Catalog entry rKTs-K119 (Kanjur)

འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ

'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo

ārya-mahāparinirvāṇa-nāmasūtra

The Sūtra of the Great Parinirvāṇa


bka' 'gyur dpe bsdur ma deb nga gnyis pa'i dkar chag (A)
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po zhes bya ba'i mdo (Bd Dk Np)
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo (C Cz D Dd Gt J L N Pj Pz Q R S Ty U V Z)
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo (H)
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo (He)
myang 'das che
'phags pa yongs su mya ngan 'das pa chen po'i mdo
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo'
yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po theg pa chen po'i mdo
'phags pa yongsu mya ngan las 'das pa chen po'i mdo'
las gdags pa


A137

བཀའ་འགྱུར་དཔེ་བསྡུར་མ་དེབ་ང་གཉིས་པའི་དཀར་ཆག
bka' 'gyur dpe bsdur ma deb nga gnyis pa'i dkar chag

Textual Structure:

dang po/ sku tshe'i le'u (3)
gnyis pa/ rdo rje'i sku zhes bya ba'i le'u (109)
gsum pa/ mtshan gyi yon tan brjod pa zhes bya ba'i le'u (122)
bzhi pa/ de bzhin gshegs pa'i snying po'i le'u (135)
lnga pa/ 'khor mang pos kun nas dris pa zhes bya ba'i le'u (357)
drug pa/ 'phags pa'i sbyod pa zhes bya ba'i le'u (407)
bdun pa/ tshangs par sbyod pa zhes bya ba'i le'u (529)
brgyad pa/_bus pa chung ngu sbyod pa zhes bya ba'i le'u (746)
dgu pa (750)
bcu pa/byang chub sems da pa' kun du snang ba mtho btsun da pal gyi rgyal po zhes bya bas yongs su dris pa'i le'u (3)
bcu gcig pa/ byang chub sems dpa' seng ge sgra zhes bya bas yongs su dris pa'i le'u (190)
bcu gnyis pa/ 'od srung gis yongs su dris pa zhes bya ba'i le'u (432)
bcu gsum pa/ tshe dang ldan pa cang shes kauN+Di n+ya'i le'u (631)
bcu bzhi pa/ bstan pa gzhag pa'i le'u (722)
bco lnga pa/ sku mya ngan las 'das shing zhugs la bzhen pa'i le'u (746)

Location:
Set: MW1PD96682

mdo sde, nya, 3-788

mdo sde, ta, 3-793


Colophon:
འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ། མདོ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོ་རྒྱན་ནག་ནས་བསྒྱུར་པ་འདི། རྒྱ་ནག་གྱི་མཁན་པོ་ཝང་ཕབ་ཞུན་དང་། དྷརྨའི་གཞི་འཛིན་དགེ་བའི་བློ་གྲོས་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo rdzogs so/ mdo mya ngan las 'das pa chen po rgyan nag nas bsgyur pa 'di/ rgya nag gyi mkhan po wang phab zhun dang / d+harma'i gzhi 'dzin dge ba'i blo gros dang / lo tsA ba rgya mtsho'i sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

B129

འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo
Location:
Set: MW1BL2

mdo sde, nya, 1b1-436b8
mdo sde, ta, 1b1-423b8


Bd5.1

འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po zhes bya ba'i mdo
Location:
Set: MW8LS15931

5, 1b1-584a6
6, 1b1-457a5

Colophon:
འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ལས་བམ་པོ་བཞི་བཅུ་རྩ་གསུམ་སྟེ་རྫོགས་སོ།། །རྒྱའི་མཁན་པོ་ཝང་ཕམ་ཞུམ་དང་། ཆོས་ཀྱི་གཞི་འཛིན་དགེ་བའི་བློ་གྲོས་དང་། ལོ་ཙཚ་བ་རྒྱ་མཚོ#ི་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo las bam po bzhi bcu rtsa gsum ste rdzogs so// /rgya'i mkhan po wang pham zhum dang / chos kyi gzhi 'dzin dge ba'i blo gros dang / lo tstsha ba rgya mtsho#i sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

