Catalog entry rKTs-K1 (Kanjur)

འདུལ་བ་གཞི

'dul ba gzhi

vinaya-vastu

Chapters on Monastic Discipline


'dul ba gzhi (A C Cz D Dd Dk F Gt H J L N Np Pj Pz Q R S Ty U V Z)
'dul ba lung bzhi


A1

འདུལ་བ་གཞི
'dul ba gzhi
བི་ན་ཡ་བསྟུ
bi na ya bastu

Textual Structure:

rab tu 'byung ba'i gzhi 'chad pa (3)
shA ri'i bu'i sde tshan (3)
mu stegs can gyi sde tshan (168)
dge tshul gnyis kyi sde tshan (176)
bya rog skrod kyi sde tshan (197)
dgra bcom bsad pa'i sde tshan (299)
lag rdum gyi sde tshan (305)
gso sbyong gi gzhi 'chad pa (308)
mu stegs can gyi sde tshan (308)
ka bi na'i sde tshan (323)
gnas kyi sde tshan (346)
rgyal po'i sde tshan (357)
sbyar ba mang po'i sde tshan (373)
dgag dbye'i gzhi 'chad pa (517)
dgag da bye'i sde tshan (517)
chos min gyi sde tshan (529)
dge slong gi sde tshan (543)
zlos pa'i sde tshan (549)
dbyar gyi sde tshan (550)
dbyar gnas kyi gzhi 'chad pa (553)
da byar gnas kyi sde tshan (553)
zas kyi sde tshan (570)
dbyar ral ba'i sde tshan (582)
ko lpags kyi gzhi 'chad pa (585)
lngas ni bsnyen par rdzogs pa dang zhes pa'i sde tshan (585)
gnas mal che ba'i sde tshan (622)
be'u'i sde tshan (624)
bzhon pa'i sde tshan (627)
khrus kyi sde tshan (629)
ba'i mjug ma'i sde tshan (631)
shing lham ri mo can gyi sde tshan (632)
smyug ma'i lo ma sogs kyi sde tshan (633)
mgul chad sogs kyi sde tshan (641)
sman gyi gzhi 'chad pa (644)
sman gyi sde tshan (644)
sde chen gyi sde tshan (660)
bde chen gyi sde tshan (3)
rgyal po'i khab kyi sde tshan (30)
'od ma'i tshal gyi sde tshan (111)
shing mkhan gyi sde tshan (140)
yid tsa nang ga la'i sde tshan (142)
kam pi la'i sde tshan (222)
sngon rgyal po'i sde tshan (282)
gzhon nu bskyed sogs kyi sde tshan (360)
nga las nu'i sde tshan (393)
legs mthong chen po'i sde tshan (424)
dus dpog gi sde tshan (433)
ku shu'i snge tshan (438)
gdol pa'i sde tshan (450)
lha chen po'i sde tshan (473)
rgyal po mu khyud kyi sde tshan (457)
me long gdong gi sde tshan (461)
nor bzang gi sde tshan (470)
thams cad sgrol gyi sde tshan (510)
'dum byed kyi sde tshan (542)
nad pa'i sde tshan (546)
gtam du gyur pa'i sde tshan (560)
glang chen mche pa drug ldan sogs bstan pa (571)
sangs rgyas mang po'i skabs bstan pa (641)
sangs rgyas kyi mtshan rnams bstan pa (651)
shA ri'i bu dang mad gal gyi pu'i le'u (652)
dang po/ 'od sung gi le'u (665)
gnyis pa/ shA ri'i bu'i le'u (667)
gsum pa/ pang nas skyes kyi le'u (669)
bzhi pa/ mdzes ldan gyi le'u (670)
lnga pa/ sna ma'i me tog gi le'u (672)
drug pa/ bye ba nyi shu pa'i le'u (674)
bdun pa/ ngag dbang gi le'u (675)
brgyad pa/ b+ha ra d+h+wa dza bsod stoms len gyi le'u (676)
da gu pa/ legs 'ongs kyi le'u (677)
bcu pa/ ma 'gags pa'i grogs po dga' yod kyi le'u (680)
bcu gcig pa/ gnas brtan grags pa'i le'u (681)
bcu gnyis pa/ dpal skyed kyi le'u (684)
bcu gsum pa/ ba lku la'i le'u (686)
bcu bzhi pa/ gnas brtan gnas brtan zhes pa'i le'u (682)
bcu lnga pa/ ga yA 'od srung rnams kyi le'u (688)
bcu drug pa/ gnas brtan grags pa'i le'u (689)
bcu bdun pa/ me skyes kyi le'u (691)
bcu brgyad pa/ yul 'khor skyong gi le'u (694)
bcu dgu pa/sa ga'i le'u (697)
nyi shu pa/ 'od sung byin pa can gyi le'u (700)
nyi shu rtsa gcig pa/ lam phran bstan gyi le'u (701)
nyi shu rtsa gnyis pa/prul khol gyi le'u (702)
nyi shu rtsa gsum pa/ma 'gags pa'i le'u (705)
nyi shu rtsa bzhi pa/ ri dwags 'dzin gyi bu nag po'i le'u (707)
nyi shu rtsa lnga pa/ sgra can zin gyi le'u (709)
nyi shu rtsa drug pa/ da ga' bo'i le'u (710)
nyi shu rtsa bdun pa/ yad bu nor gyi le'u (711)
nyi shu rtsa brgyad pa/ nye sde'i le'u (714)
nyi shu rtsa dgu pa/ shAkya'i rgyal po bzang ldan gyi le'u (717)
sum cu pa/ mdzes bzang gi le'u (719)
sum rtsu rtsa gcig pa/ gnas 'jog sbrang rtsi can gyi le'u (721)
sum cu rtsa gnyis pa/ gnas brtan rgyu can gyi le'u (723)
sum rtsu rtsa gsum pa/ kauN+Ti n+ya'i le'u (726)
sum rtsu rtsa bzhi pa/ nye ba 'khor gyi le'u (728)
sum cu rtsa lnga pa/ 'od bred kyi le'u (232)
sum rtsu rtsa drug pa/ nam gru'i le'u (734)
sum rtsu rtsa bdun pa/ de bzhin gshegs pa'i le'u (737)
sum brtsu so bdun pa/ de bzhin gshegs pa'i le'u (3)
nor can sogs bstan pa (30)
sde'i sde tshan (53)
nad bu can sogs bstan pa (53)
ke na'i bu yis btung ba blangs pa bstan pa (80)
ka shi'i tshong rdal nas nas thug blangs pa sogs bstan pa (106)
gos kyi gzhi 'chad pa (117)
'tsho byed kyi sde tshan (117)
gso ra sa kyi sde tshan (212)
kha tshar ring po'i sde tshan (216)
dbyar ral bar ni rig bya dang zhes pa'i sde tshan (229)
shi ba'i dus kyi sde tshan (236)
nye dga'i sde tshan (240)
nad pa'i sde tshan (251)
sra bkyang gi gzhi 'chad pa (275)
gnas bcas kyi sde tshan (275)
rdol pa'i sde tshan (285)
blings pa'i sde tshan (285)
dus kyi sde tshan (286)
gang zag ma mo'i gzhi'i sde tshan (286)
nyi shu'i sde tshan (289)
bcu gnyis kyi sde tshan (294)
kau shAm+bI'i gzhi 'chad pa (296)
las kyi gzhi 'chad pa (321)
dmar ser can gyi gzhi 'chad pa (336)
dmar ser can gyi sde tshan (336)
legs ldan gyi sde tshan (244)
'gro mgyogs dang nab so'i sde tshan (349)
chu stod kyi sde tshan (353)
'dun pa'i sde tshan (363)
'chi ltas kyi sde tshan (365)
'char ka'i sde tshan (368)
gang zag gi gzhi 'chad pa (398)
'char ka'i sde tshan (398)
btus pa'i sde tshan (402)
mtha'i sde tshan (409)
gzhan gyis dang zhes pa'i sde tshan (420)
spo pa'i gzhi 'chad pa (425)
gso sbyong bzhag pa'i gshi 'chad pa (427)
gnas mal gyi gzhi 'chad pa (449)
rtsod pa'i gzhi 'chad pa (536)
dge 'dun dbyen gyi gzhi 'chad pa (615)
mang pos bkur ba la sogs pa'i sde tshan (615)
mang pos bkyur ba la sogs pa'i sde tshan (3)
'khor gyi sde tshan (82)
kauN+DI n+ya'i sde tshan (262)
rdzu 'phrul gyi sde tshan (375)
kau shi ka'i sde tshan (421)
ngang pa'i sde tshan (577)
mnar med kyi sde tshan (615)

Location:
Set: MW1PD96682

'dul ba, ka, 3-721

'dul ba, kha, 3-745

'dul ba, ga, 3-702

'dul ba, na, 3-718


Colophon:
འདུལ་བའི་གཞི་རྫོགས་སོ། །ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་དྷརྨ་ཀཱ་ར་དང་། ལོ་ཙ་བ་བནྡེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར་ཅིང། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'dul ba'i gzhi rdzogs so/ /kha che'i mkhan po sarba dz+nyA de ba dang / rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra pra b+ha dang / kha che'i mkhan po d+harma kA ra dang / lo tsa ba ban+de dpal gyi lhun pos bsgyur cing/ rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra pra b+ha dang / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de dpal brtsegs kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

B1

འདུལ་བ་གཞི
'dul ba gzhi
-
-
Location:
Set: MW1BL2

'dul ba, ka, 1b1-368b8
'dul ba, kha, 1b1-330b8
'dul ba, ga, 1b1-324b8
'dul ba, nga, 1b1-332b8
'dul ba, ca, 1b1-352b8


C1031

འདུལ་བ་གཞི
'dul ba gzhi
Location:
Set: MW1PD96685

'dul ba, ka, 1b1-354b8
'dul ba, kha, 1b1-346b8
'dul ba, ga, 1b1-347b8
'dul ba, nga, 1b1-349b8


Cz024-001

འདུལ་བ་གཞི
'dul ba gzhi
བི་ན་ཡ་བསྟུ
bi na ya bastu
Location:
Set: MWEAP570-4-1

'dul ba ka, 1b1-439a7
'dul ba kha, 1b1-471a7
'dul ba ga, 1b1-432a7
'dul ba nga, 1b1-410a6

