Catalog entry rKTs-T16 (Tanjur)

སྐུ་གསུམ་ལ་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ

sku gsum la bstod pa zhes bya ba'i rnam par 'grel pa

kāyatrayastotra-nāma-vivaraṇa

Commentary on “Praise of the Three Bodies”


sku gsum la bstod pa zhes bya ba'i rnam par 'grel pa


AT0016

སྐུ་གསུམ་ལ་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ
sku gsum la bstod pa zhes bya ba'i rnam par 'grel pa
ཀཱ་ཡ་ཏྲ་ཡ་སྟོ་ཏྲ་ནཱ་མ་སྱ་བི་བ་ར་ནཱ་མ
kA ya tra ya sto tra nA ma sya bi ba ra nA ma
Location:
Set: MW1PD95844

bstod tshogs, ka, 207-216


Colophon:
སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་སྐུ་གསུམ་ལ་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་འགྲེལ་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤྲདྡྷ་ཀ་ར་ཝརྨ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་གསར་དུ་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་པ་ལགས་སོ
slob dpon klu sgrub kyis mdzad pa'i sku gsum la bstod pa zhes bya ba'i 'grel pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po shrad+d+ha ka ra warma dang / bod kyi lo tsA ba ban+de rin chen bzang pos gsar du bsgyur cing zhus pa lags so

D1124

སྐུ་གསུམ་ལ་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ
sku gsum la bstod pa zhes bya ba'i rnam par 'grel pa
ཀཱ་ཡ་ཏྲ་ཡ་སྟོ་ཏྲ་ནཱ་མ་སྱ་བི་པ་ར་ནཱ་མ
kA ya tra ya sto tra nA ma s+ya bi pa ra nA ma
e-texts:

Location:
Set: MW23703

bstod tshogs, ka, 71a2-74b3
Set: MW2KG209989

bstod tshogs, ka, 71a2-74b3
Set: MW2KG5013

bstod tshogs, ka, 71a2-74b3

Colophon:
སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་སྐུ་གསུམ་ལ་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་འགྲེལ་པ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤྲདཧཱ་ཀ་ར་ཝརྨ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཚཱ་བ་བནདེ་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་གསར་དུ་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་པ་ལགས་སོ།།
slob dpon klu sgrub kyis mdzad pa'i sku gsum la bstod pa zhes bya ba'i 'grel pa rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po shradhA ka ra warma dang/ bod kyi lo tshA ba bande rin chen bzang pos gsar du bsgyur cing zhus pa lags so//

Translators and revisors:
bod kyi lo tsA ba ban+de rin chen bzang po (Tr.)

GT16

སྐུ་གསུམ་ལ་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ
sku gsum la bstod pa zhes bya ba'i rnam par 'grel pa
ཀཱ་ཡ་ཏྲ་ཡ་སྟོ་ཏྲ་ནཱ་མ་སྱ་བི་བར་ནཱ་མ
kA ya tra ya sto tra nA ma s+ya bi bar nA ma
Location:
Set: MW23702

bstod tshogs, ka, 101b1-106a5

Colophon:
སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་སྐུ་གསུམ་ལ་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་འགྲེལ་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤྲདྡྷ་ཀ་ར་ཝརྨ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་གསར་དུ་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་པ་ལགས་སོ
slob dpon klu sgrub kyis mdzad pa'i sku gsum la bstod pa zhes bya ba'i 'grel pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po shrad+d+ha ka ra warma dang / bod kyi lo tsA ba ban+de rin chen bzang pos gsar du bsgyur cing zhus pa lags so

N805

སྐུ་གསུམ་ལ་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ
sku gsum la bstod pa zhes bya ba'i rnam par 'grel pa
ཀཱ་ཡ་ཏྲ་ཡ་སྟོ་ཏྲ་ནཱ་མ་སྱ་བི་བ་ར་ནཱམ་
kA ya tra ya sto tra nA ma s+ya bi ba ra nAma
Location:
Set: MW22704

bstod tshogs, ka, 78b5-82b4
Set: MW2KG5015

bstod tshogs, ka, 78b5-82b4
Set: MW3CN3357

Set: MW4PD907


Colophon:
སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་སྐུ་གསུམ་ལ་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་འགྲེལ་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤྲདྡྷ་ཀ་ར་ཝརྨ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་གསར་དུ་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་པ་ལགས་སོ
slob dpon klu sgrub kyis mdzad pa'i sku gsum la bstod pa zhes bya ba'i 'grel pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po shrad+d+ha ka ra warma dang / bod kyi lo tsA ba ban+de rin chen bzang pos gsar du bsgyur cing zhus pa lags so

Q2016

སྐུ་གསུམ་ལ་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ
sku gsum la bstod pa zhes bya ba'i rnam par 'grel pa
ཀཱ་ཡ་ཏྲ་ཡ་སྟོ་ཏྲ་ནཱ་མ་སྱ་བི་བ་ར་ནཱ་མ
kA ya tra ya sto tra nA ma s+ya bi ba ra nA ma
Location:
Set: MW1KG13126

bstod tshogs, ka, 82a4-86a8

Colophon:
སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་སྐུ་གསུམ་ལ་བསྟོད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་འགྲེལ་པ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤྲདྡྷྲཱ་ཀ་ར་ཝརྨ་དང་།_བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་གསར་དུ་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་པ་ལགས་སོ
slob dpon klu sgrub kyis mdzad pa'i sku gsum la bstod pa zhes bya ba'i 'grel pa rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po shrad+d+h+rA ka ra warma dang /_bod kyi lo tsA ba ban+de rin chen bzang pos gsar du bsgyur cing zhus pa lags so

Translators and revisors:
rin chen bzang po/(ratnabhadra) (Tr.)