Catalog entry rKTs-T17 (Tanjur)

སེམས་ཅན་མགུ་བར་བྱ་བའི་བསྟོད་པ

sems can mgu bar bya ba'i bstod pa

sattvārādhanastava

In Praise of Pleasing Sentient Beings


sems can mgu bar bya ba'i bstod pa


AT0017

སེམས་ཅན་མགུ་བར་བྱ་བའི་བསྟོད་པ
sems can mgu bar bya ba'i bstod pa
ས་ཏྭ་ཱ་ར་དཱ་ན་སྟ་བྂ
sa t+wa A ra dA na sta baM
Location:
Set: MW1PD95844

bstod tshogs, ka, 217-220


Colophon:
སེམས་ཅན་མགུ་བར་བྱ་བའི་བསྟོད་པ་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་སྒོ་ནས་བསྡུས་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་དི་པྂ་ཀ་ར་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་བས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གནས་ལ་ཕབ་པའོ
sems can mgu bar bya ba'i bstod pa slob dpon klu sgrub kyis tshigs su bcad pa'i sgo nas bsdus pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po paN+Di ta chen po di paM ka ra shrI dz+nyA na dang / lo tsA ba dge slong tshul khrims rgyal bas bsgyur cing zhus te gnas la phab pa'o

D1125

སེམས་ཅན་མགུ་བར་བྱ་བའི་བསྟོད་པ
sems can mgu bar bya ba'i bstod pa
ས་ཏྭ་ཱང་དཱ་ན་སྟ་བྂ
sa t+va Ang dA na sta baM
e-texts:

Location:
Set: MW23703

bstod tshogs, ka, 74b3-75b1
Set: MW2KG209989

bstod tshogs, ka, 74b3-75b1
Set: MW2KG5013

bstod tshogs, ka, 74b3-75b1

Colophon:
སེམས་ཅན་མགུ་བར་བྱ་བའི་བསྟོད་པ་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་སྒོ་ནས་བསྡུས་པ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཆེན་པོ་དཱི་པམ་ཀ་ར་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་དང། ལོ་ཚཱ་བ་དགེ་སློང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་བས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། །།
sems can mgu bar bya ba'i bstod pa slob dpon klu sgrub kyis tshigs su bcad pa'i sgo nas bsdus pa rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po chen po dI pam ka ra shrI dz+nyA na dang/ lo tshA ba dge slong tshul khrims rgyal bas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o// //

Translators and revisors:
lo tsA ba dge slong tshul khrims rgyal ba (Tr.)

GT17

སེམས་ཅན་མགུ་བར་བྱ་བའི་བསྟོད་པ
sems can mgu bar bya ba'i bstod pa
ས་ཏྭ་ར་དཱ་ན་སྟ་པ
sa t+wa ra dA na sta pa
Location:
Set: MW23702

bstod tshogs, ka, 106a5-107a6

Colophon:
སེམས་ཅན་མགུ་བར་བྱ་བའི་བསྟོད་པ་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་སྒོ་ནས་བསྡུས་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་དི་པྂ་ཀ་ར་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་བས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གནས་ལ་ཕབ་པའོ
sems can mgu bar bya ba'i bstod pa slob dpon klu sgrub kyis tshigs su bcad pa'i sgo nas bsdus pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po paN+Di ta chen po di paM ka ra shrI dz+nyA na dang / lo tsA ba dge slong tshul khrims rgyal bas bsgyur cing zhus te gnas la phab pa'o

N806

སེམས་ཅན་མགུ་བར་བྱ་བའི་བསྟོད་པ
sems can mgu bar bya ba'i bstod pa
སཏྭཱ་ར་དཱ་ན་སྟ་བ
sat+wA ra dA na sta ba
Location:
Set: MW22704

bstod tshogs, ka, 82b4-83b5
Set: MW2KG5015

bstod tshogs, ka, 82b4-83b5
Set: MW3CN3357

Set: MW4PD907


Colophon:
སེམས་ཅན་མགུ་བར་བྱ་བའི་བསྟོད་པ་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་སྒོ་ནས་བསྡུས་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་དི་པྂ་ཀ་ར་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་བས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གནས་ལ་ཕབ་པའོ
sems can mgu bar bya ba'i bstod pa slob dpon klu sgrub kyis tshigs su bcad pa'i sgo nas bsdus pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po paN+Di ta chen po di paM ka ra shrI dz+nyA na dang / lo tsA ba dge slong tshul khrims rgyal bas bsgyur cing zhus te gnas la phab pa'o

Q2017

སེམས་ཅན་མགུ་བར་བྱ་བའི་བསྟོད་པ
sems can mgu bar bya ba'i bstod pa
སཏྭཱ་ར་དཱ་ན་སྟ་བ
sat+wA ra dA na sta ba
Location:
Set: MW1KG13126

bstod tshogs, ka, 86a8-87b2

Colophon:
སེམས་ཅན་མགུ་བར་བྱ་བའི་བསྟོད་པ་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་སྒོ་ནས་བསྡུས་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་དཱི་པྂ་ཀ་ར་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་དང་།_ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་བས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
sems can mgu bar bya ba'i bstod pa slob dpon klu sgrub kyis tshigs su bcad pa'i sgo nas bsdus pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po paN+Di ta chen po dI paM ka ra shrI dz+nyA na dang /_lo tsA ba dge slong tshul khrims rgyal bas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Translators and revisors:
tshul khrims rgyal ba/(jayaśīla) (Tr.)