Catalog entry rKTs-T1 (Tanjur)

ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་བསྟོད་པ

khyad par du 'phags pa'i bstod pa

viśeṣa-stava

Praise of Exaltation


khyad par du 'phags pa'i bstod pa
khyad par du 'phags par bstod pa


AT0001

ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་བསྟོད་པ
khyad par du 'phags pa'i bstod pa
བི་ཤིཥྚ་བཿ
bi shiSh+Ta baH
Location:
Set: MW1PD95844

bstod tshogs, ka, 1-12


Colophon:
Cོལོཕོན:་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་བསྟོད་པ། སློབ་དཔོན་མཐོ་བཙུན་གྲུབ་རྗེས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སརྦཱ་ཛྙཱ་དེ་བཱ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་བསྒྱུར། སླད་ཀྱི་བནྡེ་དཔལ་བརྩེགས་རཀྵི་ཏས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
Colophon: khyad par du 'phags pa'i bstod pa/ slob dpon mtho btsun grub rjes mdzad pa rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po sarbA dz+nyA de bA dang/ zhu chen gyi lo tsA ba ban+de rin chen mchog gis bsgyur/ slad kyi ban+de dpal brtsegs rak+Shi tas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

D1109

ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་བསྟོད་པ
khyad par du 'phags pa'i bstod pa
བི་ཤིཥྚ་སྟ་བཿ
bi shiSh+Ta sta baH
e-texts:

Location:
Set: MW23703

bstod tshogs, ka, 1b1-4b7
Set: MW2KG209989

bstod tshogs, ka, 1b1-4b7
Set: MW2KG5013

bstod tshogs, ka, 1b1-4b7

Colophon:
ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བསྟོད་པ་། སློབ་དཔོན་མཐོ་བཙུན་གྲུབ་རྗེས་མཛད་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་།། བྱང་ཕྱོགས་ཀྱིརྒྱུད་དུ་བྱུང་བ་། བཧང་ག་ལའི་ཡུལ་གྱི་སློབ་དཔོན་ཤེས་རབ་གོ་ཆས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ་།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པཎྜི་ཏ་ཛཱ་རན་ད་ན་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་།། །།
khyad par du 'phags pa zhes bya ba de bzhin gshegs pa'i bstod pa / slob dpon mtho btsun grub rjes mdzad pa'i rgya cher bshad pa // byang phyogs kyirgyud du byung ba / bhang ga la'i yul gyi slob dpon shes rab go chas mdzad pa rdzogs so // // rgya gar gyi mkhan po paN+Di ta dzA ran da na dang / zhu chen gyi lo tsA ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab pa // //

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po sarba dz+nyA de wa (Tr.)
zhu chen gyi lo tsA ba ban de rin chen (Tr.)
ban de dpal brtsegs rak+Shi ta (Tr.)
Notes:
- bi shiSh+Ta sta baH

GT1

ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་བསྟོད་པ
khyad par du 'phags pa'i bstod pa
བི་ཤཥྚ་སྟཱ་པ
bi shaSh+Ta stA pa
Location:
Set: MW23702

bstod tshogs, ka, 1b1-6b2

Colophon:
ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་བསྟོད་པ། སློབ་དཔོན་མཐོ་བཙུན་གྲུབ་རྗེས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སརྦཱ་ཛྙཱ་དེ་བཱ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་བསྒྱུར། སླད་ཀྱི་བནྡེ་དཔལ་བརྩེགས་རཀྵི་ཏས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
khyad par du 'phags pa'i bstod pa/ slob dpon mtho btsun grub rjes mdzad pa rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po sarbA dz+nyA de bA dang/ zhu chen gyi lo tsA ba ban+de rin chen mchog gis bsgyur/ slad kyi ban+de dpal brtsegs rak+Shi tas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'oGT3479

ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་བསྟོད་པ
khyad par du 'phags par bstod pa
བི་ཤེ་ཥ་སྟོ་པ
bi she Sha sto pa
Location:
Set: MW23702

mdo 'grel, gi, 286a3-290b2

Colophon:
ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་བསྟོད་པ་སློབ་དཔོན་མཐོ་བཙུན་གྲུབ་རྗེས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་བསྒྱུར་ཅིང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་དཔལ་བརྩེགས་རཀྵི་ཏས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
khyad par du 'phags par bstod pa slob dpon mtho btsun grub rjes mdzad pa rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po sarba dz+nyA de ba dang / lo tsA ba ban+de rin chen mchog gis bsgyur cing / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de dpal brtsegs rak+Shi tas gtan la phab pa'o