Colophon:
འདུལ་བའི་གཞི་རྫོགས་སོ། །ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་དྷ་རྨ་ཀཱ་ར་དང་། ལོ་ཙ་བ་བྷན་དེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'dul ba'i gzhi rdzogs so/ /kha che'i mkhan po sarba dz+nyA de ba dang / rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra pra b+ha dang / kha che'i mkhan po d+ha rma kA ra dang / lo tsa ba b+hana de dpal gyi lhun pos bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra pra b+ha dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he dpal brtsegs kyis zhus te gtan la phab pa'o

D1

འདུལ་བ་གཞི
'dul ba gzhi
བི་ན་ཡ་བསྟུ
bi na ya bastu
e-texts:


Textual Structure:

shA ri'i bu dang maud ga la gyi bu'i le'u (285b2)
'os srung gi le'u dang po (286a6)
shA ri'i bu'i le'u ste gnyis pa (286b6)
pad nas skes kyi le'u ste gsum pa (287b1)
mdzes lngan gyi le'u ste bzhi pa (288a4)
sna ma'i me tog gi le'u ste lnga pa (288b5)
phye ba nyi shu pa'i le'u ste drug pa (289a5)
ngag dbang gi le'u ste bdun pa (289b3)
b+ha ra dwa dza bsod snyoms len gyi le'u ste brgyad pa (290a3)
legs 'ongs kyi le'u ste dgu pa (290b7)
ma' gags pa'i grogs po dga' yod kyi le'u ste bcu pa (291b1)
gnas brtan grags pa'i le'u ste bcu gcig pa (292b2)
dpal skyed kyi le'u ste bcu gnyis pa (293a6)
ba k+ku la'i le'u ste bcu gsum pa (293b6)
gnas brtan gnas brtan zhes bya ba'i le'u ste bcu bzhi pa (294a7)
ga yA 'od srung rnams kyi le'u ste bcwa lnga pa (294b6)
gnas brtan grags pa'i le'u ste bcu drug pa (295b1)
me skyes kyi le'u ste bcu bdun pa (296b5)
yul 'khor skyong gi le'u ste bcu brgyad pa (297b6)
sa ga'i le'u ste bcu dgu pa (298b7)
'od srung byin pa can gyi le'u ste nyi shu pa (299b1)
lam phran bstan gyi le'u ste nyi shu rtsa gcig pa (299b7)
sprul khol gyi le'u ste ni shu rtsa gnyis pa (301a2)
ma' gags pa'i le'u ste nyi shu rtsa gsum pa (301b6)
rigs 'dzin gyi bu nag po'i le'u ste nyi shu rtsa bzhi pa (302b1)
sgra can zin gyi le'u ste nyi shu rtsa lnga pa (302b7)
dga' bo'i le'u ste nyi shu rtsa drug pa (303b2)
khyad bu nor gyi le'u ste nyi shu rtsa bdun pa (304b5)
nye sde'i le'u ste nyi shu rtsa brgyad pa (305b5)
shAkya'i rgyal po bzang ldan gyi le'u ste nyi shu rtsa dgu pa (306b3)
mdzes bzang gi le'u ste sum bcu pa (307a5)
gnas 'jog sbrang rtsi can gyi le'u ste sum bcu rtsa gcig pa (308a4)
gnas brtan rgyu can gyi le'u ste sum bcu rtsa gnyis pa (309b1)
kauN+Di nya'i le'u ste sum bcu rtsa gsum pa (310a4)
nye ba 'khor gyi le'u ste sum bcu rtsa bzhi pa (311b5)
'od byed kyi le'u ste sum bcu rtsa lnga pa (312b2)
nam gru'i le'u ste sum cu rtsa drug pa (313b5)

1. (1b1-15a7)
2. (15a7-25a2)
3. (25a2-34b7)
4. (34b7-45b6)
5. (45b6-63b7)
6. (63b7-75b1)
7. (75b1-87a6)
8. (87a6-99a2)
9. (99a2-111a4)
10. (111a4-124a2)
11. (124a2-137b3)
12. (137b3-151b7)
13. (152a1-164b4)
14. (164b4-176b4)
15. (176b4-191b4)
16. (191b4-206a5)
17. (206a5-218b1)
18. (218b1-232a5)
19. (232a5-245a6)
20. (245a6-258b3)
21. (258b3-272b6)
22. (272b6-285a5)
23. (285a5-298a6)
24. (298a6-311a6)
25. (1b1-14a4)
26. (14a4-27a2)
27. (27a2-39b6)
28. (39b6-50a6)
29. (50a6-60b7)
30. (60b7-70b6)
31. (70b6-80a4)
32. (80a4-90a5)
33. (90a5-101a4)
34. (101a4-111a6)
35. (111a6-121a7)
36. (121b1-132b3)
37. (132b3-143a2)
38. (143a2-154a5)
39. (154a5-164a4)
40. (164a4-172b7)
41. (173a1-182a6)
42. (182a6-191b4)
43. (191b4-200a4)
44. (200a4-209b5)
45. (209b5-220a2)
46. (220a2-230b6)
47. (230b6-241a7)
48. (241a7-252a6)
49. (252a6-265a3)
50. (265a3-275a7)
51. (275a7-286a6)
52. (286a6-297b6)
53. (297b6-308a4)
54. (308a4-317a7)
55. (1b1-11b7)
56. (11b7-21b2)
57. (21b2-31b1)
58. (31b1-40a3)
59. (40a4-49a7)
60. (49a7-58b7)
61. (59a1-68a7)
62. (68a7-79a5)
63. (79a5-89b3)
64. (89b3-98a3)
65. (98a3-107a7)
66. (107a7-116a5)
67. (116a5-124a6)
68. (124a7-134b3)
69. (134b3-143b7)
70. (143b7-154b5)
71. (154b5-167a4)
72. (167a4-177a6)
73. (177a6-187a1)
74. (187a1-197a2)
75. (197a2-208a7)
76. (208a7-219a2)
77. (219a3-231b1)
78. (231b1-243a6)
79. (243a6-255b1)
80. (255b1-268b4)
81. (268b4-280b2)
82. (280b2-293a6)
83. (1b1-13b7)
84. (13b7-25b6)
85. (25b6-36b3)
86. (36b3-47a2)
87. (47a2-59a1)
88. (59a1-70b6)
89. (70b6-83a2)
90. (83a2-94b7)
91. (94b7-106a6)
92. (106a6-119a1)
93. (119a1-130a2)
94. (130a3-141a1)
95. (141a1-151b2)
96. (151b2-162b5)
97. (162b5-174a4)
98. (174a4-184b7)
99. (185a1-196b4)
100. (196b4-208b1)
101. (208b1-219a7)
102. (219b1-229a7)
103. (229a7-240a6)
104. (240a6-250a7)
105. (250a7-261a1)
106. (261a1-271b4)
107. (271b4-282b1)
108. (282b1-292b1)
109. (292b1-302a1)

Location:
Set: MW22084

'dul ba, ka, 1b1-311a6
'dul ba, kha, 1b1-317a7
'dul ba, ga, 1b1-293a6
'dul ba, nga, 1b1-302a5
Set: MW4CZ5369

'dul ba, ka, 1b1-311a6
'dul ba, kha, 1b1-317a7
'dul ba, ga, 1b1-293a6
'dul ba, nga, 1b1-302a5
Set: MW30532

'dul ba, ka, 1b1-311a6
'dul ba, kha, 1b1-317a7
'dul ba, ga, 1b1-293a6
'dul ba, nga, 1b1-302a5
Set: MW3CN20612

'dul ba, ka, 1b1-311a6
'dul ba, kha, 1b1-317a7
'dul ba, ga, 1b1-293a6
'dul ba, nga, 1b1-302a5

Colophon:
འདུལ་བ་གཞི་རྫོགས་སོ། ཐུབ་དབང་ཟླ་བའི་ཞལ་ནས་བྱུང་གྱུར་པ། གསུང་གི་མེ་ཏོག་ཚར་པ་ཡིད་འོད་རྣམས། ལྟ་བ་ངན་ཟློག་རྙི་བ་མེད་པ་ཡི། རང་བཞིན་ཡུན་རིང་སྐྱེ་དགུའི་ནང་གནས་ཤོགག་།ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་ས་རྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་དྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་དྷ་རྨཱ་ཀ་ར་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་བན་དེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་དྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། བཟོད་པ་དཀའ་ཐུབ་དམ་པ་བཟོད་པ་ནི། མྱ་ངན་འདའ་བ་མཆོག་ཅེས་སངས་རྒྱས་གསུང་། རབ་ཏུ་བྱུང་གཞན་ལ་གནོད་པ་དང་། གཞན་ལ་འཚེ་བ་དགེ་སྤྱོད་མ་ཡིན་ནོ། ཡེ་དྷ་རྨཱ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷ་བཱ་ཧེ་ཏུནྷེ་ཥཱནྟ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་བ་དཏ། ཏེ་ཥཱཉྩ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ི་བྂ་བཱ་དཱི་མ་ཧཱ་ཤྲ་མ་ནཿ།
'dul ba gzhi rdzogs so/ thub dbang zla ba'i zhal nas byung gyur pa/ gsung gi me tog tshar pa yid 'od rnams/ lta ba ngan zlog rnyi ba med pa yi/ rang bzhin yun ring skye dgu'i nang gnas shogag /kha che'i mkhan po sa rba dz+nyA de ba dang / rgya gar gyi mkhan po bi d+yA ka ra pra b+ha dang / kha che'i mkhan po d+ha rmA ka ra dang / lo tsA ba ban de dpal gyi lhun pos bsgyur cing / rgya gar gyi mkhan po bi d+yA ka ra pra b+ha dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de dpal brtsegs kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o/ bzod pa dka' thub dam pa bzod pa ni/ mya ngan 'da' ba mchog ces sangs rgyas gsung / rab tu byung gzhan la gnod pa dang / gzhan la 'tshe ba dge spyod ma yin no/ ye d+ha rmA he tu pra b+ha bA he tun+he ShAn+ta thA ga to h+ya ba data/ te ShAny+tsa yo ni ro d+ha i baM bA dI ma hA shra ma naH/
Notes:
- 17 chapters

Dd014-001

འདུལ་བ་གཞི
'dul ba gzhi
བི་ན་ཡ་བསྟུ
bi na ya bastu
Location:
Set: MWEAP570-5-1

'dul ba ka, 1b1-383a6
'dul ba kha, 1b1-413a6
'dul ba ga, 1b1-393a5
'dul ba nga, 1b1-443a5

Colophon:
འདུལ་བའི་གཞི་རྫོགས་སོ། །ཐུབ་དབང་ཟླ་བའི་ཞལ་ནས་བྱུང་གྱུར་པ། གསུང་གི་མེ་ཏོག་ཆར་པ་ཡིད་འོད་རྣམས། ལྟ་བ་ངན་ཟློག་རྙི་བ་མེད་པ་ཡི། རང་བཞིན་ཡུན་རིང་སྐྱེ་དགུའི་ནང་གནས་ཤོག་།།ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་དྷ་རྨཱ་ཀ་ར་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། ...
'dul ba'i gzhi rdzogs so/ /thub dbang zla ba'i zhal nas byung gyur pa/ gsung gi me tog char pa yid 'od rnams/ lta ba ngan zlog rnyi ba med pa yi/ rang bzhin yun ring skye dgu'i nang gnas shog //kha che'i mkhan po sarba dz+nyA de ba dang / rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra pra b+ha dang / kha che'i mkhan po d+ha rmA ka ra dang / lo ts+tsha ba ban de dpal gyi lhun pos bsgyur cing / rgya gar gyi mkhan po bid+ya ka ra pra b+ha dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de dpal brtsegs kyis zhus te gtan la phab pa'o// ...

