Catalog entry rKTs-K2 (Kanjur)

སོ་སོར་ཐར་བའི་མདོ

so sor thar ba'i mdo

prātimokṣa-sūtra

Sūtra of Individual Emancipation


so sor thar pa'i mdo (A D J L N Pj Pz Ty V)
so sor thar ba'i mdo (C Cz Dk Gt H Np Q R S U)
so sor mthar pa'i mdo (Z)
dge slong pha'i so thar
sor mdo
dge slong pa'i so mthar gyi mdo
dge slong pa'i so thar
'dul ba so so thar pa'i mdo


A2

སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ
so sor thar pa'i mdo
པྲ་ཏི་མོཀྵ་སཱུ་ཏྲ
pra ti mok+Sha sU tra

Textual Structure:

so sor thar pa'i mdo gdon pa'i gleng gzhi bshad pa (5.3)
pham par 'gyur ba'i chos bzhi bshad pa (5.7)
dge 'dun lhag ma'i chos bcu gsum bshad pa (5.9)
ma nges pa'i chos gnyis bshad pa (5.17)
spang ba'i ltung byed kyi chos sum bcu bshad pa (5.18)
bcu tshan dang po/ 'chang ba 'bral 'jog sogs bshad pa (5.18)
bcu tshan gnyis pa/ srin bal la sogs pa bshad pa (5.22)
bcu tshan gsum pa/ lhung bzed gnyis sogs bshad pa (5.24)
ltung byed kyi chos dgu bcu bshad pa (5.27)
bcu tshan dang po/ shes bzhin la sogs pa bshad pa (5.27)
bcu tshan gnyis pa/ sa bon la sogs pa bshad pa (5.28)
bcu tshan gsum pa/ ma bskos pa la sogs pa bshad pa (5.29)
bcu tshan bzhi pa/ yang yang la sogs pa bshad pa (5.30)
bcu tshan lnga pa/ srog chags dang ba cas pa'i chu sogs bshad pa (5.32)
bcu tshan drug pa/ bde dang me la sogs pa bshad pa (5.33)
bcu tshan bdun pa/ bsams bzhin du dud 'gro gsod pa sogs bshad pa (5.37)
bcu tshan brgyad pa/ mgron mang rkun ma sogs bshad pa (5.37)
bcu tshan da gu pa/ zas bcas skya reng sa sogs bshad pa (5.39)
so sor bshags par bya ba'i chos bzhi bshad pa (5.41)
bslab pa'i chos mang po bshad pa (5.43)
rtsod pa zhi bar bya ba'i chos bdun bshad pa (5.47)

Location:
Set: MW1PD96682

'dul ba, ca, 3-51


Colophon:
འདུལ་བ་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ། །དབང་ཕྱུག་དམ་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་ལྷ་བཙན་པའི་བཀའ་ལུང་གིས། འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཁ་ཆེའི་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་སློབ་དཔོན་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བནྡེ་ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'dul ba so sor thar pa'i mdo rdzogs so/ /dbang phyug dam pa'i mnga' bdag dpal lha btsan pa'i bka' lung gis/ 'phags pa gzhi thams cad yod par smra ba'i 'dul ba 'dzin pa kha che'i bye brag tu smra ba'i slob dpon dzi na mi tra dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban+de cog ro klu'i rgyal mtshan gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

B2

སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ
so sor thar pa'i mdo
-
-
Location:
Set: MW1BL2

'dul ba, cha, 1b1-32a5


C1032

སོ་སོར་ཐར་བའི་མདོ
so sor thar ba'i mdo
Location:
Set: MW1PD96685

'dul ba, ca, 1b1-23a6


Cz028-001

སོ་སོར་ཐར་བའི་མདོ
so sor thar ba'i mdo
པྲཱ་ཏི་མོཀྵ་སཱུ་ཏྲ
prA ti mok+Sha sU tra
Location:
Set: MWEAP570-4-1

