Catalog entry rKTs-T2 (Tanjur)

ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་བསྟོད་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ

khyad par du 'phags pa'i bstod pa'i rgya cher bshad pa

viśeṣastava-nāma-ṭīkā

Extensive Commentary on [Udbhaṭasiddhisvāmin's] “Praise of Exaltation”


khyad par du 'phags pa'i bstod pa'i rgya cher bshad pa


AT0002

ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་བསྟོད་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ
khyad par du 'phags pa'i bstod pa'i rgya cher bshad pa
བི་ཤེ་ཥ་སྟ་བ་ནཱ་མ་ཊཱི་ཀཱ
bi she Sha sta ba nA ma TI kA
Location:
Set: MW1PD95844

bstod tshogs, ka, 13-112


Colophon:
ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བསྟོད་པ། སློབ་དཔོན་མཐོ་བཙུན་གྲུབ་རྗེས་མཛད་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ། བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་བྱུང་བ། བྷྂ་ག་ལའི་ཡུལ་གྱིས་སློབ་དཔོན་ཤེས་རབ་གོ་ཆས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པཎྜི་ཏ་ཛཱ་རནྡ་ན་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། ཡིད་སྲུབས་ཟླ་བའི་གཙུག་དང་གོས་གསེར་ཅན། རིག་བྱེད་བྱེད་པོ་དགའ་བྱེད་གྲོག་མཁར་པ། རྒྱས་པ་རྒྱལ་དཔོག་པ་དང་ས་ཡི་བུ། ཐུབ་པ་རྐང་མིག་ཕུར་བུ་ལྷ་མིན་རྗེས། སྐྱོབ་པ་ཉིད་མོར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་འཁྲུངས་པ། སྲིད་གསུམ་བླ་མ་ཤཱཀྱཱའི་རྒྱལ་པོ་དེའི། རྣམ་པར་ཐར་ལ་བསྐྲུན་མིན་དེར་བསྟོད་པ། དེ་ཡི་འགྲེལ་པ་དེ་འདིར་རྫོགས་པར་བས། དགེ་བ་དེ་ཡིས་སྲིད་པའི་ལྗོངས་རྒྱུ་པས། བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཐིབས་པར་འཁྱམས་གྱུར་པ། མུ་སྟེགས་བྱེད་ཀྱི་མུན་པ་འཇོམས་བྱེད་པའི། རྒྱལ་བ་ཉིན་མོར་བྱེད་པར་བདག་གྱུར་ཅིག་། ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་བསྟོད་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ། སློབ་དཔོན་ཤེས་རབ་གོ་ཆས་མཛད་པ་ལས། བར་སྐབས་སུ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་རྒྱ་དཔེ་མ་རྙེད་ནས། དུས་ཕྱིས་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བ། དཔལ་ས་སྐྱའི་དགོན་པར་སྦྱར་པ་རྫོགས་སོ
khyad par du 'phags pa zhes bya ba de bzhin gshegs pa'i bstod pa/ slob dpon mtho btsun grub rjes mdzad pa'i rgya cher bshad pa/ byang phyogs kyi rgyud du byung ba/ b+haM ga la'i yul gyis slob dpon shes rab go chas mdzad pa rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po paN+Di ta dzA ran+da na dang / zhu chen gyi lo tsA ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/ yid srubs zla ba'i gtsug dang gos gser can/ rig byed byed po dga' byed grog mkhar pa/ rgyas pa rgyal dpog pa dang sa yi bu/ thub pa rkang mig phur bu lha min rjes/ skyob pa nyid mor byed pa'i rgyud 'khrungs pa/ srid gsum bla ma shAkyA'i rgyal po de'i/ rnam par thar la bskrun min der bstod pa/ de yi 'grel pa de 'dir rdzogs par bas/ dge ba de yis srid pa'i ljongs rgyu pas/ bdag tu 'dzin pa'i thibs par 'khyams gyur pa/ mu stegs byed kyi mun pa 'joms byed pa'i/ rgyal ba nyin mor byed par bdag gyur cig / khyad par du 'phags par bstod pa'i rgya cher bshad pa/ slob dpon shes rab go chas mdzad pa las/ bar skabs su tshigs su bcad pa bcu gnyis kyi 'grel pa'i rgya dpe ma rnyed nas/ dus phyis shAkya'i dge slong kun dga' rgyal mtshan dpal bzang po zhes bya ba/ dpal sa skya'i dgon par sbyar pa rdzogs so