C760

འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo
Location:
Set: MW1PD96685

mdo sde, nya, 1b1-412a8
mdo sde, ta, 1b1-383a8


Cz039-001

འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo
Location:
Set: MWEAP570-4-1

myang 'das ka, 1b1-351a6
myang 'das kha, 1b1-353a7
myang 'das ga, 1b1-347a7

Colophon:
འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ལས་བམ་པོ་བཞི་བཅུ་རྩ་གསུམ་སྟེ་རྫོགས་སོ།། རྒྱལ་མཁན་པོ་ཝང་ཕམ་ཞུམ་དང། ཆོས་ཀྱི་གཞི་འཛིན་དགེ་བའི་བློ་གྲོས་དང་ལོ་ཙ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo las bam po bzhi bcu rtsa gsum ste rdzogs so// rgyal mkhan po wang pham zhum dang/ chos kyi gzhi 'dzin dge ba'i blo gros dang lo tsa ba rgya mtsho'i sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

D119

འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo
e-texts:

Location:
Set: MW22084

mdo sde, nya, 1b1-343a6
mdo sde, ta, 1b1-339a7
Set: MW4CZ5369

mdo sde, nya, 1b1-343a6
mdo sde, ta, 1b1-339a7
Set: MW30532

mdo sde, nya, 1b1-343a6
mdo sde, ta, 1b1-339a7
Set: MW3CN20612

mdo sde, nya, 1b1-343a6
mdo sde, ta, 1b1-339a7

Colophon:
འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ། མདོ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོ་རྒྱ་ནག་ནས་བསྒྱུར་པ་འདི། རྒྱ་ནག་གི་མཁན་པོ་ཝང་ཕབ་ཞཝུན་དང་། དྷརྨའི་གཞི་འཛིན་དགེ་བའི་བློ་གྲོས་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo rdzogs so/ mdo mya ngan las 'das pa chen po rgya nag nas bsgyur pa 'di/ rgya nag gi mkhan po wang phab zhwun dang / d+harma'i gzhi 'dzin dge ba'i blo gros dang / lo ts+tsha ba rgya mtsho'i sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Dd034-001

འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo
Location:
Set: MWEAP570-5-1

mdo nya, 1b1-436a6
mdo ta, 1b1-419a6

Colophon:
འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ། མདོ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོ་རྒྱན་ནག་ནས་བསྒྱུར་པ་འདི། རྒྱ་ནག་གྱི་མཁན་པོ་ཝང་ཕབ་ཞུན་དང་། དྷརྨའི་གཞི་འཛིན་དགེ་བའི་བློ་གྲོས་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo rdzogs so/ mdo mya ngan las 'das pa chen po rgyan nag nas bsgyur pa 'di/ rgya nag gyi mkhan po wang phab zhun dang / d+harma'i gzhi 'dzin dge ba'i blo gros dang / lo ts+tsha ba rgya mtsho'i sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Dk076-001

འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po zhes bya ba'i mdo
Location:
Set: MWEAP570-1-1

myang 'das ka, 1b1-395a5
myang 'das kha, 1b1-426a7
myang 'das ga, 1b1-391a7

Colophon:
འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ལས་བམ་པོ་བཞི་བཅུ་རྩ་གསུམ་སྟེ་རྫོགས་སོ།། རྒྱd„ི་མཁན་པོ་ཝ་ཕམ་ཞུམ་དང། ཚེས་ཀྱི་གཞི་འཛིན་དགེ་བའི་བློ་གྲོས་དང། ལོ་ཙ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo las bam po bzhi bcu rtsa gsum ste rdzogs so// rgyaÄi mkhan po wa pham zhum dang/ tshes kyi gzhi 'dzin dge ba'i blo gros dang/ lo tsa ba rgya mtsho'i sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

F95

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1KG13607

mdo sde, nya, 1b1-501a8
mdo sde, ta, 1b1-334a8
mdo sde, tha, 1b1-145b3
Set: MW2KG210295


Notes:
- no scan for vol 63

Go33,01

འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo

Textual Structure:

1. (40a2)
2. (44b5)
3. (45b6)
4. (133a2)
5. (152a8)
6. (199b10)
7. (280b9)
8. (1b1)
10. (84b2)
11. (171a4)
12. (242a7)
13. (274a6)
(281b5)
(296a4)

