Catalog entry rKTs-K1073 (Kanjur)

ཕྱགས་བྱ་བའི་གཟུངས

phyags bya ba'i gzungs


*de bzhin gshegs pa rnams la mchod pa dang nye gnas dang zhabs la spyi bos phyag byas par 'gyur ba'i gzungs (D)
phyags bya ba'i gzungs (R U)
de bzhin gshegs pa rnams la mchod pa dang nye gnas dang zhabs la spyi bos phyag byas par 'gyur ba'i gzungs


D539d

*དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་དང་ཉེ་གནས་དང་ཞབས་ལ་སྤྱི་བོས་ཕྱག་བྱས་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས
*de bzhin gshegs pa rnams la mchod pa dang nye gnas dang zhabs la spyi bos phyag byas par 'gyur ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, na, 83b5-83b6
Set: MW4CZ5369

rgyud, na, 100b5-100b6
Set: MW30532

rgyud, na, 100b5-100b6
Set: MW3CN20612

rgyud, na, 83b5-83b6
D1073

No title at the beginning of the text
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, waM, 239b3-239b4
Set: MW4CZ5369

gzungs, waM, 239b3-239b4
Set: MW30532

gzungs, waM, 239b3-239b4
Set: MW3CN20612

gzungs, waM, 239b3-239b4


Dd067-129

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus waM, 330a5-330a6

Colophon:
ཕྱགས་བྱས་པར་འགྱུར་རོ
phyags byas par 'gyur ro

Pj034-129

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus waM, 264a7-264b1

Colophon:
ཕྱགས་བྱས་པར་འགྱུར་རོ
phyags byas par 'gyur ro

Pz036-129

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus waM, 273b7-274a1

Colophon:
ཕྱགས་བྱས་པར་འགྱུར་རོ
phyags byas par 'gyur ro

R1056

ཕྱགས་བྱ་བའི་གཟུངས
phyags bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs waM, 239b3-239b4


U1075

ཕྱགས་བྱ་བའི་གཟུངས
phyags bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

gzungs, waM, 239b3-239b4
Set: MW1BL4

source rKTs &

BDRC bdr:WAORK
84000 Toh 1073
BuddhaNexus