a5-274b7)
7. (274b7-289b3)
8. (289b3-305b6)
9. (305b6-320b5)
10. (320b5-337b5)

Location:
Set: MW26071

mdo sde, tsha, 180a6-337b7

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།
'phags pa sprin chen po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po su ren dra bo d+hi dang / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de ye shes sdes zhus te gtan la phab pa/

He83.02

འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa sprin chen po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo

Textual Structure:

phung po dang po'i le'u (179a4)
ting nge 'dzin gyi le'u zhes bya ste gnyis pa (207a6)
gzungs kyi gleng gzhi'i le'u zhes bya ste gsum pa (209a6)
ldem po ngag gi gleng gzhi'i le'u zhes bya ste bzhi pa (210b1)
srid par skye ba'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste lnga pa (211a5)
'khor ba'i nyon mongs pa'i zhing gi las kyis 'thob pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste drug pa (211b7)
de bzhin gshegs pa ston par mdzad ye shes la rmongs pa gzud pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste bdun pa (212a8)
ye shes zab mo brtan pa 'thob pa la 'jug pa'i rnam pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste brgyad pa (212b8)
rnam par thar pa'i bsod nams kyi mdzod kyi gleng gzhi'i le'u zhes bya ste dgu pa (213b1)
bsod nams kyi rnam par yongs su brjod pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste bcu pa (214a4)
'byung ba'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste bcu gcig pa (214b7)
klog gi 'od kyi gleng gzhi'i le'u zhes bya ste bcu gnyis pa (215b1)
sprin chen po'i klog 'gyu ba dang ldan zhing mun pa 'joms pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste bcu gsum pa (216a6)
sprin chen po'i klog 'si sgyu 'phral gyi gleng gzhi'i le'u zhes bya ste bcu bzhi pa (216b7)
de ring chos rnams sna tshogs ston pa mdzad cho 'phrul chen po'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste bco lnga pa (217a7)
chos kyi thog tog gi 'brel ba'i gtam gyi gleng gzhi'i le'u zhes bya ste bcu drug pa (217b8)
ye shes rdo rje'i rnam pa la 'jug pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste bcu bdun pa (218b2)

1. (130a4-144b4)
2. (144b4-161a1)
3. (161a1-179a4)
4. (179a4-207a6)
5. (207a6-)
6. (-237a3)
7. (237a3-252a8)
8. (252a8-268b8)
9. (268b8-285a3)
10. (285a3-304a5)

Location:
Set: MW4CZ45313

mdo, ti, 130a3-304a5

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སྷྱོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་ལེན་དྲ་བོ་དྷི་དང་ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa sprin chen po zhes bya ba/ theg pa chen po'i mdo rdzogs s+h+yo// //rgya gar gyi mkhan po su len dra bo d+hi dang zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes zhus te gtan la phab pa

J175

འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa sprin chen po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

mdo sde, wa, 134b8-257b4
Set: -

Set: MW4PD3142


Colophon:
འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།། རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེན་དྲ་བོ་དཧི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཚ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།
'phags pa sprin chen po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo// rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po su ren dra bo dhi dang / zhu chen gyi lo tstsha ba ban de ye shes sdes zhus te gtan la phab pa//

L57

འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa sprin chen po zhes bya ba thag pa chen po'i mdo
Location:
Set: MW3CN981

mdo sde, ta, 1b1-146a3


N217

འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa sprin chen po zhes bya ba thag pa chen po'i mdo
Location:
Set: MW22703

mdo sde, tsha, 175b6-331a1
Set: MW2KG5014

mdo sde, tsha, 175b6-331a1
Set: MW2KG210297


Colophon:
འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།
'phags pa sprin chen po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po su ren dra bo d+hi dang / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de ye shes sdes zhus te gtan la phab pa/

Ng26.12

འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa sprin chen po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo

