Catalog entry rKTs-K1391 (Kanjur)


*mchod pa'i sprin 'byung ba'i gzungs (D)
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs (U)
lan brgyad brjod pas mchod pa'i sprin
mchod pa'i sprin 'byung ba'i gzungs


D539c

*མཆོད་པའི་སྤྲིན་འབྱུང་བའི་གཟུངས
*mchod pa'i sprin 'byung ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, na, 83b5-83b5
Set: MW4CZ5369

rgyud, na, 100b5-100b5
Set: MW30532

rgyud, na, 100b5-100b5
Set: MW3CN20612

rgyud, na, 83b5-83b5
D1072

No title at the beginning of the text
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, waM, 239b2-239b3
Set: MW4CZ5369

gzungs, waM, 239b2-239b3
Set: MW30532

gzungs, waM, 239b2-239b3
Set: MW3CN20612

gzungs, waM, 239b2-239b3

Colophon:
ཞེས་ལན་བརྒྱད་བརྗོད་པས་མཆོད་པའི་སྤྲིན་འབྱུང་ངོ
zhes lan brgyad brjod pas mchod pa'i sprin 'byung ngo

U1074

མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

gzungs, waM, 238b2-239b3BDRC bdr:WAORK
84000 Toh 1072
BuddhaNexus