D1110

ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་བསྟོད་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ
khyad par du 'phags pa'i bstod pa'i rgya cher bshad pa
བི་ཤེཥ་སྟང་ནཱ་མ་ཊཱི་ཀཱ
bi sheSha stang nA ma TI kA
e-texts:

Location:
Set: MW23703

bstod tshogs, ka, 5a1-42b5
Set: MW2KG209989

bstod tshogs, ka, 5a1-42b5
Set: MW2KG5013

bstod tshogs, ka, 5a1-42b5

Colophon:
ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བསྟོད་པ། སློབ་དཔོན་མཐོ་བཚུན་གྲུབ་རྗེས་མཛད་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ། བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་བྱུང་བ། བཧ་ག་ལའི་ཡུལ་གྱི་སློབ་དཔོན་ཤེས་རབ་གོ་ཆས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པཎྜི་ཏ་ཛཱ་རན་ད་ན་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཚཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།། །།ཡིད་སྲུབ་ཟླ་བའི་གཚུག་དང་གོས་སེར་ཅན། །རིག་བྱེད་བྱེད་པོ་དགའ་བྱེད་གྲོག་མཁར་བ། །རྒྱས་པ་རྒྱལ་དཔོག་པ་དང་ས་ཡི་བུ། །ཐུབ་པ་རྐང་མིག་ཕུར་བུ་ལྷ་མིན་རྗེས། །སྐྱོབ་པ་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་འཁྲུངས་པ། །སྲིད་གསུམ་བླ་མ་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་དེའི། །རྣམ་པར་ཐར་ལ་བསྐྲུན་མིན་དེར་བསྟོད་པ། །དེ་ཡི་འགྲེལ་པ་དེ་འདིར་རྫོགས་པར་བྱས། །དགེ་བ་དེ་ཡིས་སྲིད་པའི་ལྗོངས་རྒྱུ་བས། །བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཐིབས་པོར་འཁྱམས་གྱུར་པ། །མུ་སྟེགས་བྱེད་ཀྱི་མུན་པ་འཇོམས་བྱེད་པའི། །རྒྱལ་བ་ཉིན་མོར་བྱེད་པར་བདག་གྱུར་ཅིག་།ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་བསྟོད་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ། སློབ་དཔོན་ཤེས་རབ་གོ་ཆས་མཛད་པ་ལས། བར་སྐབས་སུ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་རྒྱ་དཔེ་མ་རྙེད་ནས། དུས་ཕྱིས་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བས་དཔལ་ས་སྐྱའི་དགོན་པར་སྦྱར་བ་རྫོགས་སོ།།
khyad par du 'phags pa zhes bya ba de bzhin gshegs pa'i bstod pa/ slob dpon mtho btshun grub rjes mdzad pa'i rgya cher bshad pa/ byang phyogs kyi rgyud du byung ba/ bha ga la'i yul gyi slob dpon shes rab go chas mdzad pa rdzogs so// // rgya gar gyi mkhan po paN+Di ta dzA ran da na dang/ zhu chen gyi lo tshA ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab pa// //yid srub zla ba'i gtshug dang gos ser can/ /rig byed byed po dga' byed grog mkhar ba/ /rgyas pa rgyal dpog pa dang sa yi bu/ /thub pa rkang mig phur bu lha min rjes/ /skyob pa nyin mor byed pa'i rgyud 'khrungs pa/ /srid gsum bla ma shAkya'i rgyal po de'i/ /rnam par thar la bskrun min der bstod pa/ /de yi 'grel pa de 'dir rdzogs par byas/ /dge ba de yis srid pa'i ljongs rgyu bas/ /bdag tu 'dzin pa'i thibs por 'khyams gyur pa/ /mu stegs byed kyi mun pa 'joms byed pa'i/ /rgyal ba nyin mor byed par bdag gyur cig /khyad par du 'phags par bstod pa'i rgya cher bshad pa/ slob dpon shes rab go chas mdzad pa las/ bar skabs su tshigs su bcad pa bcu gnyis kyi 'grel pa'i rgya dpe ma rnyed nas/ dus phyis shAkya'i dge slong kun dga' rgyal mtshan dpal bzang po zhes bya bas dpal sa skya'i dgon par sbyar ba rdzogs so//

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po paN+Di ta dzA ran da na (Tr.)
zhu chen gyi lo tsA ba dge slong rin chen bzang po (Tr.)