Textual Structure:

lha thams cad 'dus pa zhes bya ste / phung po dang po'i le'u rdzogs s+ho (244b8)
ting nge 'dzind kyi le'u zhes bya ste gnyis pa'o (262a3)
gzungs kyi gleng gzhi'i le'u zhes bya ba ste / gsum pa'o (263a8)
ldem po ngag gi gleng gzhi'i le'u zhes bya ba ste / bzhi pa'o (264a3)
srid par skye ba'i gleng bzhi'i le'u zhes bya ste / lnga pa'o (264b1)
'khor ba'i nyon mongs pa'i zhing gi las kyi sa thob pa'i gleng gzhi'i le'u bya ste / drug pa'o (264b8)
ye shes la rmongs pa gzud pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste bdun pa'o (265a5)
ye shes zab mo brtan pa thob pa la 'jug pa'i rnam pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste / brgyad pa'o (265b2)
rnam par thard pa'i bsod nams kyi mdzod kyi gleng bzhi'i le'u zhes bya ste / dgu pa'o (265b8)
bsod nams kyi rnam pa yongs su brjod pa'i gleng bzhi'i le'u zhes bya ste / bcu pa'o (266a7)
sprin chen po'i tshig nam mkha' las byung ba'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste bcu gcig pa'o (266b5)
glog gi 'od gi gleng gzhi'i le'u zhes bya ste / bcu gnyis pa'o (267a2)
sprin chen po'i glog 'gyu ba dang / ldan zhing mun pa 'joms pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste / bcu gsum po (267b2)
sprin chen po'i glog gi sgyu 'phrul gi gleng gzhi'i le'u zhes bya ste / bcu bzhi pa'o (267b8)
cho 'phrul chen po'i gling gzhi'i le'u zhes bya ste bco lnga ba'o (268a4)
chos kyi thog tog gi 'brel pa'i gtam gi gleng gzhi'i le'u zhes bya ste / bcu drug pa'o (268b1)
ye shes rdo rje'i rnam pa la 'jug pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste / bcu bdun pa'o (268b8)
longs spyod myi zad pa'i rnam pa la 'jug pa'i rnam par 'phrul ba'i rgyal po'i chos kyi sgo'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste / bco brgyad pa'o (269a6)
yang dag pa'i lam gi rnam pa mngon par mtshon pa la 'jug pa'i chos kyi sgo'i gleng gzh-i'i le'u zhes bya ste / bcu dgu pa'o (269b4)
phra zhing zab pa'i gleng gzhi'i rnam pa la 'jug pa'i le'u zhes bya ste / nyi shu pa'o (270a2)
seng ge rnam par rtse ba la dmyigs pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste / nyi shu gcig pa'o (270b1)
mtshams sbyar ba tshogs pa'i rnam pa 'jig rten dang 'thun par 'jug par bya ba la 'jug pa'i mdo'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste / nyi shu gnyis pa'o (271a1)
mngon par rtse ba rin po che'i mdzod la 'jug pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste / nyi shu gsum pa'o (271a8)
nam mkha' lding gi rtsal chen po'i stobs la 'jug pa'i gling gzhi'i le'u zhes bya ste / nyi shu bzhi pa'o (271b7)
sgra chen po'i dus rnam par bsgrags pa bkod pa'i rgyal po'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste / nyi shu lnga pa'o (272a5)
myi 'jigs pa chen po'i stobs kyi rnam par 'phrul ba 'jug pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste / nyi shu drug pa'o (272b3)
gnas kyi rnam pa dang bcas pa yangs pa'i chos kyi sgo'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste / nyi shu bdun pa'o (272b9)
lhag ba'i bsam pa'i cho ga la 'jug pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste / nyi shu brgyad pa'o (273a6)
dmag chen po dpa'i rgyal po'i stobs bkod pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste / nyi shu dgu pa'o (273b4)
bzang po'i rnam pa'i rnam par 'phrul ba'i rgyal po la 'jug pa'i chos kyi sgo'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste sum bcu pa'o (274a1)
rtse ba dang bcas pa'i yang dag par sbas ba stond pa'i dpung bskyed pa 'jug pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste / sum bcu gcig pa'o (274b1)
ye shes rtsom pa'i cho ga la bzhugs pa'i rnam pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste / suM bcu gnyis pa'o (274b7)
ye shes kyi nor bsgrims te bsgrub pa'i mdzod kyi gleng gzhi'i le'u zhes bya ste sum bcu gsum pa'o (275a5)
yang dag pa'i mchod sbyin la phan pa'i cho ga bkod pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste / sum bcu bzhi pa'o (275b2)
sangs rgyas kyi zhing gi yang dag pa'i sa bon rab tu bskyed pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste / sum bcu lnga pa'o (275b9)
de kho na'i snying po'i tshul gyis mngon par rtse ba la dga' ba'i rgyal po'i rnam par 'phrul ba' la 'jug pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste // sum bcu drug pa'o (276a7)
mdo dang ting nge 'dzind dang chos kyi sgo dang / gsang ba zhu ba dang / yongs su mya ngan las 'das pa gtan la bab par bstan pa las / dam pa'i chos kyi dkyil 'khor gyi phung po'i le'u zhes bya ste // sum bcu bdun pa'o (291a2)