Dk008-001

འདུལ་བ་གཞི
'dul ba gzhi
བི་ན་ཡ་བ་སྟུ
bi na ya ba stu
Location:
Set: MWEAP570-1-1

'dul ba ka, 1b1-529a7
'dul ba kha, 1b1-516a6
'dul ba ga, 1b1-503a
'dul ba nga, 1b1-476a4

Colophon:
འདུལ་བའི་གཞི་རྫོགས་སོ། །ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་དྷ་རྨ་ཀཱ་ར་དང་། ལོ་ཙ་བ་བྷན་དེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'dul ba'i gzhi rdzogs so/ /kha che'i mkhan po sarba dz+nyA de ba dang / rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra pra b+ha dang / kha che'i mkhan po d+ha rma kA ra dang / lo tsa ba b+hana de dpal gyi lhun pos bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra pra b+ha dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he dpal brtsegs kyis zhus te gtan la phab pa'o

F1

འདུལ་བ་གཞི
'dul ba gzhi
བི་ན་ཡ་ས་སྟུ
bi na ya sa stu

Textual Structure:

rab tu byung ba'i gzhi (1a1)
gso sbyong gi gzhi (196a2)
dgag dbye'i gzhi (326b5)
dbyar gyi gzhi (349a5)
ko lpags kyi gzhi (369b5)
sman gyi gzhi (407a5)
gos kyi gzhi (72a7)
sra brkyang gi gzhi (168b7)
ko sham bi'i gzhi (181b4)
las kyi gzhi (196b2)
dmar ser can gyi gzhi (205b2)
gang zag gi gzhi (243a4)
spo ba'i gzhi (260a4)
gso sbyong gzhag pa'i gzhi (267a7)
gnas mal gyi gzhi (274a4)
rtsod pa'i gzhi (326a7)
dge 'dun gyi dbyen gyi gzhi (373b4)

1. (1b1-2b1)
2. (2b1-23a6)
3. (23a6-36a4)
4. (36a4-50a4)
5. (50a4-67b2)
6. (67b2-95b1)
7. (95b1-113a4)
8. (113a4-130b4)
9. (130b4-148a1)
10. (148a1-165b5)
11. (165b5-185a5)
12. (185a5-205a2)
13. (205a2-225b3)
14. (225b3-244b2)
15. (244b2-261a4)
16. (261a4-283a4)
17. (283a4-304a5)
18. (304a5-321b7)
19. (321b7-341b3)
20. (341b3-360b4)
21. (360b4-380a7)
22. (380a7-400b3)
23. (400b3-417a4)
24. (417a4-435b1)
25. (435b1-453a6)
26. (1b1-7b8)
27. (7b8-25b3)
28. (25b3-43)
29. (43-58a3)
30. (58a3-72a6)
31. (72a6-85b5)
32. (85b5-98a3)
33. (98a3-111b3)
34. (111b3-125a2)
35. (125a2-140a3)
36. (140a3-154a1)
37. (154a1-169a6)
38. (169a6-183b6)
39. (183b6-198b4)
40. (198b4-212a4)
41. (212a4-226a2)
42. (226a2-239b3)
43. (239b3-253b2)
44. (253b2-265b2)
45. (265b2-278b4)
46. (278b4-293a2)
47. (293a2-307b4)
48. (307b4-321b1)
49. (321b1-334a1)
50. (334a1-350a3)
51. (350a3-362b5)
52. (362b5-376a3)
53. (376a3-391b5)
54. (391b5-404a5)
55. (404a5-416a5)
56. (1b1-17b4)
57. (17b4-30b4)
58. (30b4-44b4)
59. (44b4-57b2)
60. (57b2-70b8)
61. (70b8-85a2)
62. (85a2-99a2)
63. (99a2-115a5)
64. (115a5-130b2)
65. (130b2-142b8)
66. (142b8-156b5)
67. (156b5-169b4)
68. (169b4-181b4)
69. (181b4-196b2)
70. (196b2-210a4)
71. (210a4-226a2)
72. (226a2-245a3)
73. (245a3-260a5)
74. (260a5-274a4)
75. (274a4-289a3)
76. (289a3-306a5)
77. (306a5-321b5)
78. (321b5-339a7)
79. (339a7-356a7)
80. (356a7-373b4)
81. (373b4-391b5)
82. (391b5-408b8)
83. (408b8-)
84. (1b1-19a2)
85. (19a2-33a8)
86. (33a8-48a5)
87. (48a5-61a6)
88. (61a6-75b1)
89. (75b1-94b1)
90. (94b1-111a6)
91. (111a6-127b1)
92. (127b1-142a6)
93. (142a6-161b2)
94. (161b2-175b1)
95. (175b1-190a1)
96. (190a1-197b8)
97. (197b8-216b3)
98. (216b3-229b4)
99. (229b4-243a5)
100. (243a5-256a5)
101. (256a5-270b4)
102. (270b4-283b6)
103. (283b6-296b4)
104. (296b4-309b5)
105. (309b5-322b1)
106. (322b1-335a6)
107. (335a6-345b4)
108. (345b4-358a2)
109. (358a2-370a2)

Location:
Set: MW1KG13607

'dul ba, ka, 1b1-466a6
'dul ba, kha, 1b1-416a4
'dul ba, ga, 1b1-426a7
'dul ba, nga, 1b1-379a7
Set: MW2KG210295


Colophon:
ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིད་རྱ་ཀ་ར་པྲ་པ་དང་། ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་དར་མ་ཀ་ར་དང་། ལོ་ཚ་བ་བན་བདེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིད་དྱ་ཀ་ར་པྲ་བ་དང་། ཞུ་ཆེན་པ་ལོ་ཙ་བ་བན་དེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།
kha che'i mkhan po sarba dz+nyA de ba dang / rgya gar gyi mkhan po bid rya ka ra pra pa dang / kha che'i mkhan po dar ma ka ra dang / lo tsha ba ban bde dpal gyi lhun pos bsgyur// // rgya gar gyi mkhan po bid dya ka ra pra ba dang / zhu chen pa lo tsa ba ban de dpal brtsegs kyis zhus te gtan la phab pa//

Gt088-001

འདུལ་བ་གཞི
'dul ba gzhi
བི་ན་ཡ་བསྟུ
bi na ya bastu
Location:
Set: MWEAP039-1-1

'dul ba ka, 1b1-420a7
'dul ba kha, 1b1-404a6
'dul ba ga, 1b1-414a6
'dul ba nga, 1b1-397a6


H1

འདུལ་བ་གཞི
'dul ba gzhi
བི་ན་ཡ་བསྟུ
bi na ya bastu
e-texts:


Textual Structure:

dge bsnyen nyid du nye bar sgrub pa'i cho ga (68b2)
dge tshul nyid du nye bar sgrub pa'i cho ga (71b2)
dge slong bsnyen par rdzogs par bya ba'i cho ga (88b2)
gnas kyi skabs (100a2)
rab tu 'byung ba'i gzhi (183a7)
gso sbyong gi gzhi (311a2)
dgag dbye'i gzhi (332a2)
dbyar gyi gzhi (352a2)
sangs rgyas mang po'i skabs (451b1)
sangs rgyas rnams kyi mtshan (452a1)
ke na'i bu'i tshigs su bcad pa (66a3)
sman gyi gzhi (72b3)
gos kyi gzhi (171a4)
sra brgyad gi gzhi (183b7)
ko'u sham+b+hi'i gzhi (199b3)
las kyi gzhi (209a3)
dmar ser can gyi gzhi (247b6)
gang zag gi gzhi (265b5)
spo ba'i gzhi (273a3)
gso sbyong gzhag pa'i bzhi (280a3)
gnas mal gyi gzhi (333b1)
rtsod pa'i bzhi (382a7)