GT2

ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་བསྟོད་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ
khyad par du 'phags pa'i bstod pa'i rgya cher bshad pa
བི་ཤེ་ཤསྟ་པ་ནཱ་མ་ཊཱི་ཀཱ
bi she shasta pa nA ma TI kA
Location:
Set: MW23702

bstod tshogs, ka, 6b2-58b4

Colophon:
ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བསྟོད་པ། སློབ་དཔོན་མཐོ་བཙུན་གྲུབ་རྗེས་མཛད་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ། བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་བྱུང་བ། བྷྂ་ག་ལའི་ཡུལ་གྱིས་སློབ་དཔོན་ཤེས་རབ་གོ་ཆས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པཎྜི་ཏ་ཛཱ་རནྡ་ན་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། ཡིད་སྲུབས་ཟླ་བའི་གཙུག་དང་གོས་གསེར་ཅན། རིག་བྱེད་བྱེད་པོ་དགའ་བྱེད་གྲོག་མཁར་པ། རྒྱས་པ་རྒྱལ་དཔོག་པ་དང་ས་ཡི་བུ། ཐུབ་པ་རྐང་མིག་ཕུར་བུ་ལྷ་མིན་རྗེས། སྐྱོབ་པ་ཉིད་མོར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་འཁྲུངས་པ། སྲིད་གསུམ་བླ་མ་ཤཱཀྱའཱི་རྒྱལ་པོ་དེའི། རྣམ་པར་ཐར་ལ་བསྐྲུན་མིན་དེར་བསྟོད་པ། དེ་ཡི་འགྲེལ་པ་དེ་འདིར་རྫོགས་པར་བས། དགེ་བ་དེ་ཡིས་སྲིད་པའི་ལྗོངས་རྒྱུ་པས། བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཐིབས་པར་འཁྱམས་གྱུར་པ། མུ་སྟེགས་བྱེད་ཀྱི་མུན་པ་འཇོམས་བྱེད་པའི། རྒྱལ་བ་ཉིན་མོར་བྱེད་པར་བདག་གྱུར་ཅིག་། ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་བསྟོད་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ། སློབ་དཔོན་ཤེས་རབ་གོ་ཆས་མཛད་པ་ལས། བར་སྐབས་སུ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་རྒྱ་དཔེ་མ་རྙེད་ནས། དུས་ཕྱིས་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བ། དཔལ་ས་སྐྱའི་དགོན་པར་སྦྱར་པ་རྫོགས་སོ
khyad par du 'phags pa zhes bya ba de bzhin gshegs pa'i bstod pa/ slob dpon mtho btsun grub rjes mdzad pa'i rgya cher bshad pa/ byang phyogs kyi rgyud du byung ba/ b+haM ga la'i yul gyis slob dpon shes rab go chas mdzad pa rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po paN+Di ta dzA ran+da na dang / zhu chen gyi lo tsA ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/ yid srubs zla ba'i gtsug dang gos gser can/ rig byed byed po dga' byed grog mkhar pa/ rgyas pa rgyal dpog pa dang sa yi bu/ thub pa rkang mig phur bu lha min rjes/ skyob pa nyid mor byed pa'i rgyud 'khrungs pa/ srid gsum bla ma shAkya'I rgyal po de'i/ rnam par thar la bskrun min der bstod pa/ de yi 'grel pa de 'dir rdzogs par bas/ dge ba de yis srid pa'i ljongs rgyu pas/ bdag tu 'dzin pa'i thibs par 'khyams gyur pa/ mu stegs byed kyi mun pa 'joms byed pa'i/ rgyal ba nyin mor byed par bdag gyur cig / khyad par du 'phags par bstod pa'i rgya cher bshad pa/ slob dpon shes rab go chas mdzad pa las/ bar skabs su tshigs su bcad pa bcu gnyis kyi 'grel pa'i rgya dpe ma rnyed nas/ dus phyis shAkya'i dge slong kun dga' rgyal mtshan dpal bzang po zhes bya ba/ dpal sa skya'i dgon par sbyar pa rdzogs so