1. (215b6-224b1)
2. (224b2-234a6)
3. (234a6-244b8)
4. (244b9-262a3)
5. (262a4-)
6.la -279b9 ()
7. (279b9-289a9)
8. (289a9-299b8)
9. (299b8-309b5)
10. (309b6-322a4)

Location:
Set: MW2KG229028

mdo, la, 215b6-322a4

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའ་།། རྫོགས་སྷོ་།། རྒྱ་གར་གི་མཁན་པོ་སུ་རེན་དྲ་བོ་དེ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་།།
'phags pa sprin chen po zhes bya ba / theg pa chen po'i mdo' // rdzogs s+ho // rgya gar gi mkhan po su ren dra bo de dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban de ye shes sdes zhus te gtan la phab pa //

Np009-001

འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa sprin chen po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo
Location:
Set: MWEAP310-2-1

mdo ta, 1b1-161a4

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མོ་རྫོགས་སོ།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷེ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཚ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa sprin chen po zhes bya ba theg pa chen po'i mo rdzogs so// // rgya gar gyi mkhan po su ren dra bo d+he dang/ zhu chen gyi lo tsha ba ban d+he ye shes sdes zhus te gtan la phab pa

Pj060-002

འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa sprin chen po zhes bya ba thag pa chen po'i mdo
Location:
Set: MWEAP570-6-1

mdo wa, 136a1-263a3

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེནྡྲ་བོ་དྷི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa sprin chen po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po su ren+d+ra bo d+hi dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes zhus te gtan la phab pa

Pz060-002

འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa sprin chen po zhes bya ba thag pa chen po'i mdo
Location:
Set: MWEAP570-7-1

mdo wa, 121b3-233a3

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེནྡྲ་བོ་དྷི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa sprin chen po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po su ren+d+ra bo d+hi dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sdes zhus te gtan la phab pa

Q898

འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa sprin chen po zhes bya ba thag pa chen po'i mdo

Textual Structure:

1. lha thams cad 'dus pa (153a5)
2. ting nge 'dzin (171b5)
3. gzungs kyi gleng gzhi (173a3)
4. ldem po ngag gi gleng gzhi (173b7)
5. srid par skye ba'i gleng gzhi (174a7)
6. 'khor ba nyon mongs pa'i zhing gi las kyis thob pa'i gleng gzhi (174b6)
7. ye shes la rmongs pa gzungs ba'i gleng gzhi (175a4)
8. ye shes zab mo brtan pa 'thob pa la 'jug pa'i rnam pa'i gleng gzhi (175b2)
9. rnam par thar pa'i bsod nams kyi mdzod kyi gleng gzhi (175b8)
10. bsod nams kyi rnam pa yongs su brjod pa'i gleng gzhi (176a7)
11. sprin chen po'i tshogs nam mkha' las 'byung ba'i gleng gzhi (176b6)
12. glgo gi 'od kyi gleng gzhi (177a4)
13. sprin chen po'i glog 'gyu ba dang ldan zhing mun pa 'joms pa'i gleng gzhi (177b5)
14. sprin chen po'i glog gi sgyu 'phrul gi gleng gzhi (178a3)
15. tsho 'phrul chen po'i gleng gzhi (178a8)
16. chos kyi thog tog gi 'bel pa'i gtam gyi gleng gzhi (178b6)
17. ye shes rdo rje'i rnam par la 'jug pa'i gleng gzhi (179a4)
18. longs spyod mi zad pa'i rnam pa la 'jug pa rnam par 'phrul ba'i rgyal po'i chos kyi sgo'o gleng gzhi (179b3)
19. yang dag pa'i lam gi rnam pa mngon par mtshon pa la 'jug pa'i chos kyi sgo'i gleng gzhi (180a2)
20. phra zhing zab pa'i gleng gzhi'i rnam pa la 'jug pa (180b1)
21. seng ge rnam par rtse ba la dmigs pa'i gleng gzhi (181a1)
22. mtshams sbyar ba na tshogs pa'i rnam pa 'jig rten dang 'thun üar 'jug par bya ba la 'jug pa'i mdo'i gleng gzhi (181a8)
23. mngon par rtse ba rin po che'i mdzod la 'jug pa'i gleng gzhi (181b7)
24. nam mkha' lding gi rtsa la chen po'i stobs la 'jug pa'i gleng gzhi (182a6)
25. sgra chen po'i dus rnam par bsgrags pa bkod pa'i rgyal po'i gleng gzhi (182b5)
26. mi 'jigs pa chen po'i stobs kyi rnam par 'phrul pa la 'jug pa'i gleng gzhi (183a3)
27. gnas kyi rnam pa dang bcas pa yangs pa'i chos kyi sgo'i gleng gzhi (183b2)
28. lhag pa'i bsam pa'i chog la 'jug pa'i gleng gzhi (183b8)
29. dmag chen po dpa' ba'i rgyal po stobs bkod pa'i gleng gzhi (184a6)
30. bzang po'i rnam pa'i rnam par 'phrul pa'i rgyal po'i chos kyi sgo'i gleng gzhi (184b4)
31. rtse ba dang bcas pa yang dag par spas pa ston ba'i dpung bskyed pa la 'jug pa'i gleng gzhi (185a4)
32. ye shes rtsom pa'i tshogs zhugs pa'i rnam pa'i gleng gzhi (185b1)
33. ye shes kyi nor bsgrims te bsgrub pa'i mdzod kyi gleng gzhi (185b8)
34. yang dag pa'i mchod sbyin la phan pa'i chog bkod pa'i gleng gzhi (186a6)
35. sangs rgyas kyi zhing gi yang dag pa'i sa bong rab tu skyed pa'i gleng gzhi (186b5)
36. de kho na'i snying po'i tshul gyis mngon par rtsa ba la dga' ba'i rgyal po'i rnam par 'phrul pa la 'jug pa'i gleng gzhi (187a4)
37. mdo dang ting nge 'dzin dang chos kyi sgo dang gsang ba zhu ba dang yongs su mya ngan las 'das pa gtang la dbab par bstan pa las dam pa'i chos kyi dkyil 'khor gyi phung po (203a1)

Location:
Set: MW1PD96684

mdo sna tshogs, dzu, 121a4-237a6
Set: MW3CN1094

mdo sna tshogs, dzu, 121a4-237a6

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ|་|རྫོགས་ས.ཧོ||་||རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེན་དྲ་བོ་དཧི་དང|་ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ||
'phags pa sprin chen po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo| |rdzogs s.ho|| ||rgya gar gyi mkhan po su ren dra bo dhi dang| zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sdes zhus te gtan la phab pa||