1. (1b2-20b7)
2. (20b7-33b6)
3. (33b6-47a3)
4. (47a3-63a1)
5. (63a1-88b2)
6. (88b2-105a6)
7. (105a6-121b6)
8. (121b6-)
9. (-155b3)
10. (155b3-173a7)
11. (173a7-192a6)
12. (192a6-213b5)
13. (213b5-231b5)
14. (231b5-)
15. (-269b3)
16. (269b3-289b3)
17. (289b3-306b1)
18. (306b1-325a2)
19. (325a2-343a2)
20. (343a2-361a3)
21. (361a3-380a7)
22. (1b1-19a5)
23. (19a5-37a4)
24. (37a4-55a7)
25. (55a7-73a7)
26. (73a7-92a3)
27. (92a3-110a6)
28. (110a6-125a6)
29. (125a6-140b1)
30. (140b1-154b3)
31. (154b3-167b5)
32. (167b5-181b1)
33. (181b1-196b6)
34. (196b6-211a7)
35. (211a7-245b7)
36. (245b7-)
37. (-256b5)
38. (256b5-272a4)
39. (272a4-285b5)
40. (285b5-)
55. (1b1-16a3)
56. (16a3-29a6)
57. (29a6-44a5)
58. (44a5-57b1)
59. (57b1-71a4)
60. (71a4-85b7)
61. (85b7-)
62. (-117a1)
63. (117a1-132b1)
64. (132b1-145a3)
65. (145a3-158b4)
66. (158b4-172a2)
67. (172a2-184a1)
68. (184a1-199b3)
69. (199b3-214a3)
70. (214a3-230b4)
71. (230b4-250a1)
72. (250a1-265b5)
73. (265b5-280a3)
74. (280a3-295a3)
75. (295a3-312a2)
76. (312a2-328b3)
77. (328b3-)
78. (-364b1)
79. (364b1-382a7)
80. (382a7-401a4)
81. (401a4-)
82. (-435a7)
83. (1b1-19b6)
84. (19b6-36b1)
85. (36b1-52a6)
86. (52a6-68a2)
87. (68a2-)
88. (-)
89. (-120b1)
90. (120b1-)
91. (-153a6)
92. (153a6-171a5)
93. (171a5-187a6)
94. (187a6-203a1)
95. (203a1-217b3)
96. (217b3-233b2)
97. (233b2-249b7)
98. (249b7-264b2)
99. (264b2-280b4)
100. (280b4-297b6)
101. (297b6-313b6)
102. (313b6-328b1)
103. (328b1-345a1)
104. (345a1-360b5)
105. (360b5-376b5)
106. (376b5-393a3)
107. (393a3-409a6)
108. (409a6-423b3)
109. (423b3-436a2)

Location:
Set: MW26071

'dul ba, ka, 1b1-380a7
'dul ba, kha, 1b1-505a7
'dul ba, ga, 1b1-435a7
'dul ba, nga, 1b1-436a2

Colophon:
འདུལ་བའི་གཞི་རྫོགས་སོ། །ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་དྷ་རྨཱ་ཀ་ར་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
'dul ba'i gzhi rdzogs so/ /kha che'i mkhan po sarba dz+nyA de ba dang / rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra pra b+ha dang / kha che'i mkhan po d+ha rmA ka ra dang / lo ts+tsha ba ban de dpal gyi lhun pos bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra pra b+ha dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de dpal brtsegs kyis zhus te gtan la phab pa'o//

He1.1

No title at the beginning of the text

Textual Structure:

dge 'tshul nyid du nye bar bsgrub pa'i cho ga (74a6)
dge slong bsnyen par bya ba'i cho ga (89b8)
rab tu byung ba'i gzhi (182b5)
'od srung gi le'i ste dang po (98a2)
shA ri'i bu'i le'u ste gnyis pa (98b4)
pad nas skyes kyis le'u ste gsum pa (99b4)
mdzes ldan gyi le'u ste bzhi pa (100b4)
sna ma me tog kyi le'u ste lnga pa (101b1)
bye ba nyi shu pa'i le'u ste drug pa (102a5)
ngag dbang gi le'u ste bdun pa (102b5)
ba ra d+wa dza bsod snyoms len gyi leu ste brgyad pa (103a8)
legs 'ongs kyi le'u ste dgu pa (104a8)
ma 'gags pa'i grogs po dga' yong kyi le'u ste bcu pa (105a2)
gnas brtan grags pa'i le'u ste bcu cig pa (106a7)
dpa' skyed kyi le'u ste bcu nyis pa (107a8)
ba ku la'i le'u ste bcu gsum pa (108a2)
gnas brtan gnas brtan zhes bya ba'i le'u bcu b+hzi pa (108b4)
lteng rgyas dang ni chu klud dang ga ya 'od bsrungs rnams kyi le'u ste bco lnga pa (109a5)
gnas brtan grags pa'i le'u ste bcu drug pa (110a2)
me skyes kyi le'u ste bcu bdun pa (111b6)
yul 'khor skyong gi le'u ste bco brgyad pa (113a6)
sa ga'i le'u ste bcu dgu pa (114b3)
las kyi le'u ste nyi shu pa (115a6)
lam phran bstan gyi le'u ste nyi shu gcig pa (115b6)
sprul khol gyi le'u ste nyi shu rtsa gnyis pa (117a6)
ma gags pa'i le'u ste nyu shu rtsa gsum pa (118a8)
ri dags 'dzin gyi bu nag po'i le'u ste nyi shu rtsa bzhi pa (119a3)
dgra gcan 'dzin gyi le'u ste nyi shu rtsa lnga pa (119b6)
dga' bo'i le'u ste nyi shu drug pa (120b3)
byad bu nor gyi le'u ste nyi shu bdun pa (122a7)
nye sde'i le'u ste nyi shu brgyad pa (123b4)
shAkya'i rgyal po bzang ldan gyi le'u ste nyi shu dgu pa (125a1)
mdzes bzang gi le'u ste gsum cu pa (125b8)
gnas 'jog sbrad rtsi can gyi ke'u ste gsum cu gcig pa (127a6)
gnas brtan rgyu can gyi le'u ste gsum cu gnyis pa (139a6)
ko'u d+hi rgya'i le'u ste sum cu gsum pa (130a7)
nye ba 'khor gyi le'u ste gsum cu bzhi pa (132b3)
'od byed kyi le'u ste sum bcu lnga pa (133b7)
nam gru'i le'u ste sum cu drug pa (135b6)

1. (1b1-26b1)
2. (26b1-)
3. (-51b3)
4. (51b3-)
5. (-89b8)
6. (89b8-104b5)
7. (104b5-120b3)
8. (120b5-136b8)
9. (136b8-154a8)
10. (154a8-173a3)
11. (173a3-191b7)
12. (191b7-211a5)
13. (211a5-228b1)
14. (228b1-246a3)
15. (246a3-266a2)
16. (266a2-284a5)
17. (1b1-19a5)
18. (19a5-38a1)
19. (38a1-56b4)
20. (56b4-73a7)
21. (73a7-92b3)
22. (92b3-109a7)
23. (109a7-125b1)
24. (125b1-142a3)
25. (142a3-159b3)
26. (159b3-179a1)
27. (179a1-)
45. (1b1-15a2)
46. (15a2-)
47. (-41b3)
48. (41b3-54a2)
49. (54a2-71a7)
50. (71a7-84a4)
51. (84a4-98a3)
52. (98a3-113a6)
53. (113a6-127a6)
54. (127a6-141a3)
55. (141a3-152a5)
56. (152a5-166a2)
57. (166a2-180a4)
58. (180a4-190b6)
59. (190b6-204b1)
60. (204b1-216b6)
61. (216b6-229b6)
62. (229b6-245a7)
63. (245a7-260a7)
64. (260a7-272b1)
65. (272b1-283b5)
66. (283b5-296a3)
67. (296a3-)
68. (-321a2)
69. (321a2-333b2)
70. (333b2-346b3)
71. (346b3-364a4)
72. (364a4-377a6)
73. (377a6-)
74. (-403b5)
75. (403b5-421b2)
76. (421b2-)
77. (-19b6)
78. (19b6-34b2)
79. (34b2-49b7)
80. (49b7-66a2)
81. (66a2-81b4)
82. (81b4-97b7)
83. (97b7-114a8)
84. (114a8-130b1)
85. (130b1-)
86. (-162a3)
87. (162a3-180b4)
88. (180b4-195b5)
89. (195b5-)
90. (-213b4)
91. (213b4-229a7)
92. (229a7-245b4)
93. (245b4-261a3)
94. (261a3-)
95. (-289a6)
96. (289a6-304a1)
97. (304a1-318a8)
98. (318a8-332a3)
99. (332a3-347b7)
100 (347b7-364a2)
101 (364a2-379b2)
102 (379b2-)
103 (-409a2)
104 (409a2-422b3)
105 (422b3-435b6)
106 (435b6-)
107 (-463a5)
108 (463a5-477b1)
109 (477b1-486a3)

Location:
Set: MW4CZ45313

'dul ba, ka, 1b1-284a5
'dul ba, kha, 1b1-?
'dul ba, ga, 1b1-?
'dul ba, nga, 1b1-486a4

Colophon:
འདུལ་བའི་གཞི་རྫོགས་སྷོ།། ཐུབ་དབང་ཟླ་བའི་ཞལ་ནས་བྱུང་གྱུར་པ།། གསུང་གི་མེ་ཏོག་ཆར་པ་པ་ཡིད་འོད་རྣམ་པ།། ལྟ་བ་དན་བཟློག་རྙི་བ་ནང་པ་ཡི་པ།། རང་བཞིན་ཡུན་རིང་སྐྱེ་དགའི་ནང་གནས་ཤོག།། ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱ་ཀ་ར་པྲ་བ་དང། ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་དྷརྨ་ཀ་ར་དང། ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྷེ་ཀ་ར་པྲ་བ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'dul ba'i gzhi rdzogs s+ho// thub dbang zla ba'i zhal nas byung gyur pa// gsung gi me tog char pa pa yid 'od rnam pa// lta ba dan bzlog rnyi ba nang pa yi pa// rang bzhin yun ring skye dga'i nang gnas shog// kha che'i mkhan po sarba dz+nyA de ba dang/ rgya gar gyi mkhan po bid+ya ka ra pra ba dang/ kha che'i mkhan po d+harma ka ra dang/ lo ts+tsha ba ban+de dpal gyi lhun pos bsgyur// rgya gar gyi mkhan po bid+he ka ra pra ba dang/ zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de dpal brtsegs kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa
Notes:
- Title missing

Hi01.01

No title at the beginning of the text

Textual Structure:

me skyes kyi le'u ste bcu bdun pa (122a5)
mdzes bzang gi le'u ste gsum cu pa (136a6)
de bzhin gshegs pa'i le'u (165a2)