'dul ba ca, 1b1-30b5

Colophon:
འདུལ་བ་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ།། དབང་ཕྱུག་དམ་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་ལྷ་བཙན་པའི་བཀའ་ལུང་གིས། འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཁ་ཆེའི་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་སློབ་དཔོན་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བནྡྷེ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། འདི་ལ་ཤོ་ལོ་ཀ་བདུན་བརྒྱ་ཡོད། བམ་པོ་ནི་གཉིས་སུ་བྱས་སོ།། འདུལ་བ་ལུང་གཞན་དག་ལ་བཀའ་ལུང་སོ་སོར་ཐར་པ་བཞེངས་པ་མི་སྣང་མོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་འདིར་གཙོ་བོར་དགེ་སློང་ཕའི་དགག་པའི་བསླབ་པ་རྒྱས་པར་སྟོན་པ། དགེ་སློང་ཕའི་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་རྩ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། ལུང་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ནི་འགྲེལ་པ་ཡིན་པས། དགེ་སློང་ཕའི་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་འདི་ཡང་ལུང་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་དབུ་ཉིད་དུ་བྲིས་སོ
'dul ba so sor thar pa'i mdo rdzogs so// dbang phyug dam pa'i mnga' bdag dpal lha btsan pa'i bka' lung gis/ 'phags pa gzhi thams cad yod par smra ba'i 'dul ba 'dzin pa kha che'i bye brag tu smra ba'i slob dpon dzi na mi tra dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban+d+he klu'i rgyal mtshan gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/ 'di la sho lo ka bdun brgya yod/ bam po ni gnyis su byas so// 'dul ba lung gzhan dag la bka' lung so sor thar pa bzhengs pa mi snang mod kyi/ 'on kyang 'dir gtso bor dge slong pha'i dgag pa'i bslab pa rgyas par ston pa/ dge slong pha'i rnam par 'byed pa'i rtsa ba lta bu yin la/ lung rnam par 'byed pa ni 'grel pa yin pas/ dge slong pha'i so sor thar pa'i mdo 'di yang lung rnam par 'byed pa'i dbu nyid du bris so

D2

སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ
so sor thar pa'i mdo
པྲ་ཏི་མོ་ཀྵ་སཱུ་ཏྲ
pra ti mo k+Sha sU tra
e-texts:


Textual Structure:

1. (1b1-11b1)
2. (11b1-20b7)

Location:
Set: MW22084

'dul ba, ca, 1b1-20b7
Set: MW4CZ5369

'dul ba, ca, 1b1-20b7
Set: MW30532

'dul ba, ca, 1b1-20b7
Set: MW3CN20612

'dul ba, ca, 1b1-20b7

Colophon:
སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་རྫོགས་སྷོ།། །།དབང་ཕྱུག་དམ་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་ལྷ་བཙན་པོའི་བཀའ་ལུང་གིས་འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་སློབ་དཔོན་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། ཞུས་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བན་དེ་ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
so sor thar pa'i mdo rdzogs s+ho// //dbang phyug dam pa'i mnga' bdag dpal lha btsan po'i bka' lung gis 'phags pa gzhi thams cad yod par smra ba'i 'dul ba 'dzin pa slob dpon dzi na mi tra dang / zhus chen gyi lo tsA ba ban de cog ro klu'i rgyal mtshan gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Translators and revisors:
lo tsA ba ban de cog ro klu'i rgyal mtshan (Tr.)
slob dpon dzi na mi tra (Tr.)

Dd018-001

No title at the beginning of the text
པྲ་ཏི་མོ་ཀཥ་སཱུ་ཏྲ
pra ti mo kSha sU tr
Location:
Set: MWEAP570-5-1

'dul ba ca, 1b1-28b6

Colophon:
སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་རྫོགས་སྷོ། །དབང་ཕྱུག་དམ་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་ལྷ་བཙན་པའི་བཀའ་ལུང་གིས། འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་སློབ་དཔོན་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
so sor thar pa'i mdo rdzogs s+ho/ /dbang phyug dam pa'i mnga' bdag dpal lha btsan pa'i bka' lung gis/ 'phags pa gzhi thams cad yod par smra ba'i 'dul ba 'dzin pa slob dpon dzi na mi tra dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de cog ro klu'i rgyal mtshan gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Dk012-001

སོ་སོར་ཐར་བའི་མདོ
so sor thar ba'i mdo
པྲཱ་ཏི་མོཀྵ་སཱུ་ཏྲ
prA ti mok+Sha sU tra
Location:
Set: MWEAP570-1-1

