Catalog entry rKTs-T23 (Tanjur)

རྗེ་བཙུན་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྙིང་རྗེ་ལ་བསྟོད་པ

rje btsun 'phags pa 'jam dpal gyi snying rje la bstod pa

ārya-mañjuśrībhaṭṭārakakaruṇāstotra

Praise of the Compassion of the Noble and Venerable Mañjuśrī


rje btsun 'phags pa 'jam dpal gyi snying rje la bstod pa


AT0024

རྗེ་བཙུན་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྙིང་རྗེ་ལ་བསྟོད་པ
rje btsun 'phags pa 'jam dpal gyi snying rje la bstod pa
ཨཨཱརྱ་མཉྫུ་ཤྲཱི་བྷཊྚཱ་ར་ཀ་ཀཱ་རུ་ཎ་སྟོ་ཏྲ
Ar+ya many+dzu shrI b+haT+TA ra ka kA ru Na sto tra
Location:
Set: MW1PD95844

bstod tshogs, ka, 245-248


Colophon:
རྗེ་བཙུན་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྙིང་རྗེ་ལ་བསྟོད་པ་སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ
rje btsun 'phags pa 'jam dpal gyi snying rje la bstod pa slob dpon 'phags pa klu sgrub kyis mdzad pa rdzogs so

D1132

རྗེ་བཙུན་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྙིང་རྗེ་ལ་བསྟོད་པ
rje btsun 'phags pa 'jam dpal gyi snying rje la bstod pa
ཨརྱ་མཉྫུ་ཤྲཱི་བྷནྚཱ་ར་ཀ་ཀཱ་རུ་ཎ་སྟོ་ཏྲ
ar+ya many+dzu shrI b+han+TA ra ka kA ru Na sto tra
e-texts:

Location:
Set: MW23703

bstod tshogs, ka, 80b5-81b2
Set: MW2KG209989

bstod tshogs, ka, 80b5-81b2
Set: MW2KG5013

bstod tshogs, ka, 80b5-81b2

Colophon:
རྗེ་བཚུན་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྙིང་རྗེ་ལ་བསྟོད་པ་སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།། །།
rje btshun 'phags pa 'jam dpal gyi snying rje la bstod pa slob dpon 'phags pa klu sgrub kyis mdzad pa rdzogs so// //

GT23

རྗེ་བཙུན་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྙིང་རྗེ་ལ་བསྟོད་པ
rje btsun 'phags pa 'jam dpal gyi snying rje la bstod pa
ཨཨཱརྱ་མཉྫུ་ཤྲཱི་བྷཊྚ་ར་ཀ་ཀཱ་རུ་ཎ་སྟོ་ཏྲ
Ar+ya many+dzu shrI b+haT+Ta ra ka kA ru Na sto tra
Location:
Set: MW23702

bstod tshogs, ka, 115b1-116b2

Colophon:
རྗེ་བཙུན་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྙིང་རྗེ་ལ་བསྟོད་པ་སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ
rje btsun 'phags pa 'jam dpal gyi snying rje la bstod pa slob dpon 'phags pa klu sgrub kyis mdzad pa rdzogs so

N812

རྗེ་བཙུན་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྙིང་རྗེ་ལ་བསྟོད་པ
rje btsun 'phags pa 'jam dpal gyi snying rje la bstod pa
ཨཨཱརྱ་མཉྫུ་ཤྲཱི་བྷནྟ་ར་ཀ་ཀཱ་རུ་ཎ་སྟོ་ཏྲ
Ar+ya many+dzu shrI b+han+ta ra ka kA ru Na sto tra
Location:
Set: MW22704

bstod tshogs, ka, 89a3-90a3
Set: MW2KG5015

bstod tshogs, ka, 89a3-90a3
Set: MW3CN3357

Set: MW4PD907


Colophon:
རྗེ་བཙུན་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྙིང་རྗེ་ལ་བསྟོད་པ་སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ
rje btsun 'phags pa 'jam dpal gyi snying rje la bstod pa slob dpon 'phags pa klu sgrub kyis mdzad pa rdzogs so

Q2023

རྗེ་བཙུན་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྙིང་རྗེ་ལ་བསྟོད་པ
rje btsun 'phags pa 'jam dpal gyi snying rje la bstod pa
ཨཨཱརྱ་མཉྫུ་ཤྲཱི་བྷ་ཊ*ཊཱ་ར་ཀ་ཀཱ་རུ་ཎ་སྟོ་ཏྲ
Ar+ya many+dzu shrI b+ha T*TA ra ka kA ru Na sto tra
Location:
Set: MW1KG13126

bstod tshogs, ka, 93a4-94a4

Colophon:
རྗེ་བཙུན་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྙིང་རྗེ་ལ་བསྟོད་པ་སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ
rje btsun 'phags pa 'jam dpal gyi snying rje la bstod pa slob dpon 'phags pa klu sgrub kyis mdzad pa rdzogs so