Catalog entry rKTs-K1071 (Kanjur)

མཆོད་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་གཟུངས

mchod pa byin gyis brlab pa'i gzungs


*mchod pa byin gyis brlab pa'i gzungs (D)
mchod pa byin gyis brlab pa'i gzungs (J R U)


D539b

*མཆོད་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་གཟུངས
*mchod pa byin gyis brlab pa'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, na, 83b5-83b5
Set: MW4CZ5369

rgyud, na, 100b5-100b5
Set: MW30532

rgyud, na, 100b5-100b5
Set: MW3CN20612

rgyud, na, 83b5-83b5
D1071

No title at the beginning of the text
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, waM, 239b2-239b2
Set: MW4CZ5369

gzungs, waM, 239b2-239b2
Set: MW30532

gzungs, waM, 239b2-239b2
Set: MW3CN20612

gzungs, waM, 239b2-239b2

Colophon:
ཞེས་པས་མཆོད་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་བོ
zhes pas mchod pa byin gyis brlab bo

Dd067-127

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus waM, 330a3-330a4

Colophon:
མཆོད་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའོ
mchod pa byin gyis brlab pa'o

J970

མཆོད་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་གཟུངས
mchod pa byin gyis brlab pa'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ya, 215b4-215b5
Set: -

Set: MW4PD3142Pj034-127

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus waM, 264a6-264a6

Colophon:
མཆོད་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའོ
mchod pa byin gyis brlab pa'o

Pz036-127

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus waM, 273b5-273b6

Colophon:
མཆོད་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའོ
mchod pa byin gyis brlab pa'o

R1054

མཆོད་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་གཟུངས
mchod pa byin gyis brlab pa'i gzungs
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs waM, 239b2-239b2


U1073

མཆོད་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་གཟུངས
mchod pa byin gyis brlab pa'i gzungs
Location:
Set: MW29468

gzungs, waM, 239b2-239b2BDRC bdr:WAORK
84000 Toh 1071
BuddhaNexus