Resources for Kanjur and Tanjur Studies - བཀའ་བསྟན་རིག་པའི་མཐུན་སྦྱོར།Resources for Kanjur & Tanjur Studies (rKTs) is dedicated to making research on Tibetan Buddhist canonical collections openly accessible. The website provides comprehensive tools for studying canonical literature in more than 100 Kanjurs, Tanjurs, Tantra collections, and other collections of canonical literature. These include online catalogues, searchable e-texts, and an extensive archive of images of Tibetan manuscripts as well as secondary sources. The various databases are compiled and maintained by the members of the Tibetan Manuscript Project Vienna (TMPV), located at the Department of South Asian, Tibetan and Buddhist Studies, University of Vienna. For enquiries about individual collections or questions of a more general nature, please use the contact page.

བཀའ་བསྟན་རིག་པའི་མཐུན་སྦྱོར་ཞེས་པའི་དྲྭ་ཚིགས་ནི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་རྣམས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་བདེ་བའི་ཆེད་དུ་བསྒྲིགས་པ་ཞིག་ཡིན། དྲྭ་ཚིགས་འདིར་བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་དང་རྒྱུད་འབུམ་དང་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཡིག་ཆ་སོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་སྒྲིག་སྟེ་ཕྱོགས་སྒྲིག་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་བཞུགས། གཞན་ཡང་དྲྭ་རྒྱར་ཡོད་པའི་དཀར་ཆག་རྣམས་དང་། འཚོལ་རུང་བའི་གློག་རྡུལ་དུ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་དང་། བོད་ཡིག་བྲིས་མའི་སྣང་བརྙན་གང་མང་དང་། འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་འཕྲོས་པ་ཡན་ལག་ལྟ་བུའི་ཡིག་ཚང་བཅས་ཀྱང་འདིར་བཞུགས། དྲྭ་ཚིགས་འདི་ནི་བི་ཨེ་ནའི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡའི་བོད་རིག་པ་དང་ནང་རིག་པའི་སྡེ་ཚན་གྱི་བི་ཨེ་ནའི་བོད་ཡིག་བྲིས་མའི་ལས་གཞིར་གཏོགས་པའི་ལས་མི་རྣམས་ཀྱིས་བསྒྲིགས་པ་དང་སྐྱོང་བཞིན་པ་ཡིན། ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་དང་སྤྱིར་བཏང་གི་སྐོར་དྲི་བ་འདྲ་ཡོད་ན་གཤམ་གསལ་གྱི་འབྲེལ་ལམ་གྱི་ཤོག་ངོས་བེད་སྤྱོད་གནང་བར་ཞུ།