'dul ba ca, 1b1-34b4

Colophon:
འདུལ་བ་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ།། དབང་ཕྱུག་དམ་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་ལྷ་བཙན་པའི་བཀའ་ལུང་གིས། འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཁ་ཆེའི་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་སློབ་དཔོན་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བནྡྷེ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། འདི་ལ་ཤོ་ལོ་ཀ་བདུན་བརྒྱ་ཡོད། བམ་པོ་ནི་གཉིས་སུ་བྱས་སོ།། འདུལ་བ་ལུང་གཞན་དག་ལ་བཀའ་ལུང་སོ་སོར་ཐར་པ་བཞེངས་པ་མི་སྣང་མོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་འདིར་གཙོ་བོར་དགེ་སློང་ཕའི་དགག་པའི་བསླབ་པ་རྒྱས་པར་སྟོན་པ། དགེ་སློང་ཕའི་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་རྩ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། ལུང་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ནི་འགྲེལ་པ་ཡིན་པས། དགེ་སློང་ཕའི་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་འདི་ཡང་ལུང་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་དབུ་ཉིད་དུ་བྲིས་སོ
'dul ba so sor thar pa'i mdo rdzogs so// dbang phyug dam pa'i mnga' bdag dpal lha btsan pa'i bka' lung gis/ 'phags pa gzhi thams cad yod par smra ba'i 'dul ba 'dzin pa kha che'i bye brag tu smra ba'i slob dpon dzi na mi tra dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban+d+he klu'i rgyal mtshan gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/ 'di la sho lo ka bdun brgya yod/ bam po ni gnyis su byas so// 'dul ba lung gzhan dag la bka' lung so sor thar pa bzhengs pa mi snang mod kyi/ 'on kyang 'dir gtso bor dge slong pha'i dgag pa'i bslab pa rgyas par ston pa/ dge slong pha'i rnam par 'byed pa'i rtsa ba lta bu yin la/ lung rnam par 'byed pa ni 'grel pa yin pas/ dge slong pha'i so sor thar pa'i mdo 'di yang lung rnam par 'byed pa'i dbu nyid du bris so

Gt092-001

སོ་སོར་ཐར་བའི་མདོ
so sor thar ba'i mdo
པྲཱ་ཏི་མོཀྵ་སཱུ་ཏྲ
prA ti mok+Sha sU tra
Location:
Set: MWEAP039-1-1

'dul ba ca, 1b1-32a4

Colophon:
འདུལ་བ་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ།། དབང་ཕྱུག་དམ་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་ལྷ་བཙན་པའི་བཀའ་ལུང་གིས། འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཁ་ཆེའི་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་སློབ་དཔོན་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བནྡྷེ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། འདི་ལ་ཤོ་ལོ་ཀ་བདུན་བརྒྱ་ཡོད། བམ་པོ་ནི་གཉིས་སུ་བྱས་སོ།། འདུལ་བ་ལུང་གཞན་དག་ལ་བཀའ་ལུང་སོ་སོར་ཐར་པ་བཞེངས་པ་མི་སྣང་མོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་འདིར་གཙོ་བོར་དགེ་སློང་ཕའི་དགག་པའི་བསླབ་པ་རྒྱས་པར་སྟོན་པ། དགེ་སློང་ཕའི་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་རྩ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། ལུང་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ནི་འགྲེལ་པ་ཡིན་པས། དགེ་སློང་ཕའི་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་འདི་ཡང་ལུང་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་དབུ་ཉིད་དུ་བྲིས་སོ
'dul ba so sor thar pa'i mdo rdzogs so// dbang phyug dam pa'i mnga' bdag dpal lha btsan pa'i bka' lung gis/ 'phags pa gzhi thams cad yod par smra ba'i 'dul ba 'dzin pa kha che'i bye brag tu smra ba'i slob dpon dzi na mi tra dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban+d+he klu'i rgyal mtshan gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/ 'di la sho lo ka bdun brgya yod/ bam po ni gnyis su byas so// 'dul ba lung gzhan dag la bka' lung so sor thar pa bzhengs pa mi snang mod kyi/ 'on kyang 'dir gtso bor dge slong pha'i dgag pa'i bslab pa rgyas par ston pa/ dge slong pha'i rnam par 'byed pa'i rtsa ba lta bu yin la/ lung rnam par 'byed pa ni 'grel pa yin pas/ dge slong pha'i so sor thar pa'i mdo 'di yang lung rnam par 'byed pa'i dbu nyid du bris so