Location:
Set: MW2KG5016

myang 'das ka, 1b1-283a5
myang 'das kha, 1b1-296a6
Set: MW1PD128753


Colophon:
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ལྟ་པམ་ཞུན་དང་། དར་མའི་གཞི་འཛིན་མཁན་པོ་དགེ་བའི་བློ་གྲས་དང་། ལོ་ཚ་བ་རྒྱ་མཚོ་སྡེས་ཞུས་ཆེན་བགྱིས་།། །། །། དང་ཞུས་།།
rgya gar gyi mkhan po lta pam zhun dang / dar ma'i gzhi 'dzin mkhan po dge ba'i blo gras dang / lo tsha ba rgya mtsho sdes zhus chen bgyis // // // dang zhus //
Notes:
- There is no chap. 9, just as in all the Kanjurs. Chapters 13 and 14 are without numbers; they are numbered only in F.

Gt107-001

འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo
Location:
Set: MWEAP039-1-1

mnyan 'das ka, 1b1-332a7
mnyan 'das kha, 1b1-308a7
mnyan 'das ga, 1b1-310a7


H368

འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo
e-texts:

Location:
Set: MW26071

myang 'das, ka, 1b1-525a7
myang 'das, kha, 1b1-529a7

Colophon:
འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ། །མདོ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོ་རྒྱ་ནག་ནས་བསྒྱུར་བ་འདི། རྒྱ་ནག་གི་མཁན་པོ་ཝང་ཕམ་ཞཝུན་དང་། དྷརྨའི་གཞི་འཛིན་དགེ་བའི་བློ་གྲོས་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo rdzogs so/ /mdo mya ngan las 'das pa chen po rgya nag nas bsgyur ba 'di/ rgya nag gi mkhan po wang pham zhwun dang / d+harma'i gzhi 'dzin dge ba'i blo gros dang / lo ts+tsha ba rgya mtsho'i sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o//

He79.08

འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་མདོ
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo
Location:
Set: MW4CZ45313

mdo, ci, 65a3-68a3

Colophon:
འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སྷོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཀ་མ་ལ་ཀུ་བྷ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་xxx་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo rdzogs s+ho// //rgya gar gyi mkhan po ka ma la ku b+ha dang/ zhu chen gyi lo tsa ba dge slong rin chen xxx pos bsgyur cing zhus

J64

འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

mdo sde, nya, 1b1-360a6
mdo sde, ta, 1b1-332a7
Set: -

Set: MW4PD3142


Colophon:
འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ། །རྫོགས་སོ།། མདོ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོ་རྒྱན་ནག་ནས་བསྒྱུར་པ་འདི། རྒྱ་ནག་གྱི་མཁན་པོ་ཝང་ཕབ་ཞུན་དང་། དཧརྨའི་གཞི་འཛི་ན་དགེ་བའི་བློ་གྲོས་དང་། ལོ་ཙཚ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo/ /rdzogs so// mdo mya ngan las 'das pa chen po rgyan nag nas bsgyur pa 'di/ rgya nag gyi mkhan po wang phab zhun dang / dharma'i gzhi 'dzi na dge ba'i blo gros dang / lo tstsha ba rgya mtsho'i sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o//

L646

འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo
Location:
Set: MW3CN981

myang 'das, ka, 1b1-315a4
myang 'das, kha, 1b1-318a6
myang 'das, ga, 1b1-309a6


N361

འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo
Location:
Set: MW22703

myang 'das, ka, 1a1-550b7
myang 'das, kha, 1a1-527b7
Set: MW2KG5014

myang 'das, ka, 1a1-550b7
myang 'das, kha, 1a1-527b7
Set: MW2KG210297


Colophon:
འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ། །མདོ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོ་རྒྱ་ནག་ནས་བསྒྱུར་བ་འདི། རྒྱ་ནག་གི་མཁན་པོ་ཝང་ཕམ་ཞཝུན་དང་། དྷརྨའི་གཞི་འཛིན་དགེ་བའི་བློ་གྲོས་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo rdzogs so/ /mdo mya ngan las 'das pa chen po rgya nag nas bsgyur ba 'di/ rgya nag gi mkhan po wang pham zhwun dang / d+harma'i gzhi 'dzin dge ba'i blo gros dang / lo tsA ba rgya mtsho'i sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o//

