Catalog entry rKTs-T22 (Tanjur)

འཕགས་པ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་གྱི་དོན་དམ་པའི་བསྟོད་པ

'phags pa rje btsun 'jam dpal gyi don dam pa'i bstod pa

ārya-bhaṭṭārakamañjuśrīparamārthastuti

Ultimate Praise of the Noble and Venerable Mañjuśrī


'phags pa rje btsun 'jam dpal gyi don dam pa'i bstod pa zhes bya ba


AT0023

འཕགས་པ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་གྱི་དོན་དམ་པའི་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rje btsun 'jam dpal gyi don dam pa'i bstod pa zhes bya ba
ཨཱརྱ་བྷཊྚཱ་ར་ཀ་མཉྫུ་ཤྲཱི་པ་ར་མ་རྠ་སྟུ་ཏི་ནཱ་མ
Ar+ya b+haT+TA ra ka many+dzu shrI pa ra ma ar+tha stu ti nA ma
Location:
Set: MW1PD95844

bstod tshogs, ka, 242-244


Colophon:
འཕགས་པ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་གྱི་དོན་དམ་པར་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ
'phags pa rje btsun 'jam dpal gyi don dam par bstod pa zhes bya ba slob dpon klu sgrub kyi zhal snga nas mdzad pa rdzogs so

D1131

འཕགས་པ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་གྱི་དོན་དམ་པའི་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rje btsun 'jam dpal gyi don dam pa'i bstod pa zhes bya ba
ཨཱརྱ་བྷནྠ་ར་ཀ་མཉྫུ་ཤྲཱི་པ་ར་མ་རྠ་སྟུ་ཏི་ནཱ་མ
Ar+ya b+han+tha ra ka many+dzu shrI pa ra ma artha stu ti nA ma
e-texts:

Location:
Set: MW23703

bstod tshogs, ka, 80a5-80b5
Set: MW2KG209989

bstod tshogs, ka, 80a5-80b5
Set: MW2KG5013

bstod tshogs, ka, 80a5-80b5

Colophon:
འཕགས་པ་རྗེ་བཚུན་འཇམ་དཔལ་གྱི་དོན་དམ་པའི་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།
'phags pa rje btshun 'jam dpal gyi don dam pa'i bstod pa zhes bya ba slob dpon chen po klu sgrub kyi zhal snga nas mdzad pa rdzogs so//

GT22

འཕགས་པ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་གྱི་དོན་དམ་པའི་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rje btsun 'jam dpal gyi don dam pa'i bstod pa zhes bya ba
ཨཱརྱ་བྷཊྚཱ་ར་ཀ་མཉྫུ་ཤྲཱི་པ་ར་མཱརྠ་སྟུ་ཏི་ནཱ་མ
Ar+ya b+haT+TA ra ka many+dzu shrI pa ra mAr+tha stu ti nA ma
Location:
Set: MW23702

bstod tshogs, ka, 113b6-114a6

Colophon:
འཕགས་པ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་གྱི་དོན་དམ་པར་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ
'phags pa rje btsun 'jam dpal gyi don dam par bstod pa zhes bya ba slob dpon klu sgrub kyi zhal snga nas mdzad pa rdzogs so

N811

འཕགས་པ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་གྱི་དོན་དམ་པའི་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rje btsun 'jam dpal gyi don dam pa'i bstod pa zhes bya ba
ཨཱརྱ་བྷནྛ་ར་ཀ་མཉྫུ་ཤྲཱི་པ་ར་མཱརྠ་སྟུ་ཏི་ནཱ་མ
Ar+ya b+han+Tha ra ka many+dzu shrI pa ra mAr+tha stu ti nA ma
Location:
Set: MW22704

bstod tshogs, ka, 88b2-89a3
Set: MW2KG5015

bstod tshogs, ka, 88b2-89a3
Set: MW3CN3357

Set: MW4PD907


Colophon:
འཕགས་པ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་གྱི་དོན་དམ་པར་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ
'phags pa rje btsun 'jam dpal gyi don dam par bstod pa zhes bya ba slob dpon klu sgrub kyi zhal snga nas mdzad pa rdzogs so

Q2022

འཕགས་པ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་གྱི་དོན་དམ་པའི་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rje btsun 'jam dpal gyi don dam pa'i bstod pa zhes bya ba
ཨཱརྱ་བྷ་ཊྚཱ་ར་ཀ་མཉྫུ་ཤྲཱི་པ་ར་མཱརྠ་སྟུ་ཏི་ནཱ་མ
Ar+ya b+ha T+TA ra ka many+dzu shrI pa ra mAr+tha stu ti nA ma
Location:
Set: MW1KG13126

bstod tshogs, ka, 92b2-93a3

Colophon:
འཕགས་པ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་གྱི་དོན་དམ་པར་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ
'phags pa rje btsun 'jam dpal gyi don dam par bstod pa zhes bya ba slob dpon klu sgrub kyi zhal snga nas mdzad pa rdzogs so