Catalog entry rKTs-T12 (Tanjur)

འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པར་བསྟོད་པ

'jig rten las 'das par bstod pa

lokātītastava

In Praise of the One Who Transcends the Transient World


'jig rten las 'das par bstod pa


AT0012

འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པར་བསྟོད་པ
'jig rten las 'das par bstod pa
ལོ་ཀཱ་ཏཱི་ཏ་སྟ་བྂ
lo kA tI ta sta baM
Location:
Set: MW1PD95844

bstod tshogs, ka, 195-198


Colophon:
འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པར་བསྟོད་པ་སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཀྲིཥྞ་པཎྜི་ཏ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་བས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏེན་ལ་ཕབ་པའོ
'jig rten las 'das par bstod pa slob dpon 'phags pa klu sgrub kyis mdzad pa rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po kriSh+Na paN+Di ta dang / lo tsA ba tshul khrims rgyal bas bsgyur cing zhus te gten la phab pa'o

D1120

འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པར་བསྟོད་པ
'jig rten las 'das par bstod pa
ལོ་ཀཱ་ཏཱི་ཏ་སྟ་བྂ
lo kA tI ta sta baM
e-texts:

Location:
Set: MW23703

bstod tshogs, ka, 68b4-69b4
Set: MW2KG209989

bstod tshogs, ka, 68b4-69b4
Set: MW2KG5013

bstod tshogs, ka, 68b4-69b4

Colophon:
འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པར་བསྟོད་པ། སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཀྲིཤན་པཎྜི་ཏ་དང། ལོ་ཚཱ་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་བས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་སྟེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། །།
'jig rten las 'das par bstod pa/ slob dpon 'phags pa klu sgrub kyis mdzad pa rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po krishna paN+Di ta dang/ lo tshA ba tshul khrims rgyal bas bsgyur cing zhus ste gtan la phab pa'o// //

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po kr-iSh+Na paN+Di ta (Tr.)
lo tsA ba tshul khrims rgyal ba (Tr.)

GT12

འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པར་བསྟོད་པ
'jig rten las 'das par bstod pa
ལོ་ཀཱ་ཏཱི་ཏ་སྟ་བ
lo kA tI ta sta ba
Location:
Set: MW23702

bstod tshogs, ka, 96b6-98a5

Colophon:
འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པར་བསྟོད་པ་སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཀྲིཥྞ་པཎྜི་ཏ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་བས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏེན་ལ་ཕབ་པའོ
'jig rten las 'das par bstod pa slob dpon 'phags pa klu sgrub kyis mdzad pa rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po kriSh+Na paN+Di ta dang / lo tsA ba tshul khrims rgyal bas bsgyur cing zhus te gten la phab pa'o

N801

འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པར་བསྟོད་པ
'jig rten las 'das par bstod pa
ལོ་ཀཱ་ཏཱི་ཏ་སྟ་བ
lo kA tI ta sta ba
Location:
Set: MW22704

bstod tshogs, ka, 75b7-77a3
Set: MW2KG5015

bstod tshogs, ka, 75b7-77a3
Set: MW3CN3357

Set: MW4PD907


Colophon:
འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པར་བསྟོད་པ་སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཀྲིཥྞ་པཎྜི་ཏ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་བས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏེན་ལ་ཕབ་པའོ
'jig rten las 'das par bstod pa slob dpon 'phags pa klu sgrub kyis mdzad pa rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po kriSh+Na paN+Di ta dang / lo tsA ba tshul khrims rgyal bas bsgyur cing zhus te gten la phab pa'o

Q2012

འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པར་བསྟོད་པ
'jig rten las 'das par bstod pa
ལོ་ཀཱ་ཏཱི་ཏ་སྟ་བ
lo kA tI ta sta ba
Location:
Set: MW1KG13126

bstod tshogs, ka, 79a5-80b2

Colophon:
འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པར་བསྟོད་པ་སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཀྲིཥྚ་པཎྜི་ཏ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་བས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'jig rten las 'das par bstod pa slob dpon 'phags pa klu sgrub kyis mdzad pa rdzogs so/_/rgya gar gyi mkhan po kriSh+Ta paN+Di ta dang /_lo tsA ba tshul khrims rgyal bas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Translators and revisors:
tshul khrims rgyal ba/(jayaśīla) (Tr.)