H2

སོ་སོར་ཐར་བའི་མདོ
so sor thar ba'i mdo
པྲ་ཏི་མོ་ཀྵ་སཱུ་ཏྲ
pra ti mo k+Sha sU tra
e-texts:


Textual Structure:

1. (1b2-16b1)
2. (16b1-30a4)

Location:
Set: MW26071

'dul ba, ca, 1b1-30a6

Colophon:
སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་རྫོགས་སྷོ།། འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ། ཁ་ཆེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་སློབ་དཔོན་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དྷེ་ཅོག་གྲུ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
so sor thar pa'i mdo rdzogs s+ho// 'phags pa gzhi thams cad yod par smra ba'i 'dul ba 'dzin pa/ kha che bye brag tu smra ba'i slob dpon dzi na mi tra dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban d+he cog gru klu'i rgyal mtshan gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o//

J2

སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ
so sor thar pa'i mdo
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

'dul ba, ca, 1b1-21b4
Set: -

Set: MW4PD3142


Colophon:
སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་རྫོགས་སྷོ། །དབང་ཕྱུག་དམ་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་ལྷ་བཙན་པའི་བཀའ་ལུང་གིས་འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ། །སློབ་དཔོན་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དཧེ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།
so sor thar pa'i mdo rdzogs s+ho/ /dbang phyug dam pa'i mnga' bdag dpal lha btsan pa'i bka' lung gis 'phags pa gzhi thams cad yod par smra ba'i 'dul ba 'dzin pa/ /slob dpon dzi na mi tra dang zhu chen gyi lo tsa ba ban dhe klu'i rgyal mtshan gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa//

L4

སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ
so sor thar pa'i mdo
-
-
Location:
Set: MW3CN981

'dul ba, cha, 1b1-95b2

Colophon:
འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་། ཁ་ཆེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་སློབ་དཔོན་འཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོཙཚ་བ། བནདཧེ་ཅོག་གྲུ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་། གཏན་ལ་ཕབ་པའོ་།།
'phags pa gzhi thams cad yod par smra ba'i 'dul ba 'dzin pa / kha che bye brag tu smra ba'i slob dpon 'dzi na mi tra dang / zhu chen gyi lotstsha ba/ bandhe cog gru klu'i rgyal mtshan gyis bsgyur cing zhus te / gtan la phab pa'o //

N2

སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ
so sor thar pa'i mdo
-
-
Location:
Set: MW22703

'dul ba, ca, 1b1-30b1
Set: MW2KG5014

'dul ba, ca, 1b1-30b1
Set: MW2KG210297


Colophon:
སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་རྫོགས་སྷོ།། འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ། ཁ་ཆེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་སློབ་དཔོན་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དྷེ་ཅོག་གྲུ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
so sor thar pa'i mdo rdzogs s+ho// 'phags pa gzhi thams cad yod par smra ba'i 'dul ba 'dzin pa/ kha che bye brag tu smra ba'i slob dpon dzi na mi tra dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban d+he cog gru klu'i rgyal mtshan gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o//

NLM90.011

སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ།
so sor thar pa'i mdo/

Images:

Location:
Set: NLM

M0058003-011 (43A-52A) [Xylograph 23x8.5cm]