R232

འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa sprin chen po zhes bya ba thag pa chen po'i mdo
Location:
Set: MW2PD17098

mdo sde wa, 113a1-214b7

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེནྡྲ་བོ་དྷི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྩ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa sprin chen po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po su ren+d+ra bo d+hi dang / zhu chen gyi lo ts+tsa ba ban+de ye shes sdes zhus te gtan la phab pa

S81

འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa sprin chen po zhes bya ba thag pa chen po'i mdo

Textual Structure:

1. lha thams cad 'dus pa (44a4)
2. ting nge 'dzin (67a7)
3. gzungs kyi gzungs kyi gleng gzhi (69a3)
4. ldem po ngag gi gleng gzhi (70a5)
5. srid par skye ba'i gleng gzhi (70b6)
6. 'khor ba'i nyon mongs pa'i zhing gi las kyis thob pa'i gleng gzhi (71a7)
7. ye shes la rmongs pa gzhud pa'i gleng gzhi (71b7)
8. ye shes zab mo bstan pa 'thob pa la 'jug pa'i rnam pa (72a6)
9. rnam par thar pa'i bsod nams kyi mdzod kyi gleng gzhi (72b6)
10. bsod nams kyi rnam par yongs su brjod pa (73b1)
11. sprin chen po'i tshogs nam mkha' las 'byung ba (74a1)
12. glog gi 'od gyi gleng gzhi (74b2)
13. sprin chen po'i glog gi 'gyu ba dang ldan zhing mun pa 'joms pa'i gleng gzhi (75a5)
14. sprin chen po'i glog gis sgyu 'phrul gyi gleng gzhi (75b4)
15. cho 'phrul chen po'i gleng gzhi (76a4)
16. chos kyi thog tog gis 'bel ba'i gtam gyi gleng gzhi (76b4)
17. ye shes rdo rje'i rnam pa la 'jug pa'i gleng gzhi (77a5)
18. longs spyod mi zad pa'i rnam pa la 'jug pa rnam par 'phrul pa'i rgyal po'i chos kyi sgo'i gleng gzhi (77b5)
19. yang dag pa'i lam gyi rnam pa mngon par mtshon pa la 'jug pa'i chos kyi sgo'i gleng gzhi (78a6)
20. phra zhing zab pa'i gleng gzhi'i rnam pa la 'jug pa (78b7)
21. seng ge rnam par rtse ba la dmigs pa'i gleng gzhi (79b1)
22. mtshams sbyar ba tshogs pa'i rnam par 'jig rten dang 'thun par 'jug par bya ba la 'jug pa'i mdo'i gleng gzhi (80a4)
23. mngon par rtse ba'i rin po che'i mdzod la 'jug pa (80b6)
24. nam mkha' lding gi rtsal chen po'i stobs la 'jug pa (81a7)
25. sgra chen po'i dus rnam par bsgrags pa bkod pa'i rgyal po'i gleng gzhi (82a1)
26. mi 'jigs pa chen po'i stobns kyi rnam par 'phrul pa la 'jug pa'i gleng gzhi (82b2)
27. gnas kyi rnam pa dang bcas pa yangs pa'i chos kyi sgo (83a2)
28. lhag pa'i bsam pa'i cho ga la 'jug pa'i gleng gzhi (83b3)
29. dmag chen po dpa' ba'i rgyal po'i stobs bkod pa (83b3)
30. bzang po'i rnam pa'i rnam par 'phrul pa'i rgyal po la 'jug pa zhes bya ba'i chos kyi sgo'i gleng gzhi (84b4)
31. rtse badang bcas pa yang dag par sbas pa ston pa'i dpung bskyed pa la 'jug pa'i gleng gzhi (85a7)
32. ye shes rtsom pa'i cho ga la zhugs pa'i rnam pa (85b7)
33. ye shes kyi nor bsgribs te bsgrub pa'i mdzod (86b2)
34. yang dag pa'i mdzod sbyin phan pa'i cho ga bkod pa (87a2)
35. sangs rgyas kyi zhing gi yang dag pa'i sa bon rab tu skyed pa'i gleng gzhi (87b3)
36. de kho na'i snying po i tshul gyis mngon par rtse ba la dga' ba'i rgyal po'i rnam par 'phrul pa 'jug pa'i gleng gzhi (88a5)
37. dam pa'i chos kyi dkyil 'khor gyi phung po (109b4)