3. (x-47b7)
4. (47b7-x)
7. (x-115a1)
8. (115a1-129b4)
9. (129b4-x)
10. (x-164b5)
11. (164b5-184b2)
12. (184b2-203b5)
13. (203b5-220a1)
14. (220a1-237b1)
15. (237b1-257a1)
16. (257a1-278a4)
23. (x-120b1)
24. (120b1-x)
26. (x-170b4)
27. (170b4-x)
28. (x-200a4)
29. (200a4-215a4)
30. (215a4-x)
34. (x-282b5)
35. (282b5-295b7)
36. (295b7-x)
38. (x-342a6)
39. (342a6-x)
41. (x-384b4)
42. (384b4-x)
55. (x-162b1)
56. (162b1-175a5)
57. (175a5-x)
58. (x-201a4)
59. (201a4-x)
68. (x-336a2)
69. (336a2-350b5)
70. (350b5-366b2)
71. (366b2-385a2)
72. (385a2-x)
82. (x-18b3)
83. (18b3-34a3)
84. (34a3-49a5)
85. (49a5-x)
87. (x-93a2)
88. (93a2-109b6)
89. (109b6-x)
93. (x-177a7)
94. (177a7-191b1)
95. (191b1-205b4)
96. (205b4-x)
97. (x-233a1)
98. (233a1-246a6)
99. (246a6-260b4)
100. (260b4-275b5)
101. (275b5-289a4)
102. (289a4-301b2)
103. (301b2-x)
104. (x-327a4)
105. (327a4-341a5)
106. (341a5-355b5)
107. (355b5-x)

Location:
Set: MW4CZ45314

'dul ba, ka, 1b1-278a5
'dul ba, kha, 1b1-414b7
'dul ba, ga, 1b1-447a6
'dul ba, nga, 1b1-368b7

Notes:
- pages missing

J1

འདུལ་བ་གཞི
'dul ba gzhi
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

'dul ba, ka, 1b1-314a8
'dul ba, kha, 1b1-319a7
'dul ba, ga, 1b1-315a7
'dul ba, nga, 1b1-306a6
Set: -

Set: MW4PD3142


Colophon:
འདུལ་བའི་གཞི་རྫོགས་སོ། །ཐུབ་དབང་ཟླ་བའི་ཞལ་ནས་བྱུང་གྱུར་བ། །གསུང་གི་མེ་ཏོག་ཆར་པ་ཡིད་འོད་རྣམས། །ལྟ་བ་ངན་ཟློག་རྙི་བ་མེད་པ་ཡིན། ། རང་བཞིན་ཡུན་རིང་སྐྱེ་དགུའི་ནང་གནས་ཤོག། །ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛཉཱ་དེ་བ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བཧ་དང་། ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་དཧརྨ་ཀ་ར་དང་། ལོ་ཙཚ་བ་བནདེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བཧ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཚ་བ་བནདེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། དགེའོ།། བཀྲ་ཤིས་སོ།།
'dul ba'i gzhi rdzogs so/ /thub dbang zla ba'i zhal nas byung gyur ba/ /gsung gi me tog char pa yid 'od rnams/ /lta ba ngan zlog rnyi ba med pa yin/ / rang bzhin yun ring skye dgu'i nang gnas shog/ /kha che'i mkhan po sarba dznyA de ba dang / rgya gar gyi mkhan po bidyA ka ra pra bha dang / kha che'i mkhan po dharma ka ra dang / lo tstsha ba bande dpal gyi lhun pos bsgyur cing / rgya gar gyi mkhan po bidyA ka ra pra bha dang / zhu chen gyi lo tstsha ba bande dpal brtsegs kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o// dge'o// bkra shis so//

L5

འདུལ་བ་གཞི
'dul ba gzhi
-
-
Location:
Set: MW3CN981

'dul ba, cha, 95b2-391a5
'dul ba, ja, 1b1-399a6
'dul ba, nya, 1b1-374a5
'dul ba, ta, 1b1-391a8
'dul ba, tha, 1b1-391a2


N1

འདུལ་བ་གཞི
'dul ba gzhi
-
-
Location:
Set: MW22703

'dul ba, ka, 1b1-408b7
'dul ba, kha, 1b1-563b7
'dul ba, ga, 1b1-478b7
'dul ba, nga, 1b1-470b7
Set: MW2KG5014

'dul ba, ka, 1b1-408b7
'dul ba, kha, 1b1-563b7
'dul ba, ga, 1b1-478b7
'dul ba, nga, 1b1-470b7
Set: MW2KG210297


Colophon:
འདུལ་བའི་གཞི་རྫོགས་ས+ཿོ། །ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་དྷ་རྨཱ་ཀ་ར་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
'dul ba'i gzhi rdzogs s+Ho/ /kha che'i mkhan po sarba dz+nyA de ba dang / rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra pra b+ha dang / kha che'i mkhan po d+ha rmA ka ra dang / lo ts+tsha ba ban de dpal gyi lhun pos bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra pra b+ha dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de dpal brtsegs kyis zhus te gtan la phab pa'o//

NLM92.010

ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་བསྟོད་པ།
khyad par du 'phags pa'i bstod pa/

Images:

Location:
Set: NLM

M0058005-010 (1A-13A) [Xylograph 20x8.5cm]

Colophon:
ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་བསྟོད་པ་སློབ་དཔོན་མཐོ་བཙུན་གྲུབ་རྗེས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སརྭ་ཛྙཱ་དེ་ཝ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་བསྒྱུར། སླད་ཀྱིས་བན་དེ་དཔལ་བརྩེགས་རཤཱི་ཏས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། །།@#། །རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་ལ་གུས་པས་འདུད། གང་ལ་སྐྱབས་གཙལ་རིགས་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཡོད་པར་ཡོངས་གཅོད་ནས། །འཇིག་རྟེན་མཐུ་ལྡན་གཞན་ལ་རྣམ་བཅད་ཅིང། ། སྐྱབས་སུ་མི་འོས་སྐྱོན་རྣམས་བཟློག་སྦྱར་སོགས། །ཡ་མཚན་རིགས་པའི་འཕྲུལ་ལྡན་བསྟོད་པ་གསུམ། སྤར་དུ་བསྒྲུན་དགེས་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་ཀུན། སྐྱབས་གསུམ་ཁོ་ནར་མི་ཕྱེད་དང་འཐོབ་ཤོག་།བསྟན་འགྱུར་བསྟོད་ཚོགས་སྐོར་བཞུགས་བསྟོད་འགྲེལ་གཉིས། །གཟིགས་རྟོགས་མཛད་ཅིང་གཞན་ལའང་སྟོན་ཅིག་པའི། ཞུ་བ་དགེ་བཤེས་རྣམས་ལ་ལན་གསུམ་འབུལ། །སྤར་འདི་ི་རྟེན་ཇོ་བོའི་དགོན་པར་གནས།། །།དགེའོ། །
khyad par du 'phags pa'i bstod pa slob dpon mtho btsun grub rjes mdzad pa rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po sar+wa dz+nyA de wa dang/ zhu chen gyi lo tsA ba ban+de rin chen mchog gis bsgyur/ slad kyis ban de dpal brtsegs rashI tas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o// //@#/ /rgyal ba sras dang bcas la gus pas 'dud/ gang la skyabs gtsal rigs pa'i yon tan rnams/ /sangs rgyas rnams la yod par yongs gcod nas/ /'jig rten mthu ldan gzhan la rnam bcad cing/ / skyabs su mi 'os skyon rnams bzlog sbyar sogs/ /ya mtshan rigs pa'i 'phrul ldan bstod pa gsum/ spar du bsgrun dges mkha' mnyam sems can kun/ skyabs gsum kho nar mi phyed dang 'thob shog /bstan 'gyur bstod tshogs skor bzhugs bstod 'grel gnyis/ /gzigs rtogs mdzad cing gzhan la'ang ston cig pa'i/ zhu ba dge bshes rnams la lan gsum 'bul/ /spar 'di i rten jo bo'i dgon par gnas// //dge'o/ /

Np059-001

འདུལ་བ་གཞི
'dul ba gzhi
བི་ན་ཡ་བ་སྟུ
bi na ya ba stu
Location:
Set: MWEAP310-2-1

'dul ba ka, 1b1-476a7
'dul ba kha, 1b1-473a7
'dul ba ga, 1b1-436a6
'dul ba nga, 1b1-463a7

Colophon:
འདུལ་བའི་གཞི་རྫོགས་སོ། །ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་དྷ་རྨ་ཀཱ་ར་དང་། ལོ་ཙ་བ་བྷན་དེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'dul ba'i gzhi rdzogs so/ /kha che'i mkhan po sarba dz+nyA de ba dang / rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra pra b+ha dang / kha che'i mkhan po d+ha rma kA ra dang / lo tsa ba b+hana de dpal gyi lhun pos bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra pra b+ha dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he dpal brtsegs kyis zhus te gtan la phab pa'o

Pj020-001

འདུལ་བ་གཞི
'dul ba gzhi
བི་ན་ཡ་བསྟུ
bi na ya bastu
Location:
Set: MWEAP570-6-1

'dul ba ka, 1b1-351a6
'dul ba kha, 1b1-398a7
'dul ba ga, 1b1-355a7
'dul ba nga, 1b1-352a7

Colophon:
འདུལ་བའི་གཞི་རྫོགས་སོ། །ཐུབ་དབང་ཟླ་བའི་ཞལ་ནས་བྱུང་གྱུར་པ། གསུང་གི་མེ་ཏོག་ཆར་པ་ཡིད་འོད་རྣམས། ལྟ་བ་ངན་ཟློག་རྙི་བ་མེད་པ་ཡི། རང་བཞིན་ཡུན་རིང་སྐྱེ་དགུའི་ནང་གནས་ཤོག་།།ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་དྷ་རྨཱ་ཀ་ར་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། ...
'dul ba'i gzhi rdzogs so/ /thub dbang zla ba'i zhal nas byung gyur pa/ gsung gi me tog char pa yid 'od rnams/ lta ba ngan zlog rnyi ba med pa yi/ rang bzhin yun ring skye dgu'i nang gnas shog //kha che'i mkhan po sarba dz+nyA de ba dang / rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra pra b+ha dang / kha che'i mkhan po d+ha rmA ka ra dang / lo ts+tsha ba ban de dpal gyi lhun pos bsgyur cing / rgya gar gyi mkhan po bid+ya ka ra pra b+ha dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de dpal brtsegs kyis zhus te gtan la phab pa'o// ...