Colophon:
། །ཞེས་བསླབས་པ་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི་ཆོ་ག་སྡོམ་བརྩོན་དབྱེས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ནི་ཆོས་ལ་གཞོལ་བ་དང་དབང་པོ་ཉེ་བར་ཞི་བ་དགེ་སློང་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་བྱ་བས་ལག་ཏུ་བླང་བདེ་བ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་དགོས་ཞེས་བསྐུལ་བའི་ངོར། འདུལ་བ་འཛིན་པ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའི་གཞི་གསུམ་གྱི་ཆོ་ག་ལགས་གསོ་སྦྱོང་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་ཟུར་བཀོལ་བའི་སྟེང་དུ་སྡོམ་གསུམ་ཕྱིར་བཅོས་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་གྱི་ཆོག་བསྣམ་ནས། \ུ0f38ལྷ་བཙུན་པ་སུ་མ་ཏི་མ་ཎི་བྲ་ཛྙཱས་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་སེམས་འདུལ་བ་དང་དབང་པོ་ཉེ་བར་ཞི་བ་རྣམ་དཔྱོད་དང་ལྡན་པ་དཀའ་བཅུ་པ་ཆོས་རྒྱལ་མཚན་ནོ། །@#། །འདིས་ཀྱང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པ་དང། འགྲོ་རྣམས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག།
/ /zhes bslabs pa yongs su sbyong ba'i cho ga sdom brtson dbyes byed ces bya ba 'di ni chos la gzhol ba dang dbang po nye bar zhi ba dge slong blo bzang rgyal mtshan zhes bya bas lag tu blang bde ba 'di lta bu zhig dgos zhes bskul ba'i ngor/ 'dul ba 'dzin pa grags pa rgyal mtshan gyis mdzad pa'i gzhi gsum gyi cho ga lags gso sbyong ji ltar bya ba'i tshul zur bkol ba'i steng du sdom gsum phyir bcos ji ltar bya ba'i tshul gyi chog bsnam nas/ \u0f38lha btsun pa su ma ti ma Ni bra dz+nyAs sbyar ba'i yi ge pa ni sems 'dul ba dang dbang po nye bar zhi ba rnam dpyod dang ldan pa dka' bcu pa chos rgyal mtshan no/ /@#/ /'dis kyang rgyal ba'i bstan pa rin po che dar zhing rgyas la yun ring du gnas pa dang/ 'gro rnams rnam pa thams cad mkhyen pa'i ye shes thob par gyur cig/NLM442.016

སོ་སོར་ཐར་བའི་མདོ།
so sor thar ba'i mdo/

Images:

Location:
Set: NLM

M0058355-016 (12A-18A) [Manuscript 17.5x7.5cm]


Np063-001

སོ་སོར་ཐར་བའི་མདོ
so sor thar ba'i mdo
པྲཱ་ཏི་མོཀྵ་སཱུ་ཏྲ
prA ti mok+Sha sU tra
Location:
Set: MWEAP310-2-1

'dul ba ca, 1b1-32a7

Colophon:
འདུལ་བ་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ།། དབང་ཕྱུག་དམ་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་ལྷ་བཙན་པའི་བཀའ་ལུང་གིས། འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཁ་ཆེའི་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་སློབ་དཔོན་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བནདྷེ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། འདི་ལ་ཤོ་ལོ་ཀ་བདུན་བརྒྱ་ཡོད། བམ་པོ་ནི་གཉིས་སུ་བྱས་སོ།། འདུལ་བ་ལུང་གཞན་དག་ལ་བཀའ་ལུང་སོ་སོར་ཐར་པ་བཞེངས་པ་མི་སྣང་མོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་འདིར་གཙོ་བོར་དགེ་སློང་ཕའི་དགག་པའི་བསླབ་པ་རྒྱས་པར་སྟོན་པ། དགེ་སློང་ཕའི་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་རྩ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། ལུང་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ནི་འགྲེལ་པ་ཡིན་པས། དགེ་སློང་ཕའི་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་འདི་ཡང་ལུང་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་དབུ་ཉིད་དུ་བྲིས་སོ
'dul ba so sor thar pa'i mdo rdzogs so// dbang phyug dam pa'i mnga' bdag dpal lha btsan pa'i bka' lung gis/ 'phags pa gzhi thams cad yod par smra ba'i 'dul ba 'dzin pa kha che'i bye brag tu smra ba'i slob dpon dzi na mi tra dang/ zhu chen gyi lo tsa ba band+he klu'i rgyal mtshan gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/ 'di la sho lo ka bdun brgya yod/ bam po ni gnyis su byas so// 'dul ba lung gzhan dag la bka' lung so sor thar pa bzhengs pa mi snang mod kyi/ 'on kyang 'dir gtso bor dge slong pha'i dgag pa'i bslab pa rgyas par ston pa/ dge slong pha'i rnam par 'byed pa'i rtsa ba lta bu yin la/ lung rnam par 'byed pa ni 'grel pa yin pas/ dge slong pha'i so sor thar pa'i mdo 'di yang lung rnam par 'byed pa'i dbu nyid du bris so

Pj024-001

སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ
so sor thar pa'i mdo
པྲ་ཏི་མོ་ཀྵ་སཱུ་ཏྲ
pra ti mo k+Sha sU tra
Location:
Set: MWEAP570-6-1