1. (1b3-15a2)
2. (15a2-)
6. (80a4-)

Location:
Set: MW22083

mdo sde, ta, 1b1-155b1

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷི་དང་ཞུ་ཆེན་གྱི་ཏོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa sprin chen po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po su ren dra bo d+hi dang zhu chen gyi to tsa ba ban d+he ye shes sdes zhus te gtan la phab pa

Ty027-001

འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa sprin chen zhes bya ba theg pa chen po'i mdo

Textual Structure:

1. (1b2-15b2)
2. (15b2-)
3. (-)
4. (-69a3)
5. (69a3-82a1)
6. (82a1-95a3)
7. (95a3-108b5)
8. (108b5-123b4)
9. (123b4-137a5)
10. (137a5-155b3)

Location:
Set: MW2KG209840

mdo sde ta, 1b1-155b4

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷེ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཚ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa sprin chen zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po su ren dra bo d+he dang/ zhu chen gyi lo tsha ba ban d+he ye shes sdes zhus te gtan la phab pa

U232

འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa sprin chen po zhes bya ba thag pa chen po'i mdo
Location:
Set: MW29468

mdo sde, wa, 113a1-214b7

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།
'phags pa sprin chen po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po su ren dra bo d+hi dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sdes zhus te gtan la phab pa/

V131

འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa sprin chen po zhes bya ba thag pa chen po'i mdo

Textual Structure:

1. lha thams cad 'dus pa (41b1)
2. ting nge 'dzin (63b3)
3. gzungs kyi gzungs kyi gleng gzhi (65a6)
4. ldem po ngag gi gleng gzhi (66a5)
5. srid par skye ba'i gleng gzhi (66b6)
6. 'khor ba'i nyon mongs pa'i zhing gi las kyis thob pa'i gleng gzhi (67a6)
7. ye shes la rmongs pa gzhud pa'i gleng gzhi (67b5)
8. ye shes zab mo bstan pa 'thob pa la 'jug pa'i rnam pa (68a4)
9. rnam par thar pa'i bsod nams kyi mdzod kyi gleng gzhi (68b3)
10. bsod nams kyi rnam par yongs su brjod pa (69a5)
11. sprin chen po'i tshogs nam mkha' las 'byung ba (69b4)
12. glog gi 'od gyi gleng gzhi (70a4)
13. sprin chen po'i glog gi 'gyu ba dang ldan zhing mun pa 'joms pa'i gleng gzhi (70b6)
14. sprin chen po'i glog gis sgyu 'phrul gyi gleng gzhi (71a5)
15. cho 'phrul chen po'i gleng gzhi (71b4)
16. chos kyi thog tog gis 'bel ba'i gtam gyi gleng gzhi (72a3)
17. ye shes rdo rje'i rnam pa la 'jug pa'i gleng gzhi (72b3)
18. longs spyod mi zad pa'i rnam pa la 'jug pa rnam par 'phrul pa'i rgyal po'i chos kyi sgo'i gleng gzhi (73a2)
19. yang dag pa'i lam gyi rnam pa mngon par mtshon pa la 'jug pa'i chos kyi sgo'i gleng gzhi (73b3)
20. phra zhing zab pa'i gleng gzhi'i rnam pa la 'jug pa (74a2)
21. seng ge rnam par rtse ba la dmigs pa'i gleng gzhi (74b3)
22. mtshams sbyar ba tshogs pa'i rnam par 'jig rten dang 'thun par 'jug par bya ba la 'jug pa'i mdo'i gleng gzhi (75a5)
23. mngon par rtse ba'i rin po che'i mdzod la 'jug pa (75b5)
24. nam mkha' lding gi rtsal chen po'i stobs la 'jug pa (76a6)
25. sgra chen po'i dus rnam par bsgrags pa bkod pa'i rgyal po'i gleng gzhi (76b6)
26. mi 'jigs pa chen po'i stobns kyi rnam par 'phrul pa la 'jug pa'i gleng gzhi (77a7)
27. gnas kyi rnam pa dang bcas pa yangs pa'i chos kyi sgo (77b6)
28. lhag pa'i bsam pa'i cho ga la 'jug pa'i gleng gzhi (78a6)
29. dmag chen po dpa' ba'i rgyal po'i stobs bkod pa (78b7)
30. bzang po'i rnam pa'i rnam par 'phrul pa'i rgyal po la 'jug pa zhes bya ba'i chos kyi sgo'i gleng gzhi (79a6)
31. rtse badang bcas pa yang dag par sbas pa ston pa'i dpung bskyed pa la 'jug pa'i gleng gzhi (80a1)
32. ye shes rtsom pa'i cho ga la zhugs pa'i rnam pa (80b1)
33. ye shes kyi nor bsgribs te bsgrub pa'i mdzod (81a3)
34. yang dag pa'i mdzod sbyin phan pa'i cho ga bkod pa (81b2)
35. sangs rgyas kyi zhing gi yang dag pa'i sa bon rab tu skyed pa'i gleng gzhi (82a3)
36. de kho na'i snying po'i tshul gyis mngon par rtse ba la dga' ba'i rgyal po'i rnam par 'phrul pa 'jug pa'i gleng gzhi (82b5)
37. dam pa'i chos kyi dkyil 'khor gyi phung po (102a1)