Pz021-001

འདུལ་བ་གཞི
'dul ba gzhi
བི་ན་ཡ་བསྟུ
bi na ya bastu
Location:
Set: MWEAP570-7-1

'dul ba ka, 1b1-311a7
'dul ba kha, 1b1-338a7
'dul ba ga, 1b1-340a7
'dul ba nga, 1b1-340a5

Colophon:
འདུལ་བའི་གཞི་རྫོགས་སོ། །ཐུབ་དབང་ཟླ་བའི་ཞལ་ནས་བྱུང་གྱུར་པ། གསུང་གི་མེ་ཏོག་ཆར་པ་ཡིད་འོད་རྣམས། ལྟ་བ་ངན་ཟློག་རྙི་བ་མེད་པ་ཡི། རང་བཞིན་ཡུན་རིང་སྐྱེ་དགུའི་ནང་གནས་ཤོག་།།ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་དྷ་རྨཱ་ཀ་ར་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། ...
'dul ba'i gzhi rdzogs so/ /thub dbang zla ba'i zhal nas byung gyur pa/ gsung gi me tog char pa yid 'od rnams/ lta ba ngan zlog rnyi ba med pa yi/ rang bzhin yun ring skye dgu'i nang gnas shog //kha che'i mkhan po sarba dz+nyA de ba dang / rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra pra b+ha dang / kha che'i mkhan po d+ha rmA ka ra dang / lo ts+tsha ba ban de dpal gyi lhun pos bsgyur cing / rgya gar gyi mkhan po bid+ya ka ra pra b+ha dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de dpal brtsegs kyis zhus te gtan la phab pa'o// ...

Q1030

འདུལ་བ་གཞི
'dul ba gzhi

Textual Structure:

1. rab tu 'byung ba'i gzhi (128b4)
2. gso sbyong gi gzhi (209a1)
3. dgag dbye'i gzhi (223b1)
4. dbyar gyi gki (237a8)
5. ko lpags kyi gzhi (260a4)
6. sman gyi gzhi (47b6)
7. gos kyi gzhi (111a8)
8. sra brkyang gi gzhi (119b8)
9. ka sham bi'i gzhi (129b8)
10. las kyi gzhi (136a1)
11. dmar gser can gyi gzhi (159b2)
12. gang zag gi gzhi (170a4)
13. spo ba'i gzhi (174b5)
14. gso sbyong gzhag pa'i gzhi (179a3)
15. gnas lam gkyi gzhi (212a2)
16. rtsod pa' gzhi (240b4)
17. dge 'dun dbyen gyi sdus pa'i gzhi (1b1-277a5)

Location:
Set: MW1PD96684

'dul ba, khe, 1b1-290a6
'dul ba, ge, 1b1-294a6
'dul ba, nge, 1b1-275a6
'dul ba, ce, 1b1-277a5
Set: MW3CN1094

'dul ba, khe, 1b1-290a6
'dul ba, ge, 1b1-294a6
'dul ba, nge, 1b1-275a6
'dul ba, ce, 1b1-277a5

Colophon:
འདུལ་བ་བ(!ག)ཞི་རྫོགས་སོ|་|་|ཐུབ་དབང་ཟླ་བའི་ཞལ་ནས་བྱུང་གྱུར་པ|་|གསུང་གི་མེ་ཏོག་ཆར་པ་ཡིད་འོང་རྣམས|་|ལྟ་བ་ངན་ཟློག་རྙི་བ་མེད་པ་ཡི|་|རང་པ(!)ཞིན་ཡུན་རིང་སྐྱེ་དགུའི་ནང་གནས་ཤོག་|ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་སྲབ་ཛཉā་དེ་བ་དང་|་རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིྡཡā་ཀ་ར་པྲ་བཧ་དང་|་ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་དཧྲམ་ཀ་ར་དང་|་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་དཔལ་གྱིས་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་|་རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིྡཡā་ཀ་ར་པྲ་བཧ་དང་|་ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དཧ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ||
'dul ba b(!g)zhi rdzogs so| | |thub dbang zla ba'i zhal nas byung gyur pa| |gsung gi me tog char pa yid 'ong rnams| |lta ba ngan zlog rnyi ba med pa yi| |rang p(!)zhin yun ring skye dgu'i nang gnas shog |kha che'i mkhan po sa+rba dznyā de ba dang | rgya gar gyi mkhan po bi+dyā ka ra pra bha dang | kha che'i mkhan po dha+rma ka ra dang | lo ts+tsha ba ban de dpal gyis lhun pos bsgyur cing | rgya gar gyi mkhan po bi+dyā ka ra pra bha dang | zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban dha dpal brtsegs kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o||

R1

འདུལ་བ་གཞི
'dul ba gzhi
བི་ན་ཡ་བ་སྟུ
bi na ya ba stu
Location:
Set: MW2PD17098

'dul ba, ka, 1b1-311a6
'dul ba, kha, 1b1-317a6
'dul ba, ga, 1b1-293a6
'dul ba, nga, 1b1-301b7

Notes:
- volume Nga incomplete

S1

འདུལ་བ་གཞི
'dul ba gzhi
བི་ན་ཡ་བ་སྟུ
bi na ya ba stu

Textual Structure:

rab tu 'byung ba'i gzhi (2b4)
dge bsnyen nyid du nye bar bsgrub pa'i cho ga (75a1)
dge tshul nyid du nye bar bsgrub pa'i cho ga (78a3)
dge slong bsnyen par rdzogs par bya ba'i cho ga (97a2)
gso sbyong gi gzhi (195a5)
dgag dbye'i gzhi (317b3)
dbyar gyi gzhi (339a2)
ko lpags gyi gzhi (359b7)
sman gyi gzhi (396b1)
shAri'i bu dang mo'u gal (382b6)
1. 'od srung (384a2)
2. shAri'i bu (384b6)
3. phan nas skyes (385b7)
4. mdzes ldan (386a1)
5. sna ma'i me tog (388a1)
6. bye ba nyi shu pa (388b6)
7. ngag dbang (398b1)
8. b+hara d+h+waja bso snyams len (390a6)
9. legs 'ongs (391b4)
10. ma 'gags pa'i grogs po dga' yod (392b2)
11. gnas brtan grags pa (394a4)
12. dpal skyed (395a7)
13. bakula (396a3)
14. gnas brtan gnas brtan zhes bya ba (396b6)
15. lteng rgyas dang chu klung dang gaya 'od srungs rnams (397a7)
16. gnas brtan grags pa (398a7)
17. me skyes (400a5)
18. yul 'khor skyong (401b6)
19. sa ga (403a6)
20. 'od srungs byin pa can (404a3)
thun mong zhes bya'o 'dul gzhi (430b1)
gos kyi gzhi (56b7)
sras brkyang gi gzhi (153a4)
ko'u sham+bi'i gzhi (166a1)
las kyi gzhi (180a6)
phyir bcos pa'i gzhi (188b5)
dmar gser can gyi gzhi (188b6)
gang zag gi gzhi (221b7)
spo ba'i gzhi (237b3)
sgo sbyong gzhag pa'i gzhi (244b2)
gnas mal gyi gzhi (251a3)
rtsod pa zhi bar byed pa'i gzhi (301a5)
dge 'dun dbyen gyi bsdus pa'i gzhi (349a7)

1. (1b2-22b6)
2. (22b6-37a5)
3. (37a5-51b7)
4. (51b7-68b7)
5. (68b7-97a2)
6. (97a2-114b5)
7. (114b5-131a7)
8. (131a7-148a4)
9. (148a4-166a2)
10. (166a2-185a2)
11. (185a2-204a6)
12. (204a6-223a7)
13. (223a7-240b5)
14. (240b5-256a7)
15. (256a7-277a1)
16. (277a1-296b4)
17. (296b4-313a4)
18. (313a4-331a5)
19. (331a5-350b3)
20. (350b3-370a2)
21. (370a2-389b6)
22. (389b6-406a5)
23. (406a5-422b4)
24. (422b4-438b2)
25. (438b2-455a7)
26. (1a1-20b1)
27. (20b1-37a5)
28. (37a5-51b5)
29. (51b5-67a7)
30. (67a7-81b3)
31. (81b3-95a6)
32. (95a6-109b3)
33. (109b3-124b7)
34. (124b7-140a3)
35. (140a3-155a7)
36. (155a7-171b4)
37. (171b4-187a7)
38. (187a7-204a2)
39. (204a2-219a7)
40. (219a7-231b4)
41. (231b4-244b4)
42. (244b4-258a7)
43. (258a7-270b3)
44. (270b3-284a2)
45. (284a2-298b5)
46. (298b5-302a2)
47. (302a2-320a2)
48. (320a2-335b2)
49. (335b2-)
50. (-368b3)
51. (368b3-384a3)
52. (384a3-401b6)
53. (401b6-417a3)
54. (417a3-430b2)
55. (430b2-444a7)
56. (1b1-15a4)
57. (15a4-29a5)
58. (29a5-42a1)
59. (42a1-55a6)
60. (55a6-69b6)
61. (69b6-83b7)
62. (83b7-99b2)
63. (99b2-114b4)
64. (114b4-127a4)
65. (127a4-141a2)
66. (141a2-154a1)
67. (154a1-166a1)
68. (166a1-180a6)
69. (180a6-193a3)
70. (193a3-207a7)
71. (207a7-223b4)
72. (223b4-237b2)
73. (237b2-251a2)
74. (251a2-265a7)
75. (265a7-281b4)
76. (281b4-296b7)
77. (296b7-313a6)
78. (313a6-331a3)
79. (331a3-349a7)
80. (349a7-368a1)
81. (368a1-384a7)
82. (384a7-403a1)
83. (403a1-421a7)
84. (1b1-20b1)
85. (20b1-36a6)
86. (36a6-51b4)
87. (51b4-69b3)
88. (69b3-87b4)
89. (87b4-106a5)
90. (106a5-123a3)
91. (123a3-139a4)
92. (139a4-157b3)
93. (157b3-173b4)
94. (173b4-189b2)
95. (189b2-204b1)
96. (204b1-220b2)
97. (220b2-235b6)
98. (235b6-249b3)
99. (249b3-266a3)
100. (266a3-284a1)
101. (284a1-299a1)
102. (299a1-313a2)
103. (313a2-328a4)
104. (328a4-342a1)
105. (342a1-357a5)
106. (357a5-373a3)
107. (373a3-389a6)
108. (389a6-402b5)
109. (402b5-414a7)

Location:
Set: MW22083

'dul ba, ka, 1b1-455a7
'dul ba, kha, 1b1-444a7
'dul ba, ga, 1b1-421a7
'dul ba, nga, 1b1-414a7