Np056-001

འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po zhes bya ba'i mdo
Location:
Set: MWEAP310-2-1

myang 'das ka, 1b1-364a6
myang 'das kha, 1b1-368a7
myang 'das ga, 1b1-363a7

Colophon:
འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ལས་བམ་པོ་བཞི་བཅུ་རྩ་གསུམ་སྟེ་རྫོགས་སོ།། རྒྱd„ི་མཁན་པོ་ཝ་ཕམ་ཞུམ་དང། ཚེས་ཀྱི་གཞི་འཛིན་དགེ་བའི་བློ་གྲོས་དང། ལོ་ཙ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo las bam po bzhi bcu rtsa gsum ste rdzogs so// rgyaÄi mkhan po wa pham zhum dang/ tshes kyi gzhi 'dzin dge ba'i blo gros dang/ lo tsa ba rgya mtsho'i sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Pj046-001

འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo
Location:
Set: MWEAP570-6-1

mdo nya, 1b1-380a7
mdo ta, 1b1-401a7

Colophon:
འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ། མདོ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོ་རྒྱན་ནག་ནས་བསྒྱུར་པ་འདི། རྒྱ་ནག་གྱི་མཁན་པོ་ཝང་ཕབ་ཞུན་དང་། དྷརྨའི་གཞི་འཛིན་དགེ་བའི་བློ་གྲོས་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo rdzogs so/ mdo mya ngan las 'das pa chen po rgyan nag nas bsgyur pa 'di/ rgya nag gyi mkhan po wang phab zhun dang / d+harma'i gzhi 'dzin dge ba'i blo gros dang / lo ts+tsha ba rgya mtsho'i sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Pz048-001

འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo
Location:
Set: MWEAP570-7-1

mdo nya, 1b1-344a7
mdo ta, 1b1-344a7

Colophon:
འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ། མདོ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོ་རྒྱན་ནག་ནས་བསྒྱུར་པ་འདི། རྒྱ་ནག་གྱི་མཁན་པོ་ཝང་ཕབ་ཞུན་དང་། དྷརྨའི་གཞི་འཛིན་དགེ་བའི་བློ་གྲོས་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo rdzogs so/ mdo mya ngan las 'das pa chen po rgyan nag nas bsgyur pa 'di/ rgya nag gyi mkhan po wang phab zhun dang / d+harma'i gzhi 'dzin dge ba'i blo gros dang / lo ts+tsha ba rgya mtsho'i sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Q787

འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo

Textual Structure:

1. sku tshe (49b1)
2. rdo rje'i sku (55a4)
3. mtshan gyi yon tan brjod pa (56a7)
4. de bzhin gshegs pa'i snying po (165a5)
5. 'khor mang pos kun nas dris pa (188b8)
6. 'phags pa'i spyod pa (245b3)
7. tshangs par spyod pa (344b7)
8. bus pa chung du spyod pa (346b3)
10. byang chub sems dpa' kun tu snang pa mtho btsun dpal gyi rgyal po zhes bya bas yongs su dris pa (88b5)
11. byang chub sems dpa' seng ge sgra zhes bya bas yongs su dris pa (196a5)
12. 'od srung gis yongs su dris pa (282b5)
13. tshe dang ldan pa cang zhes kauN+Di nya (321a5)
14. bstan pa gzhags pa (332a7)
15. (355a5)

Location:
Set: MW1PD96684

mdo sna tshogs, ju, 1b1-363a6
mdo sna tshogs, nyu, 1b1-355a5
Set: MW3CN1094

mdo sna tshogs, ju, 1b1-363a6
mdo sna tshogs, nyu, 1b1-355a5

Colophon:
འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདསྤྖེན་པོའི་འི(!)་མདོ||་རྫོགས་སོ||་|མདོ་མྱྔན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་རྒྱ་ནག་ནས་བསྒྱུར་བ་འདི|་རྒྱ་ནག་གི་མཁན་པོ་ཝང་ཕབ་ཞུན་དང|་དཧྲམའི་གཞི་འཛིན་དགེ་བའི་བློ་གྲོས་དང|་ལོ་ཙྪ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ|་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ||་||་ཡེ་དྷརྨཱ་…་ཤར་མ་ཎḥ་|
'phags pa yongs su mya ngan las 'das+pa+chen po'i 'i(!) mdo|| rdzogs so|| |mdo mya+ngan las 'das pa chen po'i rgya nag nas bsgyur ba 'di| rgya nag gi mkhan po wang phab zhun dang| dha+rma'i gzhi 'dzin dge ba'i blo gros dang| lo ts+tsha ba rgya mtsho'i sdes bsgyur cing zhus te| gtan la phab pa'o|| || ye d+harmA … shra ma Naḥ |