1. (1b1-14b6)
2. (14b6-)
3. (-41b1)
4. (41b1-63b3)
5. (63b3-75a5)
6. (75a5-87a8)
7. (87a8-99b7)
8. (99b7-114a6)
9. (114a6-127b6)
10. (127b6-143b7)

Location:
Set: MW1KG14700

mdo sde ta, 1b1-143b8

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སྷོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷེ་དང་། ཞུས་ཆེན་གྱི་ལོ་ཚ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa sprin chen po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs s+ho/ rgya gar gyi mkhan po su ren dra bo d+he dang / zhus chen gyi lo tsha ba ban d+he ye shes sdes zhus te gtan la phab pa

Z112

འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa sprin chen po zhes bya ba thag pa chen po'i mdo

Textual Structure:

lha thams cad 'dus pa zhes bya ba ste/ phung po dang po'i le'u rdzogs so (47b6)
ting nge 'dzin gyi le'u zhes bya ba ste gnyis pa'o (75b1)
gzungs kyi gleng bzhi'i le'u zhes bya ste gsum pa'o (77b1)
ldem po ngag gi gleng gzhi'i le'u zhes bya ste bzhi pa'o (78b3)
srid par skye ba'i gleng bzhi'i le'u zhes bya ste lnga pa'o (79a6)
'khor ba'i nyon mongs pa'i zhing gi las kyis thob pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste drug pa'o (80a1)
ye shes la rmongs pa gzud pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ba ste bdun pa'o (80b2)
ye shes zab mo bstan pa thob pa la 'jug pa'i rnam pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste brgyad pa'o (81a2)
rnam par thar pa'i bsod nams kyi mdzod kyi gleng gzhi'i le'u zhes bya ba ste dgu pa'o (81b3)
bsod nams kyi rnam pa yongs su brjod pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste bcu pa'o (82a6)
sprin chen po'i tshogs namkha' las 'byung ba'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste bcu gcig pa'o (83a1)
glog gi 'od gyi gleng gzhi'i le'u zhes bya ste bcu gnyis pa'o (83b2)
sprin chen po'i glog gi sgyu 'phrul 'gyu ba dang ldan zhing mun pa 'joms pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste bcu gsum pa'o (84a6)
sprin chen po'i glog gis sgyu 'phrul gyi gleng gzhi'i le'u zhes bya ste bcu bzhi pa'o (84b6)
cho 'phrul chen po'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste bco lnga pa'o (85a6)
chos kyi thog tog gis 'bel ba'i gtam gyi gleng gzhi'i le'u zhes bya ste bcu drug pa'o (85b7)
ye shes rdo rje'i rnam pa la 'jug pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ba ste bcu bdun pa'o (86b2)
longs spyod mi zad pa'i rnam pa la 'jug pa rnam par 'phrul pa'i rgyal po'i chos kyi sgo'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste bco brgyad pa'o (87a4)
yang dag pa'i lam gyi rnam pa mngon par mtshon pa la 'jug pa'i chos kyi sgo'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste bcu dgu pa'o (87b6)
phra zhing zab pa'i gleng gzhi'i rnam pa la 'jug pa'i le'u zhes bya ste nyi shu pa'o (88b1)