Colophon:
ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང་རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་དྷ་རྨ་ཀཱ་ར་དང་ལོ་ཙ་བ་བནདེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བནདེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། ཐུབ་དབང་ཟླ་བའི་ཞལ་ནས་བྱུང་གྱུར་པ། གསུང་གི་མེ་ཏོག་ཆར་པ་ཡིད་འོང་རྣམས། ལྟ་བ་ངན་ཟློག་སྙི་བ་མེད་པ་ཡི་རང་གཞན་ཡུན་རིང་སྐྱེ་དགུའི་ནང་གནས་ཤོག
kha che'i mkhan po sarba dz+nyA de ba dang rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra pra b+ha dang kha che'i mkhan po d+ha rma kA ra dang lo tsa ba bande dpal gyi lhun pos bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra pra b+ha dang zhu chen gyi lo tsa ba bande dpal brtsegs kyis zhus te gtan la phab pa'o/ thub dbang zla ba'i zhal nas byung gyur pa/ gsung gi me tog char pa yid 'ong rnams/ lta ba ngan zlog snyi ba med pa yi rang gzhan yun ring skye dgu'i nang gnas shog

Ty001-001

འདུལ་བ་གཞི
'dul ba gzhi
བི་ན་ཡ་བ་སྟུ
bi na ya ba stu

Textual Structure:

1. (1b2-21a2)
2. (21a2-33b2)
3. (33b2-46b2)
4. (46b2-62b3)
5. (62b3-88a5)
6. (88a5-104b1)
7. (104b1-121a2)
8. (121a2-137b1)
9. (137b1-154b3)
10. (154b3-172b3)
11. (172b3-191b7)
12. (191b7-211a5)
13. (211a5-228b1)
14. (228b1-244a1)
15. (244a1-262b1)
16. (262b1-280b1)
17. (280b1-296a1)
18. (296a1-313b4)
19. (313b4-330b6)
20. (330b6-347a3)
21. (347a3-364b6)
22. (364b6-382b7)
23. (382b7-399b5)
24. (399b5-415b2)
25. (415b2-431a7)
26. (1b2-19b2)
27. (19b2-35b5)
28. (35b5-49b2)
29. (49b2-63a3)
30. (63a3-76a7)
31. (76a7-88b3)
32. (88b3-101a7)
33. (101a7-115b7)
34. (115b7-129b5)
35. (129b5-143a5)
36. (143a5-158b3)
37. (158b3-172b4)
38. (172b4-187b2)
39. (187b2-200b1)
40. (200b1-215a1)
41. (215a1-228b2)
42. (228b2-242b3)
43. (242b3-254b6)
44. (254b6-268a5)
45. (268a5-282a3)
46. (282a3-285b2)
47. (285b2-302b7)
48. (302b7-317b1)
49. (317b1-334a1)
50. (334a1-347b1)
51. (347b1-361a6)
52. (361a6-376b5)
53. (376b5-390b4)
54. (390b4-402b5)
55. (402b5-415a7)
56. (1b1-16a1)
57. (16a1-30a6)
58. (30a6-43b3)
59. (43b3-57b3)
60. (57b3-72b1)
61. (72b1-87a6)
62. (87a6-104a3)
63. (104a3-119a2)
64. (119a2-131a1)
65. (131a1-144a7)
66. (144a7-158a1)
67. (158a1-170b1)
68. (170b1-186a3)
69. (186a3-199b7)
70. (199b7-216a3)
71. (216a3-235a5)
72. (235a5-251a1)
73. (251a1-266a2)
74. (266a2-281a6)
75. (281a6-298b6)
76. (298b6-314b3)
77. (314b3-332b2)
78. (332b2-349b7)
79. (349b7-367b6)
80. (367b6-386a2)
81. (386a2-402a7)
82. (402a7-419a6)
83. (419a6-436a7)
84. (1b1-19b3)
85. (19b3-34b5)
86. (34b5-49a2)
87. (49a2-65a6)
88. (65a6-81b7)
89. (81b7-99a5)
90. (99a5-115b4)
91. (115b4-132a7)
92. (132a7-150b5)
93. (150b5-166b7)
94. (166b7-182b5)
95. (182b5-197b6)
96. (197b6-213b7)
97. (213b7-229a1)
98. (229a1-243b3)
99. (243b3-260a5)
100. (260a5-276b1)
101. (276b1-292a2)
102. (292a2-306b4)
103. (306b4-322b6)
104. (322b6-337a4)
105. (337a4-351b5)
106. (351b5-367a2)
107. (367a2-382b7)
108. (382b7-396b2)
109. (396b2-408a7)

Location:
Set: MW2KG209840

'dul ba ka, 1b1-431a7
'dul ba kha, 1b1-415a7
'dul ba ga, 1b1-436a7
'dul ba nga, 1b1-408a7

Colophon:
འདུལ་བའི་གཞི་རྫོགས་སོ།། །།ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་ན་དེ་བ་དང། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང། ཁ་ཆེའ་མཁན་པོ་དྷརྨ་ཀ་ར་དང། ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བདྱི་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། །།ཐུབ་དབང་ཟླ་བའི་ཞལ་ནས་བྱུང་གྱུར་པ། །གསུང་གི་མེ་ཏོག་ཆར་པ་ཡིད་འོད་རྣམས། །ལྷ་བ་དན་ཟློག་སྙི་བ་མེད་པ་ཡི། །རན་གཞན་ཡུན་རིང་སྐྱེད་དགུའི་ནང་གནས་ཤོག།
'dul ba'i gzhi rdzogs so// //kha che'i mkhan po sarba dz+nyA na de ba dang/ rgya gar gyi mkhan po bidya ka ra pra b+ha dang/ kha che' mkhan po d+harma ka ra dang/ lo tsa ba ban d+he dpal gyi lhun pos bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po badyi ka ra pra b+ha dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he dpal brtsegs kyis zhus te gtan la phab pa'o// //thub dbang zla ba'i zhal nas byung gyur pa/ /gsung gi me tog char pa yid 'od rnams/ /lha ba dan zlog snyi ba med pa yi/ /ran gzhan yun ring skyed dgu'i nang gnas shog/

U1

འདུལ་བ་གཞི
'dul ba gzhi
Location:
Set: MW29468

'dul ba, ka, 1b1-312b5
'dul ba, kha, 1b1-318b5
'dul ba, ga, 1b1-294b5
'dul ba, nga, 1b1-302a5

Colophon:
འདུལ་བའི་གཞི་རྫོགས་སོ། །ཐུབ་དབང་ཟླ་བའི་ཞལ་ནས་བྱུང་གྱུར་པ། གསུང་གི་མེ་ཏོག་ཆར་པ་ཡིད་འོད་རྣམས། ལྟ་བ་ངན་ཟློག་རྙི་བ་མེད་པ་ཡི། རང་བཞིན་ཡུན་རིང་སྐྱེ་དགུའི་ནང་གནས་ཤོག་།།ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་དྷ་རྨཱ་ཀ་ར་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
'dul ba'i gzhi rdzogs so/ /thub dbang zla ba'i zhal nas byung gyur pa/ gsung gi me tog char pa yid 'od rnams/ lta ba ngan zlog rnyi ba med pa yi/ rang bzhin yun ring skye dgu'i nang gnas shog //kha che'i mkhan po sarba dz+nyA de ba dang / rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra pra b+ha dang / kha che'i mkhan po d+ha rmA ka ra dang / lo ts+tsha ba ban de dpal gyi lhun pos bsgyur cing / rgya gar gyi mkhan po bid+ya ka ra pra b+ha dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de dpal brtsegs kyis zhus te gtan la phab pa'o//

V5

འདུལ་བ་གཞི
'dul ba gzhi
བི་ན་ཡ་བསྟུ
bi na ya bastu

Textual Structure:

rab tu 'byung ba'i gzhi (92a4)
dge bsnyen nyid du nye bar bsgrub pa'i cho ga (154a3)
dge tshul nyid du nye bar bsgrub pa'i cho ga (156b4)
gnas kyi skabs (182b5)
rab tu dbyung ba'i gzhi (259b3)
gso sbyong gi gzhi (381a8)
dgag dbye'i gzhi (22b3)
dbyar gyi gzhi (41a4)
ko lpags gyi gzhi (74a3)
sangs rgyas man po'i skabs (107b8)
shAri'i bu dang mo'u gal gyi bu (116a4)
1. 'od srung (117a5)
2. shAri'i bu (117b8)
3. pang nas skyes (119a2)
4. mdzes ldan (120a2)
5. sna ma'i me tog (120b8)
6. bye ba nyi shu pa (121b4)
7. ngag dbang (122a5)
8. ba ra dwa dza bso snyoms len (123a1)
9. legs 'ongs (124a5)
10. ma 'gags pa'i grogs po dga' yod (124b8)
11. gnas brtan grags pa (126a8)
12. dpal skyed (127b1)
13. bakula (128a5)
14. gnas brtan zhes bya ba (128b8)
15. lteng rgyas dang chu klung dang ga ya 'od srungs rnams (129b2)
16. gnas brtan grags pa (130b2)
17. me skyes (132a7)
18. yul 'khor skyong (133b8)
19. sa ga (135a8)
20. 'od srungs byin pa can (136a4)
21. lam phran bstan (136b7)
22. sbrul khol (138b2)
23. ma 'gags pa (139b5)
24. ri dags 'dzin gyi bu nag po (140b2)
25. sgra gcan zin (141a5)
26. dga' bo (142a3)
27. gyad bu nor (143b6)
28. nye sde (145a5)
29. shAkya'i rgyal po bzang ldan (146a8)
30. mdzes bzangs (147a6)
31. gnas mchog sbrang rtsi can (148b2)
32. gnas bstan rgyu can (150a7)
33. ko'u di n+ya (151a7)
34. nye bar 'khor (153b1)
35. 'od byed (154b3)
36. nam gru (156a7)
de bzhin gshegs pa (177a3)
ke na'i bu' tshigs su bcad pa (221b7)
sman kyi gzhi (227b8)
gos kyi gzhi (316b2)
ko'u sham bi'i gzhi (341b2)
las kyi gzhi (349b3)
dmar ser can gyi gzhi (18b4)
gang zag gi gzhi (33b7)
spo ba'i gzhi (40a4)
gso sbyong gzhag pa'i gzhi (46a5)
gnas mal gyi gzhi (92a2)