'dul ba ca, 1b1-23a6

Colophon:
སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ། །དབང་ཕྱུག་དམ་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་ལྷ་བཙན་པའི་བཀའ་ལུང་གིས། འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་སློབ་དཔོན་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
so sor thar pa'i mdo rdzogs so/ /dbang phyug dam pa'i mnga' bdag dpal lha btsan pa'i bka' lung gis/ 'phags pa gzhi thams cad yod par smra ba'i 'dul ba 'dzin pa slob dpon dzi na mi tra dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de cog ro klu'i rgyal mtshan gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Pz025-001

སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ
so sor thar pa'i mdo
པྲ་ཏི་མོ་ཀྵ་སཱུ་ཏྲ
pra ti mo k+Sha sU tra
Location:
Set: MWEAP570-7-1

'dul ba ca, 1b1-22b4

Colophon:
སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་རྫོགས་སྷོ། །དབང་ཕྱུག་དམ་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་ལྷ་བཙན་པའི་བཀའ་ལུང་གིས། འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་སློབ་དཔོན་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
so sor thar pa'i mdo rdzogs s+ho/ /dbang phyug dam pa'i mnga' bdag dpal lha btsan pa'i bka' lung gis/ 'phags pa gzhi thams cad yod par smra ba'i 'dul ba 'dzin pa slob dpon dzi na mi tra dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de cog ro klu'i rgyal mtshan gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Q1031

སོ་སོར་ཐར་བའི་མདོ
so sor thar ba'i mdo
Location:
Set: MW1PD96684

'dul ba, che, 1b1-18b1
Set: MW3CN1094

'dul ba, che, 1b1-18b1

Colophon:
སོ་སོརྠརྤའི་མདོ་རྫོགས་ས.ཧོ|་|དབང་ཕྱུག་དམ་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་ལྷ་བཙན་པོའི་བཀའ་ལུང་གིས་འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ|[ДК:་ཁ་ཆེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི]་སློབ་དཔོན་འཛིྣ་མི་ཏྲ་དང|་ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དེ་ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས|་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ||
so sor+thar+pa'i mdo rdzogs s.ho| |dbang phyug dam pa'i mnga' bdag dpal lha btsan po'i bka' lung gis 'phags pa gzhi thams cad yod par smra ba'i 'dul ba 'dzin pa|[ДК: kha che bye brag tu smra ba'i] slob dpon 'dzi+na mi tra dang| zhu chen gyi lo tsa ba ban de cog ro klu'i rgyal mtshan gyis| bsgyur cing zhus te gtan la phab pa||

R2

སོ་སོར་ཐར་བའི་མདོ
so sor thar ba'i mdo
པྲ་ཏི་མོ་ཀྵ་སཱུ་ཏྲ
pra ti mo k+Sha sU tra
Location:
Set: MW2PD17098

'dul ba ca, 1b1-20b7

Colophon:
སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་རྫོགས་སྷོ། །དབང་ཕྱུག་དམ་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་ལྷ་བཙན་པའི་བཀའ་ལུང་གིས། འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་སློབ་དཔོན་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྩ་བ་བན་དེ་ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
so sor thar pa'i mdo rdzogs s+ho/ /dbang phyug dam pa'i mnga' bdag dpal lha btsan pa'i bka' lung gis/ 'phags pa gzhi thams cad yod par smra ba'i 'dul ba 'dzin pa slob dpon dzi na mi tra dang / zhu chen gyi lo ts+tsa ba ban de cog ro klu'i rgyal mtshan gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

S2

སོ་སོར་ཐར་བའི་མདོ
so sor thar ba'i mdo
པྲ་ཏི་མོ་ཀྴ་སཱུ་ཏྲ
pra ti mo k+sha sU tra

Textual Structure:

1. (1b2-16a3)
2. (16a3-29b4)