N791

ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་བསྟོད་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ
khyad par du 'phags pa'i bstod pa'i rgya cher bshad pa
བིཤེ་ཤསྟ་བ་ནཱ་མ་ཊཱི་ཀཱ
bishe shasta ba nA ma TI kA
Location:
Set: MW22704

bstod tshogs, ka, 6a3-46a3
Set: MW2KG5015

bstod tshogs, ka, 6a3-46a3
Set: MW3CN3357

Set: MW4PD907


Colophon:
ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བསྟོད་པ། སློབ་དཔོན་མཐོ་བཙུན་གྲུབ་རྗེས་མཛད་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ། བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་བྱུང་བ། བྷྂ་ག་ལའི་ཡུལ་གྱིས་སློབ་དཔོན་ཤེས་རབ་གོ་ཆས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པཎྜི་ཏ་ཛཱ་རནྡ་ན་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། ཡིད་སྲུབས་ཟླ་བའི་གཙུག་དང་གོས་གསེར་ཅན། རིག་བྱེད་བྱེད་པོ་དགའ་བྱེད་གྲོག་མཁར་པ། རྒྱས་པ་རྒྱལ་དཔོག་པ་དང་ས་ཡི་བུ། ཐུབ་པ་རྐང་མིག་ཕུར་བུ་ལྷ་མིན་རྗེས། སྐྱོབ་པ་ཉིད་མོར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་འཁྲུངས་པ། སྲིད་གསུམ་བླ་མ་ཤཱཀྱའཱི་རྒྱལ་པོ་དེའི། རྣམ་པར་ཐར་ལ་བསྐྲུན་མིན་དེར་བསྟོད་པ། དེ་ཡི་འགྲེལ་པ་དེ་འདིར་རྫོགས་པར་བས། དགེ་བ་དེ་ཡིས་སྲིད་པའི་ལྗོངས་རྒྱུ་པས། བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཐིབས་པར་འཁྱམས་གྱུར་པ། མུ་སྟེགས་བྱེད་ཀྱི་མུན་པ་འཇོམས་བྱེད་པའི། རྒྱལ་བ་ཉིན་མོར་བྱེད་པར་བདག་གྱུར་ཅིག་། ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་བསྟོད་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ། སློབ་དཔོན་ཤེས་རབ་གོ་ཆས་མཛད་པ་ལས། བར་སྐབས་སུ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་རྒྱ་དཔེ་མ་རྙེད་ནས། དུས་ཕྱིས་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བ། དཔལ་ས་སྐྱའི་དགོན་པར་སྦྱར་པ་རྫོགས་སོ
khyad par du 'phags pa zhes bya ba de bzhin gshegs pa'i bstod pa/ slob dpon mtho btsun grub rjes mdzad pa'i rgya cher bshad pa/ byang phyogs kyi rgyud du byung ba/ b+haM ga la'i yul gyis slob dpon shes rab go chas mdzad pa rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po paN+Di ta dzA ran+da na dang / zhu chen gyi lo tsA ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/ yid srubs zla ba'i gtsug dang gos gser can/ rig byed byed po dga' byed grog mkhar pa/ rgyas pa rgyal dpog pa dang sa yi bu/ thub pa rkang mig phur bu lha min rjes/ skyob pa nyid mor byed pa'i rgyud 'khrungs pa/ srid gsum bla ma shAkya'I rgyal po de'i/ rnam par thar la bskrun min der bstod pa/ de yi 'grel pa de 'dir rdzogs par bas/ dge ba de yis srid pa'i ljongs rgyu pas/ bdag tu 'dzin pa'i thibs par 'khyams gyur pa/ mu stegs byed kyi mun pa 'joms byed pa'i/ rgyal ba nyin mor byed par bdag gyur cig / khyad par du 'phags par bstod pa'i rgya cher bshad pa/ slob dpon shes rab go chas mdzad pa las/ bar skabs su tshigs su bcad pa bcu gnyis kyi 'grel pa'i rgya dpe ma rnyed nas/ dus phyis shAkya'i dge slong kun dga' rgyal mtshan dpal bzang po zhes bya ba/ dpal sa skya'i dgon par sbyar pa rdzogs so