1. (91b7-109b1)
2. (109b1-121b7)
3. (121b7-134a7)
4. (134a7-149a2)
5. (149a2-172a5)
6. (172a5-187b1)
7. (187b1-203a1)
8. (203a1-218b4)
9. (218b4-233a6)
10. (233a6-250a4)
11. (250a4-268a5)
12. (268a5-287b3)
13. (287b3-304b4)
14. (304b4-321b3)
15. (321b3-341a5)
16. (341a5-360a4)
17. (360a4-376b8)
18. (376b8-381a8)
18. (1b1-15b7)
19. (15b7-33a2)
20. (33a2-49b7)
21. (49b7-67a8)
22. (67a8-83b7)
23. (83b7-100b8)
24. (100b8-117a8)
25. (117a8-133a8)
26. (133a8-150a2)
27. (150a2-166a4)
28. (166a4-179b6)
29. (179b6-193a5)
30. (193a5-207a1)
31. (207a1-219a6)
32. (219a6-232a8)
33. (232a8-246b7)
34. (246b7-261a2)
35. (261a2-275a1)
36. (275a1-290b7)
37. (290b7-305b1)
38. (305b1-321a4)
39. (321a4-335a2)
40. (335a2-348a6)
41. (348a6-361a8)
42. (361a8-)
43. (-388a4)
44. (1b1-15b3)
45. (15b3-29a6)
46. (29a6-43a4)
47. (43a4-57b1)
48. (57b1-71b5)
49. (71b5-88a8)
50. (88a8-102a7)
51. (102a7-117a6)
52. (117a6-133b8)
53. (133b8-148b2)
54. (148b2-161a6)
55. (161a6-174b2)
56. (174b2-187a3)
57. (187a3-201a6)
58. (201a6-213b4)
59. (213b4-226b2)
60. (226b2-240a8)
61. (240a8-254a1)
62. (254a1-267b7)
63. (267b7-281a5)
64. (281a5-293a2)
65. (293a2-305b5)
66. (305b5-317a6)
67. (317a6-327b8)
68. (327b8-341b2)
69. (341b2-353b8)
70. (353b8-368a8)
71. (1b1-20a8)
72. (20a8-33b7)
73. (33b7-46a5)
74. (46a5-59a4)
75. (59a4-74a2)
76. (74a2-88a1)
77. (88a1-103b5)
78. (103b5-118b3)
79. (118b3-133b8)
80. (133b8-149b7)
81. (149b7-164b6)
82. (164b6-180b2)
83. (180b2-196a7)
84. (196a7-211a6)
85. (211a6-225a5)
86. (225a5-238a5)
87. (238a5-253a8)
88. (253a8-268a4)
89. (268a4-283b2)
90. (283b2-298a7)
91. (298a7-313a2)
92. (313a2-329b5)
93. (329b5-344b3)
94. (344b3-359a8)
95. (1b1-16b8)
96. (16b8-32a2)
97. (32a2-46a8)
98. (46a8-60a4)
99. (60a4-75a4)
100. (75a4-90b4)
101. (90b4-103b7)
102. (103b7-117a3)
103. (117a3-132b3)
104. (132b3-147a3)
105. (147a3-162a3)
106. (162a3-176b3)
107. (176b3-191a4)
108. (191a4-204a6)
109. (204a6-216a3)

Location:
Set: MW1KG14700

'dul ba cha, 91b7-381a8
'dul ba ja, 1b1-388a5
'dul ba nya, 1b1-368a8
'dul ba ta, 1b1-359a8
'dul ba tha, 1b1-216a2

Colophon:
འདུལ་བ་གཞི་རྫོགས་སྷོ། ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་དྷརྨཱ་ཀ་ར་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདུ་དྱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱི་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། ཐུབ་དབང་ཟླ་བའི་ཞལ་ནས་བྱུང་གྱུར་པ། གསུང་གི་མེ་ཏོག་ཆར་པ་ཡིད་འོང་རྣམས། ལྟ་བ་ངན་ཟློག་རྙི་བ་མེད་པ་ཡི། རང་བཞིན་ཡུན་རིང་སྐྱེ་དུགུའི་ནང་གནས་ཤོག
'dul ba gzhi rdzogs s+ho/ kha che'i mkhan po sarba dz+nyA de ba dang / rgya gar gyi mkhan po bid+ya ka ra pra b+ha dang / kha che'i mkhan po d+harmA ka ra dang / lo ts+tsha ba ban de dpal gyi lhun pos bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bidu d+ya ka ra pra b+ha dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de dpal brtsegs kyi zhus te gtan la phab pa'o/ thub dbang zla ba'i zhal nas byung gyur pa/ gsung gi me tog char pa yid 'ong rnams/ lta ba ngan zlog rnyi ba med pa yi/ rang bzhin yun ring skye dugu'i nang gnas shog

Z1

འདུལ་བ་གཞི
'dul ba gzhi
བི་ན་ཡ་བ་སྟུ
bi na ya ba s+tu

Textual Structure:

rab tu dbyung ba'i gzhi rdzogs so (189a1)
gso sbyong gi gzhi rdzogs so (310b6)
dgag dbye'i gzhi rdzogs so (332b2)
dbyar gyi gzhi rdzogs so (354b8)
ko lpags kyi gzhi rdzogs so (393b2)
sman kyi gzhi rdzogso (58b7)
gos kyi gzhi rdzogs so (141b1)
spa brkyang gi gzhi rdzogs so (154a7)
ko'u sham bi'i gzhi rdzogs so (169b5)
las kyi gzhi rdzogs so (178b4)
dmar gser can gyi gzhi rdzogs so (214b7)
gang zag gi gzhi rdzogs so (230a8)
spo ba'i gzhi rdzogs so (237b8)
gso sbyong gzhag pa'i gzhi rdzogs so (245a2)
gnas mal gyi gzhi rdzogs so (301a5)
rtsod pa'i gzhi rdzogs so (353b1)
dge 'dun gyi dbyen gyi gzhi rdzogs te (416a5)

1. (1b2)
2. (21b2)
3. (34a6)
4. (46b8)
5. (61b4)
6. (85b7)
7. (101a2)
8. (117b7)
9. (135b5)
10. (162b3)
11. (179a2)
12. (198a8)
13. (219a4)
14. (239b1)
15. (256b7)
16. (274b1)
17. (291a4)
18. (305b8)
19. (324b2)
20. (345b3)
21. (365a2)
22. (386b2)
23. (404b3)
24. (423b5)
25. (443a5)
26. (1b1)
27. (15b8)
28. (34b1)
29. (48b1)
30. (63b8)
31. (77b7)
32. (91a1)
33. (101a8)
34. (114b5)
35. (127b8)
36. (143a5)
37. (159a6)
38. (173b2)
39. (189a4)
40. (202a2)
41. (214a6)
42. (226a8)
43. (240a5)
44. (252b2)
45. (264a6)
46. (277b7)
47. (281b1)
48. (298b2)
49. (315b2)
50. (344a4)
51. (358a5)
52. (373b2)
53. (389b8)
54. (405a7)
55. (419a3)
56. (1b1)
57. (16b2)
58. (30b3)
59. (44b5)
60. (57b5)
61. (70a6)
62. (80a4)
63. (90a5)
64. (104a5)
65. (115b7)
66. (129a4)
67. (142a6)
68. (154a7)
69. (169b6)
70. (183a4)
71. (198a8)
72. (216b5)
73. (230a8)
74. (245a2)
75. (260b8)
76. (279a4)
77. (296a4)
78. (315b2)
79. (334a4)
80. (353b2)
81. (374a7)
82. (391b2)
83. (410b8)
84. (1b1)
85. (20a7)
86. (36a5)
87. (51b1)
88. (68b2)
89. (85a3)
90. (102a2)
91. (118b1)
92. (134b4)
93. (152a6)
94. (167b6)
95. (183b1)
96. (298b8)
97. (315b2)
98. (331b4)
99. (347b1)
100. (366a6)
101. (384a1)
102. (300a8)
103. (316a3)
104. (334a2)
105. (339b8)
106. (357a6)
107. (374a5)
108. (390b2)
109. (404b4)

Location:
Set: MW1PD127393

'dul ba, ka, 1b1-462a8
'dul ba, kha, 1b1-431a11
'dul ba, ga, 1b1-428a8
'dul ba, nga, 1b1-416a8

Colophon:
འདུལ་བའི་གཞི་རྫོགས་སོ།། །།ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་དྷརྨ་ཀ་ར་དང་། ལོ་ཙ་བ་བྷན་དེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར་། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། །། ཐུབ་དབང་ཟླ་བའི་ཞལ་ནས་བྱུང་གྱུར་པ། །གསུང་གི་མེ་ཏོག་ཆར་པ་ཡིད་འོང་རྣམས། །ལྟ་བ་ངན་ཟློག་སྙི་བ་མེད་པ་ཡི། རང་གཞན་ཡུན་རིང་སྐྱེ་དགུའི་ནང་གནས་ཤོག། །།
'dul ba'i gzhi rdzogs so// //kha che'i mkhan po sar+ba dz+nyA de ba dang / rgya gar gyi mkhan po bid+ya ka ra pra b+ha dang / kha che'i mkhan po d+har+ma ka ra dang / lo tsa ba b+han de dpal gyi lhun pos bsgyur / rgya gar gyi mkhan po bid+ya ka ra pra b+ha dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he dpal brtsegs kyis zhus te gtan la phab pa'o// // thub dbang zla ba'i zhal nas byung gyur pa/ /gsung gi me tog char pa yid 'ong rnams/ /lta ba ngan zlog snyi ba med pa yi/ rang gzhan yun ring skye dgu'i nang gnas shog/ //

Translators and revisors:
sarvajñādeva (Tr.)
vidyākaraprabha (Tr.)
dharmākara (Tr.)
dpal gyi lhun po (Tr.)
Notes:
- In volume ka, folio numbers 146-155 are skipped and indicated on f.156, but the text seems complete. In volume kha, folio numbers 330-339 are skipped and indicated on f. 340, but the text seems complete. In volume ga, ff. 4, 5, and 416 are missing; several folios between f. 65 and f. 85 are indicated with the same number but distinguished between ordinary and latter ('og ma) folio. The placement of the verse lines in the final colophon differs in D; S and V concur with Z. In V, L, and T, this work is placed later; S and Ty have the same order as in Z.


BDRC bdr:WAORK0001
84000 Toh 1
BuddhaNexus K01D0001_H0001