R119

འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo
Location:
Set: MW2PD17098

mdo sde nya, 1b1-343a6
mdo sde ta, 1b1-339a7

Colophon:
འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ། མདོ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོ་རྒྱན་ནག་ནས་བསྒྱུར་པ་འདི། རྒྱ་ནག་གྱི་མཁན་པོ་ཝང་ཕབ་ཞུན་དང་། དྷརྨའི་གཞི་འཛིན་དགེ་བའི་བློ་གྲོས་དང་། ལོ་ཙྩ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo rdzogs so/ mdo mya ngan las 'das pa chen po rgyan nag nas bsgyur pa 'di/ rgya nag gyi mkhan po wang phab zhun dang / d+harma'i gzhi 'dzin dge ba'i blo gros dang / lo ts+tsa ba rgya mtsho'i sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

S333

འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo

Textual Structure:

1. sku tshe (71b4)
2. rdo rje sku (80a5)
3. mtshan gyi yon tan brjod pa (82a1)
4. de bzhin gshegs pa'i snying po (233a4)
5. 'khor mang po kun dris pa (262b5)
6. 'phags pa'i spyod pa (342a7)
7. tshangs par spyod pa (136a1)
8. bus pa chung du spyod pa (138b3)
su ba he'i la sogs pa dge slong lnga'i bam po (249b1)
10. byang chub sems dpa' kun tu snang ba mtho btsun dpal gyi rgyal po zhes bya bas yongs su dris pa (281a7)
11. byang chub sems dpa' seng gne'i sgra zhes bya bas yongs su dris pa (106b5)
12. 'od srungs kyis yongs su dris pa (235b3)
tshe dang ldan pa cang shes lo'u din+ya (294a2)
bstan pa bzhag pa (309a2)

1. (1b3-27b4)
2. (27b4-56a6)
3. (56a6-80a5)
4. (80a5-103a4)
5. (103a4-130b5)
6. (130b5-160a3)
7. (160a3-186a1)
8. (186a1-210a6)
9. (210a6-228a5)
10. (228a5-249b1)
11. (249b1-270a5)
12. (270a5-294a5)
13. (294a5-320a7)
14. (320a7-342a7)
15. (1b2-27a7)
16. (27a7-47b2)
17. (47b2-72a7)
18. (72a7-94a7)
19. (94a7-119a3)
20. (119a3-138b4)
21. (138b4-161b6)
22. (161b6-184b2)
23. (184b2-207a2)
24. (207a2-232a6)
25. (232a6-255b2)
26. (255b2-281b1)
27. (281b1-305b4)
28. (305b4-332a7)
29. (1b2-28a1)
30. (28a1-50b7)
31. (50a7-70b7)
32. (70b7-94a6)
33. (94a6-117a5)
34. (117a5-143b2)
35. (143b2-166b5)
36. (166b5-193b5)
37. (193b5-211b7)
38. (211b7-219b2)
39. (219b2-243b7)
40. (243b7-269b2)
41. (269b2-290b7)
42. (290b7-338a7)

Location:
Set: MW22083

myang 'das, ka, 1b1-342a7
myang 'das, kha, 1b1-332a7
myang 'das, ga, 1b1-338a7

Colophon:
འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ལས་བམ་པོ་བཞི་བཅུ་རྩ་གསུམ་སྟེ་རྫོགས་སོ། །རྒྱའི་མཁན་པོ་ཝང་ཕམ་ཞུམ་དང་། ཆོས་ཀྱི་གཞི་འཛིན་དགེ་བའི་བློ་གྲོས་དང་། ལོ་ཙ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo las bam po bzhi bcu rtsa gsum ste rdzogs so/ /rgya'i mkhan po wang pham zhum dang / chos kyi gzhi 'dzin dge ba'i blo gros dang / lo tsa ba rgya mtsho'i sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Ta508.001

