Catalog entry rKTs-T21 (Tanjur)

བླ་ན་མེད་པའི་བསྟོད་པ

bla na med pa'i bstod pa

niruttastava

Praise of the Unsurpassed One


bla na med pa'i bstod pa
bla na med par bstod pa


AT0022

བླ་ན་མེད་པའི་བསྟོད་པ
bla na med pa'i bstod pa
ནི་རུཏྟ་སྟ་བྂ
ni rut+ta sta baM
Location:
Set: MW1PD95844

bstod tshogs, ka, 239-241


Colophon:
བླ་ན་མེད་པའི་བསྟོད་པ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ
bla na med pa'i bstod pa slob dpon chen po 'phags pa klu sgrub kyi zhal snga nas mdzad pa rdzogs so

D1130

འཕགས་པ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་གྱི་དོན་དམ་པའི་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rje btsun 'jam dpal gyi don dam pa'i bstod pa zhes bya ba
ནི་རུ་ཏྟ་སྟ་བྂ
ni ru t+ta sta baM
e-texts:

Location:
Set: MW23703

bstod tshogs, ka, 79b7-80a4
Set: MW2KG209989

bstod tshogs, ka, 79b7-80a4
Set: MW2KG5013

bstod tshogs, ka, 79b7-80a4

Colophon:
བླ་ན་མེད་པའི་བསྟོད་པ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།། །།
bla na med pa'i bstod pa slob dpon chen po 'phags pa klu sgrub kyi zhal snga nas mdzad pa rdzogs so// //

GT21

བླ་ན་མེད་པའི་བསྟོད་པ
bla na med pa'i bstod pa
ནི་རུ་ཏྟ+་སྟ་པ
ni ru t+t+a sta pa
Location:
Set: MW23702

bstod tshogs, ka, 113b1-113b6

Colophon:
བླ་ན་མེད་པའི་བསྟོད་པ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ
bla na med pa'i bstod pa slob dpon chen po 'phags pa klu sgrub kyi zhal snga nas mdzad pa rdzogs soGT3474

བླ་ན་མེད་པར་བསྟོད་པ
bla na med par bstod pa
ནི་ཏིཏྟཱ་རྂ་སྟོ་ཏྲྂ
ni tit+tA raM sto traM
Location:
Set: MW23702

mdo 'grel, gi, 274a4-274b4

Colophon:
བླ་ན་མེད་པར་བསྟོད་པ་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པཎྜི་ཏ་ལོ་ཏྲ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་འོད་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
bla na med par bstod pa slob dpon klu sgrub kyis mdzad pa rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po paN+Di ta lo tra dang / lo tsA ba dge slong shAkya 'od kyis bsgyur ba'o

N810

བླ་ན་མེད་པའི་བསྟོད་པ
bla na med pa'i bstod pa
ནི་རུཏྟ་སྟ་བ
ni rut+ta sta ba
Location:
Set: MW22704

bstod tshogs, ka, 88a4-88b2
Set: MW2KG5015

bstod tshogs, ka, 88a4-88b2
Set: MW3CN3357

Set: MW4PD907


Colophon:
བླ་ན་མེད་པའི་བསྟོད་པ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ
bla na med pa'i bstod pa slob dpon chen po 'phags pa klu sgrub kyi zhal snga nas mdzad pa rdzogs soN4260

བླ་ན་མེད་པར་བསྟོད་པ
bla na med par bstod pa
ནི་ཏུཏྟཱ་རྂ་སྟོ་ཏྲྂ
ni tut+tA raM sto traM
Location:
Set: MW22704

mdo 'grel, gi, 215b6-216a5
Set: MW2KG5015

mdo 'grel, gi, 215b6-216a5
Set: MW3CN3357

Set: MW4PD907


Colophon:
བླ་ན་མེད་པར་བསྟོད་པ་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པཎྜི་ཏ་ལོ་ཏྲ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་འོད་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
bla na med par bstod pa slob dpon klu sgrub kyis mdzad pa rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po paN+Di ta lo tra dang / lo tsA ba dge slong shAkya 'od kyis bsgyur ba'o

Q2021

བླ་ན་མེད་པའི་བསྟོད་པ
bla na med pa'i bstod pa
ནི་རུཏྟ་སྟ་པ
ni rut+ta sta pa
Location:
Set: MW1KG13126

bstod tshogs, ka, 92a3-92b2

Colophon:
བླ་ན་མེད་པའི་བསྟོད་པ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ
bla na med pa'i bstod pa slob dpon chen po 'phags pa klu sgrub kyi zhal snga nas mdzad pa rdzogs soQ5471

བླ་ན་མེད་པར་བསྟོད་པ
bla na med par bstod pa
ནི་ཏུ་ཏྟཱ་རྂ་སྟོ་ཏྲྂ
ni tu t+tA raM sto traM
Location:
Set: MW1KG13126

mdo 'grel, gi, 226b7-227a7

Colophon:
བླ་ན་མེད་པར་བསྟོད་པ་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པཎྜི་ཏ་ལོ་ཏྲ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་ཤཱཀྱ་འོད་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
bla na med par bstod pa slob dpon klu sgrub kyis mdzad pa rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po paN+Di ta lo tra dang / lo tsA ba dge slong shAkya 'od kyis bsgyur ba'o