Q2002

ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་བསྟོད་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ
khyad par du 'phags pa'i bstod pa'i rgya cher bshad pa
བི་ཤེ་ཤསྟ་བ་ནཱ་མ་ཊཱི་ཀཱ
bi she shasta ba nA ma TI kA
Location:
Set: MW1KG13126

bstod tshogs, ka, 5b3-48a8

Colophon:
ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བསྟོད་པ། སློབ་དཔོན་མཐོ་བཙུན་གྲུབ་རྗེས་མཛད་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ། བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་བྱུང་བ། བྷྂ་ག་ལའི་ཡུལ་གྱིས་སློབ་དཔོན་ཤེས་རབ་གོ་ཆས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པཎྜི་ཏ་ཛཱ་རནྡ་ན་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། ཡིད་སྲུབས་ཟླ་བའི་གཙུག་དང་གོས་གསེར་ཅན། རིག་བྱེད་བྱེད་པོ་དགའ་བྱེད་གྲོག་མཁར་པ། རྒྱས་པ་རྒྱལ་དཔོག་པ་དང་ས་ཡི་བུ། ཐུབ་པ་རྐང་མིག་ཕུར་བུ་ལྷ་མིན་རྗེས། སྐྱོབ་པ་ཉིད་མོར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་འཁྲུངས་པ། སྲིད་གསུམ་བླ་མ་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་དེའི། རྣམ་པར་ཐར་ལ་བསྐྲུན་མིན་དེར་བསྟོད་པ། དེའི་འགྲེལ་པ་དེ་འདིར་རྫོགས་པར་བྱས། དགེ་བ་དེ་ཡིས་སྲིད་པའི་ལྗོངས་རྒྱུ་བས། བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཐིབས་པར་འཁྱམས་གྱུར་པ། མུ་སྟེགས་བྱེད་ཀྱི་མུན་པ་འཇོམས་བྱེད་པའི། རྒྱལ་བ་ཉིན་མོར་བྱེད་པར་བདག་གྱུར་ཅིག་། ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་བསྟོད་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ། སློབ་དཔོན་ཤེས་རབ་གོ་ཆས་མཛད་པ་ལས། བར་སྐབས་སུ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་རྒྱ་དཔེ་མ་རྙེད་ནས། དུས་ཕྱིས་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བ། དཔལ་ས་སྐྱའི་དགོན་པར་སྦྱར་བ་རྫོགས་སོ
khyad par du 'phags pa zhes bya ba de bzhin gshegs pa'i bstod pa/_slob dpon mtho btsun grub rjes mdzad pa'i rgya cher bshad pa/_byang phyogs kyi rgyud du byung ba/_b+haM ga la'i yul gyis slob dpon shes rab go chas mdzad pa rdzogs so/_/rgya gar gyi mkhan po paN+Di ta dzA ran+da na dang /_zhu chen gyi lo tsA ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/_yid srubs zla ba'i gtsug dang gos gser can/_rig byed byed po dga' byed grog mkhar pa/_rgyas pa rgyal dpog pa dang sa yi bu/_thub pa rkang mig phur bu lha min rjes/_skyob pa nyid mor byed pa'i rgyud 'khrungs pa/_srid gsum bla ma shAkya'i rgyal po de'i/_rnam par thar la bskrun min der bstod pa/_de'i 'grel pa de 'dir rdzogs par byas/_dge ba de yis srid pa'i ljongs rgyu bas/_bdag tu 'dzin pa'i thibs par 'khyams gyur pa/_mu stegs byed kyi mun pa 'joms byed pa'i/_rgyal ba nyin mor byed par bdag gyur cig /_khyad par du 'phags par bstod pa'i rgya cher bshad pa/_slob dpon shes rab go chas mdzad pa las/_bar skabs su tshigs su bcad pa bcu gnyis kyi 'grel pa'i rgya dpe ma rnyed nas/_dus phyis shAkya'i dge slong kun dga' rgyal mtshan dpal bzang po zhes bya ba/_dpal sa skya'i dgon par sbyar ba rdzogs so

Translators and revisors:
kun dga' rgyal mtshan dpal bzang po/(ānandadhvajaśrībhadra) (Tr.)
rin chen bzang po/(ratnabhadra) (Tr.)