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW3CN895

RN508, 111a1-111b8
Set: MW1BL1


Notes:
- Fragment
Equivalences:
- 111a = Derge mdo sde nya p. 118b

Ty100-001

འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo

Textual Structure:

1. (1b3-29a3)
2. (29a3-57b4)
3. (57b4-82a3)
4. (82a3-105a6)
5. (105a6-133a3)
6. (133a3-163a2)
7. (163a2-190a1)
8. (190a1-217a2)
9. (217a2-236b6)
10. (236b6-260b1)
11. (260b1-283a6)
12. (283a6-307a2)
13. (307a2-332a7)
14. (332a7-355a7)
15. (1b2-27b1)
16. (27b1-49a3)
17. (49a3-74a6)
18. (74a6-96b2)
19. (96b2-122a6)
20. (122a6-142b4)
21. (142b4-165b4)
22. (165b4-188a4)
23. (188a4-210a4)
24. (210a4-235b3)
25. (235b3-260b1)
26. (260b1-287a3)
27. (287a3-312a1)
28. (312a1-337a7)
29. (1b2-29a1)
30. (29a1-54b7)
31. (54b7-76a7)
32. (76a7-101a7)
33. (101a7-126b1)
34. (126b1-155b7)
35. (155b7-181a3)
36. (181a3-208b7)
37. (208b7-226b7)
38. (226b7-234b5)
39. (234b5-258a7)
40. (258a7-283a2)
41. (283a2-303b2)
42. (303b2-330b1)
43. (330b1-350a3)

Location:
Set: MW2KG209840

myang 'das ka, 1b1-355a7
myang 'das kha, 1b1-337a7
myang 'das ga, 1b1-350a5

Colophon:
འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ལས་བམ་པོ་བཞི་བཅུ་རྩ་གསུམ་སྟེ་རྫོགས་སོ། །རྒྱའི་མཁན་པོ་ཝང་ཕམ་ཞུམ་དང་། ཆོས་ཀྱི་གཞི་འཛིན་དགེ་བའི་བློ་གྲོས་དང་། ལོ་ཙ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo las bam po bzhi bcu rtsa gsum ste rdzogs so/ /rgya'i mkhan po wang pham zhum dang / chos kyi gzhi 'dzin dge ba'i blo gros dang / lo tsa ba rgya mtsho'i sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

U119

འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo
Location:
Set: MW29468

mdo sde, nya, 1b1-344b5
mdo sde, ta, 1b1-399a7

Colophon:
ཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ། །མདོ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོ་རྒྱ་ནག་ནས་བསྒྱུར་བ་འདི། རྒྱ་ནག་གི་མཁན་པོ་ཝང་ཕམ་ཞཝུན་དང་། དྷརྨའི་གཞི་འཛིན་དགེ་བའི་བློ་གྲོས་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo rdzogs so/ /mdo mya ngan las 'das pa chen po rgya nag nas bsgyur ba 'di/ rgya nag gi mkhan po wang pham zhwun dang / d+harma'i gzhi 'dzin dge ba'i blo gros dang / lo ts+tsha ba rgya mtsho'i sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o//

V378

འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo

Textual Structure:

1. sku tshe (63b4)
2. rdo rje sku (70b5)
3. mtshan gyi yon tan brjod pa (72a4)
4. de bzhin gshegs pa'i snying po (206a8)
5. 'khor mang po kun dris pa (235a2)
6. 'phags pa'i spyod pa (307a8)
7. tshangs par spyod pa (130a1)
8. bus pa chung du spyod pa (132b1)
10. byang chub sems dpa' kun tu snang ba mtho btsun dpal gyi rgyal po zhes bya bas yongs su dris pa (258a2)
11. byang chub sems dpa' seng gne'i sgra zhes bya bas yongs su dris pa (92b6)
12. 'od srungs kyis yongs su dris pa (204a6)
13. tshe dang ldan pa cang shes lo'u din+ya (258b4)