seng ge rnam par rtse ba la dmig+s pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste nyi shu gcig pa'o (89a4)
mtshams sbyar ba tshogs pa'i rnam pa 'jig rten dang 'thun par 'jug par bya ba la 'jug pa'i mdo'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste nyi shu gnyis pa'o (89b7)
mngon par rtse ba'i rin po che'i mdzod la 'jug pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste/ nyi shu gsum pa'o (90b3)
namkha' lding gi rtsal chen po'i stobs la 'jug pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste/ nyi shu bzhi pa'o (91a5)
sgra chen po'i dus rnam par bsgrags pa bkod pa'i rgyal po'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste nyi shu lnga pa'o (91b7)
mi 'jigs pa chen po'i stobs kyi rnam par 'phrul pa la 'jug pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste nyi shu drug pa'o (92b2)
gnas kyi rnam pa dang bcas pa yangs pa'i chos kyi sgo'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste nyi shu bdun pa'o (93a3)
lhags pa'i bsam pa'i cho ga la 'jug pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste/ nyi shu brgyad pa'o (93b4)
dmag chen po dpa'i ba'i rgyal po'i stobs bkod pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste nyi shu dgu pa'o (94a6)
bzang po'i rnam pa'i rnam par 'phrul pa'i rgyal po la 'jug pa zhes bya ba'i chos kyi sgo'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste sum cu pa'o (94b7)
rtse ba dang bcas pa yang dag par sbas pa ston pa'i dpung bskyed pa la 'jug pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste sum cu gcig pa'o (95b4)
ye shes rtsom pa'i cho ga la zhugs pa'i rnam pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste/ sum cu gnyis pa'o (96a5)
ye shes kyi nor bsgribs te bsgrub pa'i mdzod kyi gleng gzhi'i le'u zhes bya ste /sum cu gsum pa'o (97a1)
yang dag pa'i mchod sbyin phan pa'i cho ga bkod pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste sum cu bzhi pa'o (97b1)
sangs rgyas kyi zhing gi yang dag pa'i sa bon rab tu skyed pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste sum cu lnga pa'o (98a4)
de kho na'i snying po'i tshul gyis mngon par rtse ba la dga' ba'i rgyal po'i rnam par 'phrul pa 'jug pa'i gleng gzhi'i le'u zhes bya ste sum cu drug pa'o (98b6)
dam pa'i chos kyi dkyil 'khor gyi phung po'i le'u zhes bya ste sum cu bdun pa'o (122b4)

1. (1b3)
2. (16a2)
5. (75b2)
6. (89b7)
7. (104b5)
8. (120a5)
9. (138b1)
10. (154a5)

Location:
Set: MW1PD127393

mdo, ta, 1b1-175a3

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷེ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཚ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།
'phags pa sprin chen po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po su ren dra bo d+he dang / zhu chen gyi lo tsha ba ban d+he ye shes sdes zhus te gtan la phab pa//


BDRC bdr:WAORK0232
84000 Toh 232
BuddhaNexus K10D0232_H0233