Location:
Set: MW22083

'dul ba, ca, 1b1-29b4

Colophon:
དབང་ཕྱུག་དམ་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་ལྷ་བཙན་པའི་བཀའ་ལུང་གིས་འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཁ་ཆེའི་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་སློབ་དཔོན་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བནྡེ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་། འདི་ལ་ཤློཀ་བདུན་བརྒྱ་ཡོད་། བམ་པོ་གཉིས་སུ་བྱས་སོ་། འདུལ་བ་ལུང་གཞན་དག་ལ་བཀའ་ལུང་སོ་སོར་ཐར་པ་བཞེངས་པ་མི་སྣང་མོད་ཀྱི་། འོན་ཀྱང་འདིར་གཙོ་བོར་དགེ་སློང་ཕའི་དགག་པའི་བསླབ་པ་རྒྱས་པར་སྟོན་པ་། དགེ་སློང་ཕའི་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་རྩ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ་། ལུང་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ནི་འགྲེལ་པ་ཡིན་པས་དགེ་སློང་ཕའི་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་འདི་ཡང་ལུང་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་དབུ་ཉིད་དུ་བྲིས་སོ
dbang phyug dam pa'i mnga' bdag dpal lha btsan pa'i bka' lung gis 'phags pa gzhi thams cad yod par sma ba'i 'dul ba 'dzin pa kha che'i bye brag tu smra ba'i slob dpon dzi na mi tra dang zhu chen gyi lo tsa ba ban+de klu'i rgyal mtshan gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa / 'di la sh+loka bdun brgya yod / bam po gnyis su byas so / 'dul ba lung gzhan dag la bka' lung so sor thar pa bzhengs pa mi snang mod kyi / 'on kyang 'dir gtso bor dge slong pha'i dgag pa'i bslab pa rgyas par ston pa / dge slong pha'i rnam par 'byed pa'i rtsa ba lta bu yin la / lung rnam par 'byed pa ni 'grel pa yin pas dge slong pha'i so sor thar pa'i mdo 'di yang lung rnam par 'byed pa'i dbu nyid du bris so

Ty005-001

སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ
so sor thar pa'i mdo
པྲཱ་ཏི་མོ་ཀྴ་སཱུ་ཏྲ
prA ti mo k+sha sU tra

Textual Structure:

1. (1b2-16b6)
2. (16b6-30a7)

Location:
Set: MW2KG209840

'dul ba ca, 1b1-30a7

Colophon:
འདུལ་བ་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ།། །།དབང་ཕྱུག་དམ་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་ལྷ་བཙན་པའི་བཀའ་ལུང་གིས། འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཁ་ཆེའི་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་སློང་དཔོན་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བནྡྷེ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། འདི་ལ་ཤོ་ལོ་ཀ་བདུན་བརྒྱ་ཡོད། བམ་པོ་ནི་གཉིས་སུ་བྱས་པ། འདུལ་བ་ལུང་གཞན་དག་ཀ་བཀའ་ལུང་སོ་སོར་ཐར་པ་བཞེངས་པ་མི་སྣང་མོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་འདྲ་གཙོ་བོར་དགེ་སློང་ཕའི་དགག་པཔའི་སླབ་པ་རྒྱས་པར་སྟོན་པ། དགེ་སློང་ཕའི་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་རྩ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། ལུང་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ནནིན་འགྲེལ་པ་ཡིན་པས། དགེ་སློང་ཕའི་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་འདི་ཡང་ལུང་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་དབུ་ཉིད་ཏུ་བྲིས་སོ
'dul ba so sor thar pa'i mdo rdzogs so// //dbang phyug dam pa'i mnga' bdag dpal lha btsan pa'i bka' lung gis/ 'phags pa gzhi thams cad yod par smra ba'i 'dul ba 'dzin pa kha che'i bye brag tu smra ba'i slong dpon dzi na mi tra dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban+d+he klu'i rgyal mtshan gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/ 'di la sho lo ka bdun brgya yod/ bam po ni gnyis su byas pa/ 'dul ba lung gzhan dag ka bka' lung so sor thar pa bzhengs pa mi snang mod kyi/ 'on kyang 'dr gtso bor dge slong pha'i dgag ppa'i slab pa rgyas par ston pa/ dge slong pha'i rnam par 'byed pa'i rtsa ba lta bu yin la/ lung rnam par 'byed pa nnin 'grel pa yin pas/ dge slong pha'i so sor thar pa'i mdo 'di yang lung rnam par 'byed pa'i dbu nyid tu bris so

