Catalog entry rKTs-K1-17 (Kanjur)

དགེ་འདུན་གྱི་དབྱེན་གྱི་གཞི

dge 'dun gyi dbyen gyi gzhi

saṅghabhedavastu

“Chapter on Schisms in the Saṅgha” from The Chapters on Monastic Discipline


dge 'dun gyi dbyen gyi gzhiBDRC bdr:WAORK0001-17
84000 Toh
BuddhaNexus