N790

ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་བསྟོད་པ
khyad par du 'phags pa'i bstod pa
བི་ཤཥྚ་སྟཱ་པ
bi shaSh+Ta stA pa
Location:
Set: MW22704

bstod tshogs, ka, 1b1-6a3
Set: MW2KG5015

bstod tshogs, ka, 1b1-6a3
Set: MW3CN3357

Set: MW4PD907


Colophon:
ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་བསྟོད་པ། སློབ་དཔོན་མཐོ་བཙུན་གྲུབ་རྗེས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སརྦཱ་ཛྙཱ་དེ་བཱ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་བསྒྱུར། སླད་ཀྱི་བནྡེ་དཔལ་བརྩེགས་རཀྵི་ཏས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
khyad par du 'phags pa'i bstod pa/ slob dpon mtho btsun grub rjes mdzad pa rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po sarbA dz+nyA de bA dang/ zhu chen gyi lo tsA ba ban+de rin chen mchog gis bsgyur/ slad kyi ban+de dpal brtsegs rak+Shi tas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'oN4265

ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་བསྟོད་པ
khyad par du 'phags pa'i bstod pa
བི་ཤེ་ཥ་སྟོ་པ
bi she Sha sto pa
Location:
Set: MW22704

mdo 'grel, gi, 225a5-228b4
Set: MW2KG5015

mdo 'grel, gi, 225a5-228b4
Set: MW3CN3357

Set: MW4PD907


Colophon:
ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་བསྟོད་པ་སློབ་དཔོན་མཐོ་བཙུན་གྲུབ་རྗེས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་བསྒྱུར་ཅིང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་དཔལ་བརྩེགས་རཀྵི་ཏས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
khyad par du 'phags par bstod pa slob dpon mtho btsun grub rjes mdzad pa rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po sarba dz+nyA de ba dang / lo tsA ba ban+de rin chen mchog gis bsgyur cing / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de dpal brtsegs rak+Shi tas gtan la phab pa'o

Q2001

ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་བསྟོད་པ
khyad par du 'phags pa'i bstod pa
བི་ཤཥྚ་སྟཱ་པ
bi shaSh+Ta stA pa
Location:
Set: MW1KG13126

bstod tshogs, ka, 1b1-5b3

Colophon:
ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་བསྟོད་པ། སློབ་དཔོན་མཐོ་བཙུན་གྲུབ་རྗེས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སརྦཱ་ཛྙཱ་དེ་བཱ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་བསྒྱུར། སླད་ཀྱི་བནྡེ་དཔལ་བརྩེགས་རཀྵི་ཏས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
khyad par du 'phags pa'i bstod pa/_slob dpon mtho btsun grub rjes mdzad pa rdzogs so/_/rgya gar gyi mkhan po sarbA dz+nyA de bA dang/_zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de rin chen mchog gis bsgyur/_slad kyi ban+de dpal brtsegs rak+Shi tas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Translators and revisors:
rin chen mchog(ratnottara) (Tr.)
dpal brtsegs/(kūṭarakṣita) (Rev.)
dpal brtsegs (Rev.)Q5476

ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་བསྟོད་པ
khyad par du 'phags par bstod pa
བི་ཤེ་ཥ་སྟོ་པ
bi she Sha sto pa
Location:
Set: MW1KG13126

mdo 'grel, gi, 236b3-240a6

Colophon:
ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་བསྟོད་པ་སློབ་དཔོན་མཐོ་བཙུན་གྲུབ་རྗེས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་བསྒྱུར་ཅིང་། ཞུས་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་དཔལ་བརྩེགས་རཀྵི་ཏས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
khyad par du 'phags par bstod pa slob dpon mtho btsun grub rjes mdzad pa rdzogs so/_/rgya gar gyi mkhan po sarba dz+nyA de ba dang /_lo tsA ba ban+de rin chen mchog gis bsgyur cing /_zhus chen gyi lo tsA ba ban+de dpal brtsegs rak+Shi tas gtan la phab pa'o

Translators and revisors:
sarvajñādeva (sarvajadeva) (Tr.)
dpal brtsegs/ (Rev.)

NLM92.010

ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་བསྟོད་པ།
khyad par du 'phags pa'i bstod pa/

Images:

Location:M0058005-010 (1a1-13a6) [Xylograph 20x8.5cm]