U2

སོ་སོར་ཐར་བའི་མདོ
so sor thar ba'i mdo
Location:
Set: MW29468

'dul ba, ca, 1b1-20b5

Colophon:
སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་རྫོགས་སྷོ།། དབང་ཕྱུག་དམ་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་ལྷ་བཙན་པའི་བཀའ་ལུང་གིས་འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ། སློབ་དཔོན་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།
so sor thar pa'i mdo rdzogs s+ho// dbang phyug dam pa'i mnga' bdag dpal lha btsan pa'i bka' lung gis 'phags pa gzhi thams cad yod par smra ba'i 'dul ba 'dzin pa/ slob dpon dzi na mi tra dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de cog ro klu'i rgyal mtshan gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/

V4

སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ
so sor thar pa'i mdo
པྲ་ཏི་མོ་ཀྵ་སཱུ་ཏྲ
pra ti mo k+Sha sU tra

Textual Structure:

1. (66a7-78b8)
2. (78b8-91b7)

Location:
Set: MW1KG14700

'dul ba cha, 66a7-91b7

Colophon:
སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་རྫོགས་སྷོ། འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ། ཁ་ཆེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་སློབ་དཔོན་འཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ། བན་དྷེ་ཅོག་གྲུ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
so sor thar pa'i mdo rdzogs s+ho/ 'phags pa gzhi thams cad yod par smra ba'i 'dul ba 'dzin pa/ kha che bye brag tu smra ba'i slob dpon 'dzi na mi tra dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba/ ban d+he cog gru klu'i rgyal mtshan gyis bsgyur cing zhus te/ gtan la phab pa'o

Z2

སོ་སོར་མཐར་པའི་མདོ
so sor mthar pa'i mdo
པྲ་ཏི་མོག་ཀྴ་སཱུ་ཏྲ
pra ti mog k+sha sU tra

Textual Structure:

1. (1b2)
2. (16b1)

Location:
Set: MW1PD127393

'dul ba, ca, 1b1-30a7

Colophon:
འདུལ་བ་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ།། །།དབང་ཕྱུག་དམ་པའི་མངའ་བདག་དཔལ་ལྷ་བཙན་པའི་བཀའ་ལུང་གིས། འཕགས་པ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཁ་ཆེའི་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་སློབ་དཔོན་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བནྡྷེ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། འདི་ལ་ཤོ་ལོ་ཀ་བདུན་བརྒྱ་ཡོད། བམ་པོ་ནི་གཉིས་སུ་བྱས་སོ། །འདུལ་བ་ལུང་གཞན་དག་ལ་བཀའ་ལུང་སོ་སོར་ཐར་པ་བཞེངས་པ་མི་སྣང་མོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་འདིར་གཙོ་བོར་དགེ་སློང་ཕའི་དགག་པའི་བསླབ་པ་རྒྱས་པར་སྟོན་པ། དགེ་སློང་ཕའི་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་རྩ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། ལུང་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ནི་འགྲེལ་པ་ཡིན་པས། དགེ་སློང་ཕའི་སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་འདི་ཡང་ལུང་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་དབུ་ཉིད་དུ་བྲིས་སོ།།
'dul ba so sor thar pa'i mdo rdzogs so// //dbang phyug dam pa'i mnga' bdag dpal lha btsan pa'i bka' lung gis/ 'phags pa gzhi thams cad yod par smra ba'i 'dul ba 'dzin pa kha che'i bye brag tu smra ba'i slob dpon dzi na mi tra dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban+d+he klu'i rgyal mtshan gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/ 'di la sho lo ka bdun brgya yod/ bam po ni gnyis su byas so/ /'dul ba lung gzhan dag la bka' lung so sor thar pa bzhengs pa mi snang mod kyi/ 'on kyang 'dir gtso bor dge slong pha'i dgag pa'i bslab pa rgyas par ston pa/ dge slong pha'i rnam par 'byed pa'i rtsa ba lta bu yin la/ lung rnam par 'byed pa ni 'grel pa yin pas/ dge slong pha'i so sor thar pa'i mdo 'di yang lung rnam par 'byed pa'i dbu nyid du bris so//

Translators and revisors:
jinamitra (Tr.)
klu'i rgyal mtshan (Tr.)
Notes:
- The colophon is significantly longer than in D and also V; it concurs with S and Ty and provides a reasoning for the sequence of works. In V, L, and T, this work is placed later; S and Ty have the same order as in Z.


BDRC bdr:WAORK0002
84000 Toh 2
BuddhaNexus K01D0002_H0002