1. (1b3-26a6)
2. (26a6-51a1)
3. (51a1-70b5)
4. (70b5-89b7)
5. (89b7-113a4)
6. (113a4-139a4)
7. (139a4-162a5)
8. (162a5-185a2)
9. (185a2-201b3)
10. (201b3-222a2)
11. (222a2-242a4)
12. (242a4-262b2)
13. (262b2-285b1)
14. (285b1-307a8)
15. (1b2-26a5)
16. (26a5-45b6)
17. (45b6-69b1)
18. (69b1-90b3)
19. (90b3-114a4)
20. (114a4-132b2)
21. (132b2-152b5)
22. (152b5-172b6)
23. (172b6-192b2)
24. (192b2-215a4)
25. (215a4-235b2)
26. (235b2-258a2)
27. (258a2-278b2)
28. (278b2-302a8)
29. (1b2-24b6)
30. (24b6-46a3)
31. (46a3-62b6)
32. (62b6-82a8)
33. (82a8-101a6)
34. (101a6-123a3)
35. (123a3-142a4)
36. (142a4-165a7)
37. (165a7-181b8)
38. (181b8-189a4)
39. (189a4-212a3)
40. (212a3-235a7)
41. (235a7-255b6)
42. (255b6-281a8)
43. (281a8-300a6)

Location:
Set: MW1KG14700

myang 'das ka, 1b1-307a8
myang 'das kha, 1b1-302a8
myang 'das ga, 1b1-300a6

Colophon:
འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ལས། བམ་པོ་བཞི་བཅུ་རྩ་གསུམ་ཏེ་རྫོགས་སྷོ། རྒྱའི་མཁན་པོ་ཝ་ཕམ་ཞུམ་དང་། ཆོས་ཀྱི་གཞི་འཛིན་དགེ་བའི་བློ་གྲོས་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo las/ bam po bzhi bcu rtsa gsum te rdzogs s+ho/ rgya'i mkhan po wa pham zhum dang / chos kyi gzhi 'dzin dge ba'i blo gros dang / lo tsA ba rgya mtsho'i sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Z343

འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo

Textual Structure:

tshangs par spyod pa zhes bya ba'i le'u ste bdun pa'o (138a2)
bus pa chung du spyod du spyod pa zhes bya ba'i le'u ste brgyad do (140b7)
byang chub sems dpa' kun tu snang ba mtho btsun dgal gyi rgyal po zhes bya bas yongs su dris pa'i le'u ste bcu pa'o (298b1)
byang chub sems dpa' seng ge'i sgra zhes bya bas yongs su dris pa'i le'u ste bcu gcig pa'o (113b5)
'od srung kyis yongs su dris pa zhes bya ba'i le'u ste bcu gnyis pa'o (247a7)
tshe dang ldan pa cang shes ko'u di n+ya'i le'u'o (304a3)
bstan pa gzhag pa'i le'u'o (319a6)

15. (1b2)
17. (48b3)
18. (73b6)
19. (95b3)
20. (119a8)
21. (140b8)
22. (167a3)
23. (191b4)
24. (216a6)
25. (245a3)
26. (272a3)
27. (298b2)
28. (321b3)
29. (1b1)
30. (28a7)
31. (54a4)
32. (76a2)
33. (100b1)
34. (125a7)
35. (154a6)
36. (179a8)
37. (206b2)
38. (223b5)
39. (231b2)
40. (255b7)
41. (280b2)
42. (301a2)
43. (329a3)

Location:
Set: MW1PD127393

myang 'das, ka, 1b1b - ?
myang 'das, kha, 1b1b - 347a5
myang 'das, ga, 1b1b - 350a6

Colophon:
འཕགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ལས་བམ་པོ་བཞི་བཅུ་རྩ་གསུམ་སྟེ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱལ་མཁན་པོ་ཝང་ཕམ་ཞུམ་དང་། ཆོས་ཀྱི་གཞི་འཛིན་དགེ་བའི་བློ་གྲོས་དང་། ལོ་ཙ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo las bam po bzhi bcu rtsa gsum ste rdzogs so// //rgyal mkhan po wang pham zhum dang / chos kyi gzhi 'dzin dge ba'i blo gros dang / lo tsa ba rgya mtsho'i sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o//
Notes:
- Volume ka is missing from the collection; the Tibetan title is taken from the colophon. The phrasing of the names in the colophon differs slightly in D. Missing folios in volume kha: 25-32; in volume ga: 151b and 152a.


BDRC bdr:WAORK0119
84000 Toh 119
BuddhaNexus K10D0119_H0368